Zon op
06:20
Zon onder
21:07
Nachtmodus

Ecologie

Het voorkomen van planten en dieren op een plek is niet toevallig. Ecologie is het vakgebied dat onderzoekt hoe soorten samenhangen met hun omgeving. Voorbeelden daarvan zijn effecten van jacht, recreatie, niets doen en predatie van kwetsbare diersoorten. Maar ook van klimaatverandering, biotoopverbetering of landbouwpraktijken.

Het team Ecologie signaleert ontwikkelingen in de Nederlandse wildstand door tel- en afschotgegevens van jagers te verwerken tot landelijke overzichten. Daarnaast wordt voorlichting gegeven over wildziekten en biotoopverbetering en aan leden advies gegeven over duurzaam wildbeheer en biodiversiteit. Hiervoor werkt Ecologie samen met andere organisaties zoals DWHC, SOVON, Zoogdiervereniging, Universiteiten, Hogescholen, terreinbeheerders en maatschappelijke organisaties.