Zon op
05:37
Zon onder
21:51
Nachtmodus

Onderzoek

Om de Nederlandse jagers goed te leren kennen vindt u hier feiten en cijfers, grotendeels in de vorm van onderzoeken.

Resultaten onderzoek draagvlak onder de Nederlandse bevolking, Zest Marketing 2019

Een representatief onderzoek onder ruim 3000 respondenten naar de opinie en perceptie van de Nederlandse bevolking met betrekking jacht, beheer en schadebestrijding.

Zest Marketing, ‘Onderzoek naar de opinies en percepties van de Nederlandse bevolking met betrekking tot de benutting van wild, in de vorm van jacht, beheer en schadebestrijding’, maart 2019

>  Download dit onderzoek (Zest, 2019)

Resultaten onderzoek draagvlak onder de Nederlandse bevolking, Zest Marketing 2017

Een representatief onderzoek onder ruim 2000 respondenten naar de opinie en perceptie van de Nederlandse bevolking met betrekking jacht, beheer en schadebestrijding.

Zest Marketing, ‘Opinies en percepties van de Nederlandse bevolking; over jacht, beheer en schadebestrijding’, maart 2017

>  Download dit onderzoek (Zest, 2017)

Onderzoek naar ganzenschade in Eemland (R.R.Schuurmans, 2017)

In afstemming met de FBE-Utrecht, de Provincie Utrecht, het Faunafonds en LTO is in de herfst en winter van 2016- 2017 een onderzoek gehouden in Eemland naar aanleiding van het feit dat sommige bedrijven aldaar in de afgelopen jaren veel meer schade door ganzen bij het Faunafonds hebben geclaimd dan andere. Onderzocht is of een verschil in bedrijfsvoering dit kan verklaren of dat er moverende redenen waren dat sommige agrariërs geen claim bij het Faunafonds indienden.

De studie toont aan dat in de periode november 2016 tot januari 2017 liefst 30.000 tot 40.000 ganzen in het Eemland verbleven, wat tot aanzienlijke schade aan graspercelen heeft geleid door vraat en verslemping. Deze schade stond in geen verband met het bemesting- en maairegime van de bedrijven en betrof zowel graspercelen bij particulieren als bij TBO’s. Het onderzoek toont aan dat er 8 verschillende oorzaken zijn waardoor schade niet werd gemeld dan wel niet werd vergoed. Wanneer al deze problemen verholpen zouden worden, zou het bedrag dat terecht geclaimd kan worden bij het Faunafonds aanzienlijk groter zijn.

>  Download het rapport Ganzenschade in Eemland

Natuur-inclusieve landbouw met de voederbiet

Natuur-inclusieve landbouw met de voederbiet is gericht op meer en betere samenwerking in de keten rond “boeren, burgers en buitenlui”. De teelt draagt bij aan een hogere natuur- en belevingswaarde van het landschap en minder milieudruk.

Monitoring laat zien dat de flora en fauna diverser en rijker is op voederbiet- dan op maïspercelen. Meer hectares voederbiet als krachtvoervervanger leidt tot lagere footprints voor CO2 en N en draagt bij aan een betere eiwitvoorziening van het eigen bedrijf en een beter bedrijfsrendement.

>  Download het volledige rapport, PDF

Enquête groene Boa’s

Hoe ervaren groene BOA’s hun werk? Is het veiliger geworden of minder veilig? Hoe is de samenwerking met de politie? Zijn BOA’s voldoende toegerust?

Om antwoorden te krijgen op deze vragen hielden verschillende werkgevers van BOA’s een enquete. Deze enquete is uitgezet door Sportvisserij Nederland, Leisurelands, Federatie Particulier Grondbezit, Landschappen, Natuurmonumenten en de Jagersvereniging.

>  Download het rapport met de resultaten van de enquete Groene Boa's

Protocol predatiebeheer bij weidevogels – Altenburg en Wymenga

Al in 2011 en 2014 heeft onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga een protocol voorgesteld waarmee predatie van weidevogels kan worden teruggebracht. Dat gaat verder dan alleen de vos en zwarte kraai. Voor de top 10 van predatoren worden uiteenlopende maatregelen voorgesteld. De kern daarvan is samenwerking door alle partijen, effectieve bestrijding met de juiste middelen en het voorkomen van vestiging van predatoren door het beperken van broedgelegenheid. Het protocol is uiteraard gebaseerd op wettelijke randvoorwaarden.

