05:22
21:58
Nachtmodus

Faunaranden inzaaien

Waarom?

In het agrarisch gebied wordt het landgebruik steeds intensiever en monotoner. Voor het wild betekent dit dat er minder gelegenheid is om te broeden, te foerageren en dekking te hebben. Ook worden stoppelresten vaak weer snel ondergeploegd. Hierdoor zijn er perioden van het jaar waarin er nauwelijks meer voedsel en dekking aanwezig is op het boerenland. Dat is niet alleen slecht voor patrijs, haas en fazant. Ook insecten ontbreekt het aan nectarplanten in de zomer en overwinterende zangvogels als geelgors, kneu en vinken. Faunaranden zijn met bloemrijke mengsels en grassen ingezaaide randen langs akkers of maisvelden. Ze blijven meestal staan tot in het voorjaar waardoor de fauna sterk toeneemt

Wat doen jagers?

Jagers kunnen bijdragen aan faunaranden door hierover afspraken te maken met de grondgebruiker of Agrarische Natuurverenigingen. Door deze inspanning dragen ze actief bij aan natuurherstel. De Jagersvereniging beveelt een mengsel aan dat zeer effectief en kostenefficiënt is, het biotoopmengsel Jagersvereniging 

Hoe werkt het?

Eenmaal ingezaaide faunaranden kennen een langere periode van bloei en zaadzetting. Wanneer de faunarand na de oogst van het naastliggende perceel blijft staan, is er ook in de herfst en winter voedsel voor het wild. Op het oog lijken deze stroken vaak dor en uitgeput, maar veel zaden vallen op de grond en zijn voor vogels een prima voedselbron. Variatie in samenstelling van de faunaranden vergroot het succes. Niet alles op dezelfde manier inzaaien, maar stukken met meer of minder dekking of met andere soorten maakt het geheel aantrekkelijker. Jaarlijks kunnen stroken van plek wisselen, maar het verdient de voorkeur om vaste stroken aan te houden. Veel faunaranden vragen om een bodem met weinig of geen bemesting. Om predatie door vossen te beperken zijn onderbroken of versnipperde randen gunstiger dan aaneengesloten.

Hoe pak je dat aan?

Faunaranden kunnen soms via subsidieregelingen worden aangelegd, waarbij de grondeigenaar een vergoeding krijgt voor gederfde inkomsten van een commercieel gewas. In andere situaties kan gaat dit met gesloten beurzen. Afspraken hierover kunnen het beste worden gemaakt aan het einde van het jaar als agrariërs hun bouwplan voor het jaar daarop maken. Een faunarand van 5 meter breed werkt al uitstekend. Randen kunnen met verschillende mengsels worden ingezaaid. Dit is afhankelijk van de grondsoort. Er kan worden gekozen voor een meer open ecologische rand voor een groot aantal soorten of een dichtere rand die meer gericht is op voedsel en dekking voor het wild. Dicht gezaaide randen met veel dekking zijn meestal minder aantrekkelijk voor vogels en inheemse akkerflora dan dungezaaide randen. Zorg ook dat er altijd wat graan wordt meegezaaid. Tarwe of gerst op de betere gronden en rogge en haver op de zandiger gronden. Probeer zo min mogelijk allerlei exotische planten in te zaaien. Onze inheemse dieren zijn het meest aangepast aan die planten die hier van nature voorkomen. Dat geldt vooral voor insecten.