05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Anthony van de Loo

Motie D66 Overijssel voor brede aanpak predatie bij weidevogels aangenomen

Donderdag 2 juli 2020 stemde een meerderheid van de Provinciale Staten in Overijssel voor de motie van D66. Daarin wordt onder meer verzocht om voorstellen te formuleren die bijdragen aan het verminderen van predatie op akker- en weidevogels en die door te rekenen. Onze afdeling in Overijssel is blij met dit besluit.

In de motie is ook opgenomen dat Gedeputeerde Staten met betrokken organisaties en deskundigen in gesprek gaat over het terugbrengen van de predatiedruk. Tevens verzoekt de motie om voor 1 november informatie hierover terug te koppelen.

De motie werd ingediend door D66 en ondersteund door Partij van de Toekomst, Christen Unie, CDA, Partij van de Arbeid en GO.

Noodzaak verminderen predatiedruk dringt door

Freerk Bleker, voorzitter van de afdeling Overijssel van de Jagersvereniging laat in een reactie weten blij te zijn met de inhoud van de motie: ‘Het is goed om te zien dat de noodzaak om de druk door predatoren te verminderen bij veel partijen doordringt en politiek breed gedragen wordt. Wij gaan er van uit, dat er concrete voorstellen komen om die druk te verminderen. Onze regiomanager Bjorn van der Veen zal de komende periode inhoudelijk betrokkenen van feitelijke informatie voorzien over predatie en de mogelijkheden tot het verminderen van predatiedruk.’

De inhoud van de motie is hieronder opgenomen.

***

Motie: Weidevogels beschermen dwingt tot meer aanpak predatie
Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 1 juli 2020

De Staten, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

 • Er provinciale beleidsinzet is m.b.t. beschermen van weidevogels waarbij aandacht en middelen beschikbaar zijn om condities in brede zin aantrekkelijker te maken;
 • Ter continuering de provincie in de P-nota 2021 al voor het jaar 2022 extra middelen heeft opgenomen;
 • Provincies verschillende wegen bewandelen om predatie te verminderen;
 • Collectieve weidevogelbeheerplannen gebiedsgericht beogen bij te dragen aan een toename van de weidevogelstand;
 • Er toenemende frustratie bestaat bij uitvoerende partners in Overijssel omdat predatie zeer negatieve gevolgen heeft voor het op kunnen groeien van weide- en akkervogels;
 • Inzicht gewenst is in de effectiviteit van het huidige predatorenbeheer en hoe deze kan worden vergroot;
 • Er afname van weidevogels in Overijssel blijft bestaan (zie weidevogelmeetnet van provincie Overijssel);

Verzoeken GS:

 • In overleg te treden met partners en deskundigen over hoe predatie effectiever kan worden
  teruggedrongen;
 • Aanvullend op het huidige weidevogelbeleid voorstellen te formuleren die bijdragen aan afname
  van predatie van weide- en akkervogelsen hiervan de financiële consequenties in beeld te
  brengen;
 • PS hierover voor 1 november 2020 te informeren;

En gaan over tot de orde van de dag.

Lees de motie online

Motie: Weidevogels beschermen dwingt tot meer aanpak predatie
 • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws