05:23
21:58
Nachtmodus

Aanvullingswet natuur aangenomen in de Eerste Kamer

Jacht, beheer en schadebestrijding blijft gelijk in nieuwe wet


Een grote meerderheid van de Eerste Kamer stemde dinsdag 7 juli 2020 voor de Aanvullingswet natuur voor de Omgevingswet. De Aanvullingswet natuur regelt straks de overzetting van de wet Natuurbescherming naar de nieuwe Omgevingswet. Deze overzetting gebeurt beleidsneutraal. Daarmee is er geen wijziging gekomen voor jacht, beheer en schadebestrijding in Nederland. Dat betekent dat de huidige wildlijst met vijf soorten, de nationale vrijstellingen en het provinciale beleid gehandhaafd blijven.

In de Eerste Kamer stemden de SGP, het CDA, FvD, de VVD, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel en Fractie-Otten, GroenLinks, de SP en de PvdD tegen.

Inzet van de Jagersvereniging

In totaal heeft dit proces naar een nieuwe wet ruim twee jaar in beslag genomen. Tijdens dit proces heeft de Jagersvereniging ingezet op een vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving voor het faunabeheer in Nederland. Samen met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) pleitten wij vanaf het begin voor minder belemmerende regels voor faunabeheer door een aantal schadeveroorzakende diersoorten aan de nationale wildlijst toe te voegen, met een bijbehorend systeem voor de schadevergoeding. Dit is nodig omdat de huidige werkwijze met ontheffingen spaak loopt.  De jaarlijkse schade voor landbouwers bedraagt inmiddels 110 miljoen euro, terwijl de bereidheid van de overheid om schadevergoeding te betalen afneemt en de juridische procedures zich opstapelen.

Bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer in juli 2019 was er geen meerderheid voor ons pleidooi. Daardoor zal het faunabeheer in Nederland voorlopig niet de noodzakelijke verbetering krijgen. Verslechtering van het huidige stelsel is dankzij de inzet van de Jagersvereniging ook voorkomen: zo diende de Partij voor de Dieren tijdens de behandeling in de Tweede Kamer een aantal moties in die gericht waren op beëindiging van jacht, beheer  en schadebestrijding in Nederland. Slechts een paar Kamerleden stemden daarvoor.

Volgende stappen

De inwerkingtreding van de Omgevingswet was oorspronkelijk voorzien voor eind 2020. Dit is inmiddels bijgesteld naar 1 januari 2022. Tot dan werken de jagers en wildbeheereenheden nog onder de huidige wet Natuurbescherming.

Verandering in details

Is er dan echt niks veranderd voor de Nederlandse jagers? Dat ook weer niet. Doordat de natuurwetgeving straks in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet zit, zijn er veranderingen in juridische details. Zo zullen bepaalde regels nu op andere plekken in de wet te vinden zijn en heet de jachtakte vanaf 2022 een ‘Omgevingsvergunning inzake jachtgeweeractiviteiten’.

Beter werkbaar faunabeheer

De Jagersvereniging blijft zich inzetten voor beter werkbaar faunabeheer in Nederland. Het wegnemen van onnodig belemmerende regelgeving door het toevoegen van soorten aan de Nationale Wildlijst staat daarbij centraal. Ook werken we aan landelijk uniforme beheerplannen voor een aantal diersoorten.

Uitglijder

Tijdens de behandeling van de Aanvullingswet natuur in de Eerste Kamer maakte de minister van LNV een uitglijder bij het beantwoorden van vragen van senator Van Dijk (SGP). In het debat gaf ze aan dat plaatsing van de grauwe gans op de nationale wildlijst in de Omgevingswet niet mogelijk zou zijn vanwege de Europese Vogelrichtlijn en de ‘Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds’ (AEWA). Dit antwoord is feitelijk onjuist. De Jagersvereniging heeft minister Schouten daar inmiddels een brief over gestuurd.

Monitoring en evaluatie

De Eerste Kamer heeft het Kabinet de opdracht gegeven de Omgevingswet elk jaar door een onafhankelijke commissie te laten monitoren en  evalueren. Op verzoek van de PvdA zal daarbij specifiek gekeken worden naar de onderdelen op het gebied van natuur. Uiteraard zal ook de Jagersvereniging de ervaringen van de jagers en wildbeheereenheden met de werking van de Omgevingswet delen met deze commissie.

Informatie over voortgang

Tot de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet zal de Jagersvereniging u op de hoogte houden van alle veranderingen. Houd daarvoor de mailings, de website en De Jager in de gaten.

Pleidooi LTO Nederland, Federatie Particulier Grondbezit en Jagersvereniging in 2019: ‘Naar een duurzaam wildbeheer in Nederland’

Brief Jagersvereniging aan minister Schouten, 14 juli 2020

Download de brief
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws