06:29
20:45
Nachtmodus

Jacht in Natura 2000 gebieden

Onder de Flora en Fauna wet was de jacht in Vogelrichtlijngebieden verboden (Art 46-3 F&F wet). Dit artikel is niet overgenomen in de nieuwe wet Natuurbescherming die op 1 januari is ingegaan. Dit betekent dat de jacht op de vijf wildsoorten (haas, konijn, houtduif, fazant en wilde eend) in principe weer is toegestaan in Natura 2000 gebieden. Goed nieuws dus voor jagers die het jachtrecht hebben gehuurd op gronden die onder Natura 2000 vallen. De Wet natuurbescherming legt wel enkele voorwaarden op. Deze voorwaarden gelden niet alleen voor de jacht, maar voor alle handelingen die binnen Natura 2000 gebieden plaatsvinden. De Jagersvereniging helpt u graag op weg als u jachtrecht heeft gehuurd in Natura 2000 gebieden.

Wat is een Natura 2000 gebied?

Nederland kent ruim 160 Natura 2000-gebieden. Dit Natura 2000 netwerk bestaat uit gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en onder de Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese biodiversiteit te waarborgen. Alle Vogel- of Habitatrichtlijngebieden zijn geselecteerd op grond van het voorkomen van soorten en habitattypen die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben. De overkoepelende naam voor (combinaties van) deze gebieden is ‘Natura 2000-gebied’.

Nederland kent ruim 160 Natura 2000-gebieden. Dit Natura 2000 netwerk bestaat uit gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en onder de Habitatrichtlijn.

Wat zegt de Wet over jagen in Natura 2000 gebieden?

Het is verboden handelingen te verrichten in een Natura 2000 gebied die voor de te beschermen soorten het leefgebied kunnen verslechteren of een groot verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. Dat betekent dat de jager voordat hij gaat jagen, zich eerst moet afvragen of door zijn manier van jagen:

  • Het gebied voor de aangewezen soorten erg verslechterd;
  • De aangewezen soorten in grote mate en langdurig worden verstoord;
  • Voor beschermde vogels de gunstige staat van instandhouding van die soort wordt aangetast.

Indien de jager zeker weet dat door zijn manier van jagen geen van de bovenstaande drie gevolgen worden veroorzaakt, staat het hem vrij zijn jachtrecht uit te oefenen en op jacht te gaan.

Nadere beoordeling

Indien de jager twijfels heeft over de effecten van zijn handelingen op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen en op zeker wil spelen, kan hij een zogenaamde “nadere beoordeling” op laten stellen door een deskundige. Vaak is op de website over Natura 2000 van het Ministerie van Economische Zaken een ‘knelpunten- en kansenanalyse’ document te vinden. Hierin staat beschreven wat de situatie is met betrekking tot de aangewezen habitat en soorten met ook de hoofdoorzaak van hun eventuele achteruitgang.

Is er een beheerplan vastgesteld voor desbetreffende gebied? Kijk dan op de pagina van uw provincie

Is er al eerder een nadere beoordeling opgesteld voor jacht, beheer en schadebestrijding of gelijkende activiteiten? Deze vind je dan vaak terug in de beheerplannen of op de website van de provincies.

Hulp nodig bij de beoordeling de mogelijkheden in uw jachtveld?

Onze regiomanagers willen u desgevraagd bij een eventuele beoordeling zo goed mogelijk ondersteunen. Om een eventuele adviesaanvraag goed te kunnen beoordelen is het belangrijk om van u te vernemen waar het jachtveld is gelegen in Natura 2000 gebied waar u de jacht wilt uitoefenen. U kunt onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer een schriftelijke of opgave per mail doen van de ligging van het jachtveld met daarbij ook de vermelding van de totale oppervlakte die het betreft.

Bekijk wie uw regiomanager is Ga naar de contactpagina van de Jagersvereniging