>  Download het protocol predatiebeheer bij weidevogels opgesteld door Altenburg en Wymenga

Verwilderde katten: effecten op de natuur in Nederland

Voor tal van landen is het effect van verwilderde huiskatten op de inheemse fauna onderzocht. Voor Nederland bestonden deze getallen nog niet. Op basis van de buitenlandse literatuur en enkele lokale studies is de predatie door huiskatten op de inheemse fauna in Nederland berekend, speciaal in het buitengebied. Deze berekeningen laten zien dat er jaarlijks door huiskatten in heel Nederland meer dan 141 miljoen prooien worden gedood. Hieronder bevinden zich ook tal van kwetsbare diersoorten.  Alle katten samen doden in Nederland ongeveer 50% van de jaarlijkse aanwas aan vogels en 38% van de zomerpopulatie vogels (ouders en jongen).

>  Download het rapport verwilderde huiskatten, effecten op de natuur in Nederland (Wim Knol, 2015)

Regeldruk bij schadebestrijding en populatiebeheer, augustus 2019 – Sira Consulting

Jagers zijn verantwoordelijke voor het uitvoeren van wettelijke maatregelen voor schadebestrijding en populatiebeheer. Zij besteden jaarlijks ruim 730.000 uur aan de bijkomende administratieve lasten. Sira Consulting deed onderzoek naar de regeldruk bij jagers en wildbeheereenheden.

>  Download het volledige rapport

Meerkosten biodiversiteitsmaatregelen voor melkvee- en akkerbouwbedrijven – Wageningen University

Wat zijn de meerkosten voor melkveehouders en akkerbouwers wanneer hun bedrijfsvoering meer biodivers is? Wageningen University deed hier onderzoek naar. In januari 2020 verscheen het rapport ‘Meerkosten biodiversiteitsmaatregelen voor melkvee- en akkerbouwbedrijven’.

>  Download het volledige onderzoeksrapport

Maatschappelijk draagvlak (Zest marketing)

Een representatief onderzoek met 3000 respondenten naar de opinie en perceptie van de Nederlandse bevolking met betrekking tot de benutting van wild, in de vorm van jacht, beheer en schadebestrijding.

Zest Marketing, ‘Onderzoek naar de opinies en percepties van de Nederlandse bevolking met betrekking tot de benutting van wild, in de vorm van jacht, beheer en schadebestrijding’, maart 2015

>  Download het rapport over het draagvlak voor de jacht (Zest, 2015)

Motivatie van jagers en grondgebruikers – Wing advies

De landbouwschade door beschermde diersoorten neemt toe. Het is belangrijk om een effectieve aanpak te kunnen toepassen. Daarom is er onderzoek gedaan naar verschillende aspecten rondom schadebestrijding. Er is aangetoond dat jagers en grondgebruikers zeer gemotiveerd zijn om zich (gezamenlijk) in te zetten voor schadebestrijding. Zij hebben een verantwoordelijkheidsgevoel om de schadesoorten te beheren. De belemmeringen voor een efficiënte schadebestrijding blijken te liggen in externe factoren. Voorbeelden zijn wetgeving, de effectiviteit van methodes en het maatschappelijke standpunt. Bovendien wordt het ontbreken van een gecoördineerde aanpak genoemd als een belemmering.

Lanters, R., Kruft, A., en Hoon, C. (Wing advies). (2013). Onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding.

>  Download het onderzoek "Motivatie van jagers en grondgebruikers (Wing advies)" (2013)

Vermindering van predatiedruk bij weidevogels, vier scenario’s voor de grutto

De grutto verdwijnt in sneltreinvaart uit ons landschap; ook in gebieden die optimaal zijn ingericht voor weidevogels. Vandaag de dag leidt bijna 73% van alle gelegde eieren door predatie niet tot een nieuwe grutto. Ombuigen van die trend vraagt om scherpe keuzes bij vogelbeschermers, provincies en Rijk. In vier scenario’s laat de Jagersvereniging zien dat niets doen aan predatiedruk ook een keuze is. Alleen leidt die keuze tot het verdwijnen van de grutto.

>  Download het rapport 'Vermindering predatiedruk bij weidevogels' van W. Knol en S. Venema

Wat eten we met kerst? (Stichting natuur en Milieu)

Eind 2014 presenteerde milieuorganisatie Natuur & Milieu de resultaten van een onderzoek naar het effect van 12 vleessoorten op milieu- en dierenwelzijn. Wild, geschoten door jagers in het kader van wildbeheer, scoorde op alle aspecten van milieu- en diervriendelijkheid het hoogst. Uit de resultaten kwam ook naar voren dat meer dan de helft van de aangeboden wildsoorten in de supermarkt geen echt wild blijkt te zijn, maar gekweekt wild (met supermarktketen Marqt als positieve uitzondering). Op verpakkingen staat dit onderscheid vaak niet vermeld.

Wat eten we met kerst? Stichting natuur en Milieu, december 2014

>  Download het onderzoek 'wat eten we met kerst?' van stichting natuur en milieu (2014)

Rapportage onderzoek ‘Jagers in het groen’ – CLM

Deze rapportage laat de kansen en mogelijkheden zien van WBE’s om meer te doen aan de ontwikkeling van biodiversiteit in hun werkgebied. 

CLM, ‘Jagers in het groen’, januari 2019

>  Download het rapport 'Jagers in het Groen'

Onderzoek kosten en baten van schadesoorten voor de landbouw – CLM

Om inzicht te krijgen in de kosten en baten van wilde dieren die schade veroorzaken in de landbouw, zijn er enquêtes gehouden onder agrariërs. Uit dit onderzoek blijkt dat de totale faunaschade in de landbouw wordt geschat op €96 mln per jaar. Ongeveer 23% daarvan wordt vergoed door de overheid. De grootste schade wordt veroorzaakt door niet-beschermde, vrijgestelde soorten: €35 mln. Een groot deel van de totale schade, ca. €74 mln, wordt niet vergoed. Ganzen zijn verantwoordelijk voor 76% van de schade.

Guldemond, J.A. et al. (2013). Kosten en baten voor de landbouw van schadesoorten. CLM Onderzoek en Advies, Culemborg.

>  Download het onderzoek "Kosten en baten voor de landbouw van schadesoorten (CLM Onderzoek en Advies)" (2013)

Doorrekenen ganzenscenario G-7 en IPO – CLM Onderzoek en Advies

Omdat het aantal ganzen in Nederland toeneemt, hebben het CLM en LEI de toekomstige aantallen ganzen berekend in verschillende beleidsvarianten: referentiescenario (ongewijzigd), G-7 scenario en IPO scenario. Bij G-7 is er sprake van o.a. foerageergebieden, verbod afschot in de winter en reductie van zomerpopulaties. Bij het IPO-scenario worden foerageergebieden afgeschaft, de zomergans op de vrijstellingslijst geplaatst en de zomerpopulatie stevig bejaagd. Uit de berekeningen blijkt dat zowel bij varianten G-7 en IPO het aantal ganzen sterk wordt teruggebracht. Het aantal winterganzen zal volgens het onderzoek bij ongewijzigd beleid in 2018 oplopen tot wel bijna 3,3 mln. en het aantal zomerganzen tot ruim 1,4 mln.

Guldemond, J.A., Rijk, P.J. en den Hollander, H.J. (2012). Doorrekenen ganzenscenario G-7 en IPO. CLM Onderzoek en Advies & LEI Wageningen UR, Culemborg.

>  Download het onderzoek "Doorrekenen ganzenscenario G-7 en IPO (CLM Onderzoek en Advies)" (2012)

Waarde van de jacht (CLM onderzoek en advies)

In Nederland zijn ruim 27.000 jagers actief in het buitengebied met beheren, beschermen en benutten. De vrijwillige tijdsinzet die zij daarbij leveren is gelijk aan 13.000 FTE op jaarbasis. Als deze uren worden gekapitaliseerd en de uitgaven van jagers daarbij worden opgeteld, is er sprake van een economische bijdrage van bijna € 604 miljoen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Waarde van de jacht’, uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies.

CLM Onderzoek en Advies, ‘Waarde van de jacht, tijd en geld besteed aan maatschappelijke diensten’, april 2014.

>  Download het rapport 'waarde van de jager' van CLM (2014)