05:53
21:37
Nachtmodus

Jagersvereniging over herziening Wet Wapens en Munitie: ‘Grondige renovatie is nodig’

In het voorjaar van 2020 kondigde minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus een herziening aan van de Wet wapens en munitie . Omdat deze wet één van de belangrijkste wetten voor jagers is, heeft de Jagersvereniging actief input geleverd voor een groot aantal verbeterpunten. Toen uiteindelijk bleek dat de minister maar een beperkt aantal onderwerpen wil oppakken, was dat dan ook zeer teleurstellend. In reactie hierop heeft de Jagersvereniging op 15 januari 2021 een brief gestuurd naar de Tweede Kamercommissie Justitie en Veiligheid. Daarin pleiten wij voor een grondige renovatie van de Wet wapens en munitie. De belangrijkste punten uit de brief lichten we hieronder toe.

Lastenverlichting voor jagers én politie

Minister Grapperhaus schreef eind 2020 dat het kabinet wil werken aan lastenverlichting voor akte- en verlofhouders. Uit het rapport ‘Regeldruk bij schadebestrijding en populatiebeheer’ van Sira consulting uit 2019 blijkt dat jagers op dit moment veel tijd kwijt zijn met ingewikkelde regelgeving en onnodige bureaucratie. Centraal staat dat het legale wapenbezit in Nederland geborgd blijft op het huidige uitstekende niveau, met zo min mogelijke administratieve lasten en zonder onnodig belemmerende regelgeving. Het aantal geweldsincidenten met jachtvuurwapens is de afgelopen decennia nihil geweest.

Meerjarige jachtakte

De Jagersvereniging pleit voor een aantal maatregelen die voor een aanzienlijke lastenverlichting kunnen zorgen. Daarbij moet men denken aan een meerjarige jachtakte, waardoor bureaucratische handelingen niet jaarlijkse herhaald hoeven worden. Door nieuwe veiligheidssystemen kan de politie doorlopend jagers controleren en ingrijpen wanneer een jager niet meer voldoet aan de eisen voor een jachtakte.

Digitaliseren jachtakte

Verdere bureaucratische verlichting kan worden gehaald uit het digitaliseren van de jachtakte. Dit maakt zowel het aanvragen als controle in het veld een stuk makkelijker. Een pasje dat in een portemonnee past is toch makkelijker dan een pak papier. Bureaucratische handelingen zoals het verwerken van een aanvraag en het uitgeven van de akte kunnen worden belegd bij respectievelijk Dienst Justis en de gemeentebalie. Deze bureaucratische handelingen dragen niks bij aan de controle op het wapenbezit en vrijgekomen tijd kan worden gebruikt voor onaangekondigde huisbezoeken.

Geluiddemper

Sinds 2017 maakt de Wet Natuurbescherming het mogelijk om een geluiddemper te gebruiken. Door een beperking in de Wet wapens en munitie is dit op dit moment alleen beschikbaar voor jagers in dienst van een terreineigenaar. Maar, door de Nederlandse Arbowetgeving dienen vrijwilligers eenzelfde bescherming als betaalde werknemers te hebben. Om dit te bereiken moet de Wet Wapens en Munitie aangepast worden.

E-screener

De minister is nog steeds voornemens om de e-screener te blijven gebruiken en zelfs verplicht te stellen voor elke verlenging van de jachtakte. In 2016 werd de e-screener ingevoerd om de informatiepositie van de politie verder te versterken. Dit was, na de gebeurtenissen in Alphen aan de Rijn, de oorzaak van de foutieve verlofverlening door de politie. In 2019 concludeerde de Hoge Raad dat de politie de beschikbare onjuist had verwerkt.

Dat betekent dat de onderbouwing van de e-screener is komen te vervallen, daarom eist de Jagersvereniging dat het politieke debat over de e-screener opnieuw wordt gevoerd. Wij zijn niet overtuigd van het nut en de noodzaak van de e-screener. Het is een onrechtmatige lastenverzwaring voor burgers. Dit betekent ook dat de e-screener aan het eind van 2021 niet alsnog ingezet moet worden voor bestaande aktehouders, nadat het instrument in 2019 opgeschort werd door de minister.

De Jagersvereniging wil inzetten op de menselijke maat, waarbij jagers worden beoordeeld door mensen en niet door een computer. Temeer omdat uit verschillende rechtszaken blijkt dat de uitkomst van de e-screener niet overeenkomt met het oordeel van psychologen. De Jagersvereniging zet in op meer gebruik van onaangekondigde huisbezoeken.

Vervolgstappen

Onze brief is verstuurd voordat het kabinet op 15 januari 2021 aftrad. De demissionaire status van het kabinet heeft geen directe gevolgen voor de herziening van de Wet wapens en munitie. Daarom blijft onze oproep aan de politiek om aan te dringen op een volledige herziening van de wet staan. Het is van belang dat het ministerie nu aan de slag gaat met een volledige herziening van de wet, zodat een nieuw kabinet hier meteen mee aan de slag kan.

De komende weken bespreekt de Tweede Kamercommissie Justitie en Veiligheid de brief van de minister en onze inbreng. De uitkomsten daarvan worden weer gedeeld op de website van de Jagersvereniging.

Brief Jagersvereniging 'Voorstel herziening Wet Wapens en Munitie minister Grapperhaus'

Download de brief van de Jagersvereniging
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerde items