05:39
21:31
Nachtmodus

Regeldruk bij schadebestrijding en populatiebeheer

In Nederland leveren ruim 27.000 vrijwillige jagers een maatschappelijke bijdrage aan natuur- en landschapsbeheer. Jagers zijn opgeleide, gediplomeerde vrijwilligers die uitvoering geven aan de Wet natuurbescherming. Deze wet legt een grote verantwoordelijkheid bij jagers voor schadebestrijding en populatiebeheer van diersoorten. Het gaat hierbij om het nemen van maatregelen om landbouwschade (ganzen), natuurschade (vossen), risico’s voor de vlieg- en verkeersveiligheid (ganzen en reeën) en dierziekterisico’s (wilde zwijnen) te voorkomen. Jagers maar ook grondgebruikers (zoals agrariërs, veehouders, bosbouwers etc.) onderschrijven dat goede regels nodig zijn, maar benadrukken dat de regeldruk de laatste jaren is toegenomen.

Uit het onderzoek van Sira Consulting blijkt dat jagers en WBE’s gezamenlijk ruim 730.000 uur (ruim 400 FTE) per jaar besteden om te voldoen aan alle administratieve verplichtingen. Deze regeldruk wordt veroorzaakt door de complexiteit van de regels, het bijhouden van registraties en aanvragen van verschillende ontheffingen. Bovendien zijn de regels per provincie verschillend. De ervaren regeldruk is vooral hoog vanwege de zware sancties die kunnen worden opgelegd. Zo leidt het maken van administratieve fouten direct tot het intrekken van de jachtakte voor jagers of het niet krijgen van schadevergoeding door grondgebruikers.

Als onderdeel van het onderzoek heeft de Jagersvereniging alle relevante uitvoeringsorganisaties en (natuur)belangenorganisaties uitgenodigd om mee te denken over concrete oplossingen voor de geconstateerde knelpunten. De belangrijkste oplossingen liggen onder meer in: eenduidige regelgeving door het ontwikkelen van landelijke beheerplannen per diersoort, eenvoudigere registraties en minder complexe afhandeling van faunaschade en meldingen. Deze oplossingen leveren overigens niet alleen minder regeldruk op voor jagers en grondgebruikers, ook de overheid zelf kan hiermee de uitvoering van de regels optimaliseren.

Download het onderzoek regeldruk bij schadebestrijding en populatiebeheer (Sira Consulting, 2019)