05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: European Union 2019 - Phillipe Buissin

Conferentie over predatiebeheer voor behoud van weidevogels – Europees Parlement

Predatiebeheer is essentieel voor het behoud van weidevogels in heel Europa. Samenwerking tussen jagers, boeren, grondgebruikers en -eigenaren, terreinbeheerders, vogelorganisaties en overheden is van groot belang. Tijdens de conferentie ‘Managing predators for meadow birds’ op 5 maart, georganiseerd door FACE en gehost door Europarlementariërs Bendt Bendtsen en Karl-Heinz Florenz kwamen deze twee punten sterk naar voren.

Bevordering van leefgebieden en beheer van predatoren

Afname van de populatie van veel voorkomende weidevogels zoals de Kievit en de Wulp komt veelal door lage voortplanting en door het verlies van leefgebieden en predatie van nesten. Boer Bertwin Elshof legt uit dat boeren uitermate geschikt zijn om goede leefgebieden voor weidevogels te creëren. Elshof vermeldt, “Als we in een situatie zijn waar vogels geen jongen kunnen krijgen, is er geen reden om habitat-maatregelen uit te voeren. In het Lierderbroek wordt 70% van de nesten gepredeerd, terwijl beheermaatregelen veel geld kosten. Nederland moeten zorgen dat fatsoenlijk predatiebeheer mogelijk wordt.” Samenwerking tussen alle partijen is belangrijk. Alle grondgebruikers en -eigenaren moeten meedoen zodat de predatiedruk voldoende laag is om kwetsbare weidevogels een kans te geven. De succesvolle bescherming van weidevogels in lokale projecten in Europa blijken bij lange na niet in staat om de landelijke en Europese afname te keren.

In onderstaande video is Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik in overleg met Bertwin Elshof


Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2020
Europarlementariër Karl-Heinz Florenz zegt:”weidevogels zijn afhankelijk van landbouwgrond voor het bouwen van nesten en het vinden van voedsel. Bij de komst van een nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid in 2020 moeten boeren die actief zijn in het verbeteren van de biodiversiteit op hun land beloond worden.” Europarlementariër Bendt Bendtsen eindigde de conferentie met: “EU beleid vereist het behoud van weidevogels en hun leefgebieden. Om dit succesvol te maken voor deze soorten is het duidelijk dat er aandacht besteedt moet worden aan predatiebeheer in combinatie met het creëren van meer en betere leefgebieden voor weidevogels.

Alle sprekers en overige aanwezigen waren het eens dat het van belang is om het behoud van de weidevogels en de daarbij behorende maatregelen, waaronder predatiebeheer transparant te communiceren met het publiek.

Europarlementariër Schreijer-Pierik, secretaris-generaal voor de Intergroep Europees Parlement ‘Biodiversiteit, jacht en platteland”, is blij met de toezeggingen van de Europese Commissie dat predatiebeheer gewoon mogelijk is binnen het Europese beleid. “Vlak over de grens in Duitsland zijn al veel meer mogelijkheden, net zoals in andere Europese landen. Nederland en de provincie Overijssel moeten ervoor zorgen dat boeren en jagers de juiste instrumenten krijgen om ervoor te zorgen dat mijn kleinkinderen ook kunnen genieten van de weidevogels.”

Europese Vogelrichtlijn

Europa is, door de oprichting van de Europese Vogelrichtlijn, leidend in de bescherming van vogels in Europa. Volgens de Europese Vogelrichtlijn zijn lidstaten vereist om vogelpopulaties in stand te houden. De verantwoordelijkheid voor het beschermen van weidevogels ligt afzonderlijk bij de lidstaten en dienen zelf actie te ondernemen als het slecht gaat met weidevogels. Predatiebeheer wordt veelal toegepast en is daar een van de onderdelen van. De Europese Vogelrichtlijn is door de Europese Unie opgesteld voor de instandhouding van de biologische biodiversiteit in Europa. Deze richtlijn is gericht op van alle in het wild levende vogelsoorten in Europa. EU lidstaten zijn vereist om ieder mogelijk maatregel te nemen om populaties vogelsoorten te bevorderen of terug te brengen tot een niveau dat in lijn is met de ecologische, wetenschappelijke en culturele eisen van het lidstaat. Ook moeten er de nodige maatregelen genomen worden waarbij voor deze vogels gevarieerde leefgebieden en voldoende bescherming gecreëerd wordt.

Het behoud van weidevogels is de nadrukkelijke doelstelling van de Europese Vogelrichtlijn. Voor vogelsoorten die onder de Europese Vogelrichtlijn vallen, dienen lidstaten eens per zes jaar hun inspanningen aan te geven en kunnen ze gevraagd worden op ieder willekeurig moment juridische verantwoording af te leggen. Dat geldt niet voor het beheer van predatoren, waarvoor lidstaten zelf verantwoordelijkheid dragen. Voor de meeste invasieve exoten en wilde vogels in Europa regels zijn vastgesteld maar voor de meeste predatoren bestaan geen Europese regels of richtlijnen.

Samenwerking is essentieel

Europees beleid maakt breed predatiebeheer mogelijk maar voorkomt het niet. Samenwerking tussen alle partijen is hiervoor essentieel. De grote verschillen tussen landen in de aanpak van predatoren zien we in Nederland ook terug tussen de provincies. De Jagersvereniging pleit al jaren voor een landelijke aanpak en vereenvoudiging van provinciaal beleid.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items