05:39
21:31
Nachtmodus

Reactie Jagersvereniging op antwoorden minister Kamervragen over e-screener

Recentelijk werden de Kamervragen van CDA Kamerlid Chris van Dam over de e-screener beantwoord. In een brief aan het Kamerlid Van Dam reageert De Jagersvereniging op de antwoorden van de minister. De Jagersvereniging pleit voor een opschorting van de e-screener, ook voor de eerste aanvragers.

Evaluatie e-screener

Minister Grapperhaus (ministerie van Justitie en Veiligheid) geeft in zijn antwoorden aan dat hij dit najaar een evaluatie van de e-screener laat uitvoeren. Hij zegt toe dat De Jagersvereniging en de KNSA hierbij betrokken zullen worden. De Jagersvereniging heeft hier tot nu toe nog geen uitnodiging voor ontvangen. De Jagersvereniging roept de minister op om de relevante belangenorganisaties volledig deel te laten nemen aan de evaluatie en ze niet slechts ‘te horen’ in het evaluatieproces.

Gebrekkige uitvoering screening

De Jagersvereniging constateert dat de wijze waarop de e-screener wordt ingezet nog steeds veel gebreken vertoont en veelal neerkomt op geautomatiseerde beoordeling. Dit blijkt ook uit de instructie die de minister deelt met de Tweede Kamer. De e-screener zou beter als screening aan het begin van het beoordelingsproces voor een wapenverlof ingezet kunnen worden, waarna eventuele bijzonderheden in huisbezoeken en gesprekken met de aanvrager en zijn referenten opgehelderd kunnen worden.

Op dit moment is dit niet mogelijk: de informatie uit de e-screener is zodanig beperkt dat de politiebeambten de uitkomsten niet verder kunnen toetsen. Daarnaast constateert De Jagersvereniging dat de politie voor de aanvraag van jachtaktes nog steeds geen gebruik maakt van het referentenonderzoek. De minister heeft toegezegd om de uitvoeringspraktijk regelmatig te bespreken met De Jagersvereniging; dat proces komt echter maar moeizaam op gang.

Voorlichting over de e-screener

Tot onze verrassing krijgt de Jagersvereniging van de minister de taak toebedeeld om onze leden voor te bereiden op het afleggen van de e-screener. De Jagersvereniging is van mening dat de minister zijn uitvoeringspraktijk eerst op orde moet hebben en ons van de noodzakelijke nadere informatie over de test moet voorzien, voordat hij van ons kan verlangen een rol te spelen in de voorlichting over de e-screener.

Pleidooi Jagersvereniging: schort e-screener op

Gezien de problemen in de huidige uitvoeringspraktijk, de twijfels over de computertest en de onjuiste afstelling van de test die leidt tot teveel onterechte afwijzingen met bijzonder hoge kosten voor de aanvragers, roept de Jagersvereniging de minister van Justitie en Veiligheid en de Tweede Kamer op om de e-screener in zijn geheel, dus ook voor eerste aanvragers, op te schorten.

Het lijkt ons redelijk dat de minister in het proces van de revisie van de Wet wapens en munitie aan het parlement duidelijk maakt welke toegevoegde waarde de e-screener daadwerkelijk heeft voor het beter borgen van de veiligheid van legaal wapenbezit in Nederland en op welke wijze hij voornemens is dat in de praktijk ordentelijk in te gaan richten. Dan kan daarna het parlement besluiten of de e-screener wel of geen plaats heeft in het Nederlandse rechtsstatelijke bestel.

Bekijk hieronder de volledige brief van de Jagersvereniging


Gerelateerd nieuws