07:40
18:03
Nachtmodus
Foto: Andrew Balcombe

Behandeling Aanvullingswet natuur Omgevingswet in de Eerste Kamer: minister Schouten verstrekt onjuiste informatie

Op 30 juni debatteerde de Eerste Kamer over de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit Natuur voor de Omgevingswet. De Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit worden straks onderdeel van de Omgevingswet en bevatten de inhoud van de huidige Wet natuurbescherming. In de aanloop naar deze nieuwe wet pleitte de Jagersvereniging voor beter werkbare regels voor jagers en wildbeheereenheden. Een van de punten in ons pleidooi was het verminderen van overbodige regels voor het bejagen van een aantal veel voorkomende, schadeveroorzakende diersoorten als ree, wild zwijn en grauwe gans. Hieronder volgt een verslag van de behandeling in de Eerste Kamer.

 Beheer van een aantal diersoorten kan zoveel doelmatiger dan voorgesteld in de nieuwe wet. Daarom vroegen wij in de aanloop naar de behandeling in de Eerste Kamer opnieuw aandacht voor het toetsen van de criteria van de wildlijst voor zes diersoorten: grauwe gans, kolgans, wild zwijn, edelhert, ree en smient.

Beter faunabeheer
Met name de SGP-fractie besteedde in haar reactie aandacht aan een beter werkbaar beleid voor jacht en faunabeheer. SGP-senator Diederik van Dijk zei daarbij: “Het nationale en provinciale jachtbeleid is inmiddels een lappendeken van ontheffingen en vrijstellingen geworden. Voor grondeigenaren en jachtaktehouders soms nauwelijks meer te volgen. Waarom wordt niet meer verantwoordelijkheid teruggelegd bij deze professionals?”

De SGP pleitte ook voor het toevoegen van enkele soorten aan de wildlijst. Het zou daarbij gaan om soorten die algemeen voorkomen, waarbij de jacht de soort niet in het voortbestaan bedreigt en die schade doen en/of duurzaam benut kunnen worden. Senator Van Dijk benoemde hierbij expliciet de grauwe gans en de kolgans.

Misser
Helaas ging minister Schouten bij het beantwoorden van de vragen van senator Van Dijk de mist in. In eerste instantie gaf zij aan dat plaatsing van de grauwe gans op de wildlijst niet mogelijk is door internationale afspraken, waarbij zij verwees naar de Europese Vogelrichtlijn en de ‘African-Eurasian Waterbird Agreement’ (AEWA).

Dit antwoord was feitelijk onjuist. De Europese Vogelrichtlijn maakt duurzame benutting van de grauwe gans juist expliciet mogelijk. Dit wordt ook duidelijk verwoord in het Gidsdocument voor de jacht (2008) van de Europese Commissie. AEWA is gestoeld op het principe dat duurzame benutting samen kan gaan met bejaging van trekkende watervogels. In het recent aangenomen internationale beheerplan van AEWA voor de grauwe gans is het duurzame beheer van de soort door bejaging juist vastgelegd als één van de doelen.

Nederland wijkt af van internationale afspraken
Senator Van Dijk vroeg vervolgens terecht aan de minister waarom de grauwe gans in Nederland niet op de wildlijst kan, terwijl dat in alle landen om ons heen wel mogelijk is. Alle landen hebben immers te maken met dezelfde internationale afspraken. Toen hij hier op door vroeg, kon de minister dit niet beantwoorden. Zij gaf aan hier nog schriftelijk op terug te komen.

De Jagersvereniging zal de minister een brief sturen waarbij wij enerzijds om opheldering vragen en anderzijds bejaging van de grauwe gans gebaseerd op de uitgangspunten van AEWA onder de aandacht brengen.

Monitoring en evaluatie Omgevingswet mogelijk vervroegd
Omdat de wet Natuurbescherming in 2017 van kracht is geworden, zou de evaluatie van deze wet komende jaren moeten plaatsvinden. Nu deze wet al weer overgaat in de Omgevingswet betekent dit dat de evaluatie pas in 2026 plaatsvindt. Omdat dit te lang duurt, en er op dit moment veel speelt in het natuurbeleid, pleitten een aantal partijen voor een gedegen en snellere evaluatie van de wet. CDA-senator Rietkerk diende hiervoor een motie in, waarover volgende week wordt gestemd. De indiening van de motie ontving brede steun.

Opnieuw pleidooi voor werkbare regels voor jagers en wildbeheereenheden
Ook in de opmaat naar de evaluatie van de Omgevingswet zal de Jagersvereniging aandacht vragen voor werkbare regels voor jagers en wildbeheereenheden door onder meer het toetsen van een aantal diersoorten aan de criteria van de wildlijst en het verstrekken van een digitale, meerjarige jachtakte. Dit zal zij samen met andere organisaties doen die verantwoord beheren en benutten van het buitengebied tot doel hebben.

Vervolg
Op 7 juli stemt de Eerste Kamer over de Aanvullingswet natuur. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is gepland voor 1 januari 2022.  Dan vervalt de Wet Natuurbescherming.

Lees het hele verslag van het debat op de website van de Eerste Kamer:

Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 30 juni 2020
  • Delen:

Gerelateerd nieuws