06:29
20:45
Nachtmodus

Kamerdebat Aanvullingswet Natuur: van inhoudelijk correct tot bedroevend slecht

Het debat over de Aanvullingswet natuur vond woensdagmiddag en -avond 26 juni 2019 in de Tweede Kamer plaats. Deze wet, die zo enorm belangrijk is voor alle activiteiten in het buitengebied, kon politiek op weinig aandacht rekenen: negen Kamerleden vergaderden met de twee verantwoordelijke ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het is zorgelijk dat slechts 6% van de parlementariërs de moeite nam om zich te buigen over een wet die regelt wat er in meer dan 80% van ons Nederlandse landschap gebeurt. Ook op de publieke tribune was het leeg. Er waren vier lobbyisten van de ‘Groene 11’, de gebundelde lobby in Den Haag van de dieren- en natuurbeschermingsorganisaties. Daarnaast waren er drie medewerkers en één bestuurder van de Jagersvereniging en verder was er niemand. Hieronder het verslag van deze avond.


Ongewijzigd of beleidsneutraal?

De inzet van de ministers was duidelijk: ze wilden de Wet natuurbescherming zo ongewijzigd mogelijk laten overgaan in de Omgevingswet. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) miste daarbij dat het Kabinet hierover in het Regeringsakkoord iets anders had opgeschreven. In het Regeerakkoord staat letterlijk dat de definitie van ‘beleidsneutraal’ is: het ‘aansluiten bij de doelen en instrumenten van de oorspronkelijke wetten en AMvB’s’. Ollongren kwam woensdagavond dan ook onterecht met een veel striktere interpretatie van de term beleidsneutraal (‘ongewijzigd’) dan was afgesproken.

Schouten: feitelijke onjuistheden in antwoorden ambtenaren

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kwam vooral goed uit de verf op de momenten dat zij zelf haar antwoorden formuleerde. Bijvoorbeeld toen Femke Merel van Kooten van de Partij voor de Dieren eiste dat er in een gebied van 100 kilometer rondom de wolf niet gejaagd mag worden. De minister antwoordde terecht dat de wolf beschermd is, maar dat dit niet betekent dat zijn leefomgeving beschermd gebied is. Schouten gaf ook aan dat er meer dieren in het leefgebied van de wolf rondlopen die niet bejaagd worden en dat jagers daar nu ook al op juiste wijze uitvoering aan geven.

De minister had meer moeite met het debat op momenten dat zij de antwoorden van haar ambtenaren voorlas. Daar waren niet alleen regelmatig fouten in te constateren maar het werd ook duidelijk dat de ambtenaren teksten herhalen die zij al jaren op deze wijze formuleren. Ook was het opvallend dat Van Kooten van Partij voor de Dieren niet aangesproken werd op niet onderbouwde, dan wel feitelijk onjuiste verhalen.

Debat: van inhoudelijk correct tot bedroevend slecht

Het niveau van het debat was bij tijd en wijle bedroevend. De 40 minuten spreektijd die Van Kooten van de PvdD kreeg, werd vooral gevuld met jokken over jagen. Zo wist Van Kooten te melden dat de wilde zwijnen worden aangereden omdat ze worden bejaagd en dat bejaging ook de reden is dat ze meer nakomelingen krijgen. Maurits von Martels (CDA) vroeg haar daarop of het een goed idee zou zijn om dan ook maar de weidevogels te bejagen.

Henk van Gerven, SP, verkondigde meningen over de publieke opinie die feitelijk onjuist zijn en dateren van minstens 7 jaar terug. Ook gebruikte hij begrippen die noch in de Wet natuurbescherming noch in de Aanvullingswet natuur vermeld staan. Desalniettemin ging de minister van LNV klakkeloos mee in zijn framing van benuttingsjacht op basis van de wildlijst als zijnde ‘plezierjacht’. Dat is kwalijk.

Kamerleden Arne Weverling (VVD), Maurits Von Martels (CDA) en Roelof Bisschop (SGP) hebben het maximale uit het debat gehaald. Zo vroegen zij de minister van LNV via een motie om ook de organisaties van jagers, boeren en grondbezitters te betrekken bij de evaluatie van de Wet Natuurbescherming die later dit jaar moet plaatsvinden. En om ook te kijken naar uitbreiding van de wildlijst of landelijke vrijstelling als middel om beheer en schadebestrijding te verbeteren.

D’66 negeert achterban

Tjeerd de Groot van D’66 weigerde woensdagavond de motie van SGP, CDA en VVD mee te ondertekenen, omdat er een suggestie van uitbreiding van de wildlijst in staat. De Groot negeert hiermee zijn achterban die in ruime meerderheid vóór uitbreiding van de wildlijst en vóór duurzame benutting is. De Kamer stemt volgende week dinsdag over deze motie.

Amendement: verbod op verstoring van beheer en schadebestrijding

Bisschop (SGP) diende een amendement in, waarmee hij het verbod op het verstoren van beheer en schadebestrijding weer in de wet wil brengen. De minister van LNV oordeelde dat dit niet nodig zou zijn, omdat volgens haar het recht op demonstratie ook belangrijk is, en omdat de huidige wetgeving de politie voldoende mogelijkheden zou bieden om in te grijpen. De Jagersvereniging ziet echter dat er in de praktijk juist onvoldoende mogelijkheden zijn om in te grijpen.  De Kamer stemt dinsdag a.s. ook over dit amendement.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items