05:33
21:38
Nachtmodus

Beter beleid, beter natuurbeheer

Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In de aanloop naar de verkiezingen voert de Jagersvereniging campagne. Onder het motto ‘Beter beleid, beter natuurbeheer’ pleiten we bij de landelijke politiek voor beleid, waar jagers en wildbeheereenheden op een goede manier uitvoering aan kunnen geven. Dit alles ten behoeve van een beter natuurbeheer in het Nederlandse landschap, dat ons na aan het hart ligt en waar onze 21.000 leden dagelijks vrijwillig in investeren. In de komende maanden zullen wij u via deze pagina op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Uw stem uitbrengen zal door corona in 2021 anders verlopen dan u gewend bent. Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien welke mogelijkheden u heeft om uw stem uit te brengen. Daarnaast heeft de overheid extra maatregelen ingezet om het stemmen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Er wordt op voorhand gevraagd een gezondheidscheck uit te voeren. Deze ontvangt u bij uw stempas.

Hoe verhouden de verkiezingsprogramma's zich tot de belangen van de jagers?

In onderstaande tabel zijn de verkiezingsprogramma’s van de belangrijkste partijen geordend op basis van hun meningen over landschap, regeldruk, benutting van het landschap, maatschappelijke kosten en beter toezicht. Hoe belangrijk zij het onderwerp vinden wordt aangeduid met + (positief), – (negatief), +- (neutraal of geen mening). De scores zijn gebaseerd op een zo nauwkeurig mogelijke interpretatie van de teksten van de verkiezingsprogramma’s.

FVD: Landschap +, Regeldruk +, Benutting van het landschap +, Maatschappelijke kosten +, Beter toezicht +

JA21: Landschap +, Regeldruk +, Benutting van het landschap +, Maatschappelijke kosten +, Beter toezicht +/-

Wat vinden de partijen van beter beleid en beter natuurbeheer?

De Jagersvereniging heeft aan een aantal politieke partijen de volgende 2 stellingen uitgevraagd die aansluiten bij de campagne ‘Beter beleid, beter natuurbeheer’:

Stelling 1: Investeringen in het landschap moeten gepaard gaan met goed en werkbaar beleid voor boeren, terreinbeheerders, jagers en andere vrijwilligers. Samenwerking tussen overheden, alle grondgebruikers en grondeigenaren in het landelijk gebied is een voorwaarde voor herstel van het evenwicht in het drukke Nederlandse cultuurlandschap. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor behoud van ons landschap.

Stelling 2: Om landelijk stijgende maatschappelijke kosten (landbouwschade, aanrijdingen, botsingen met vliegtuigen) te voorkomen moet er meer nationaal beleid komen voor faunabeheer en moeten onnodige bureaucratische belemmeringen voor de vrijwillige uitvoerders van het Nederlandse faunabeleid worden verminderd.

Hieronder vindt u per partij de reacties op de stellingen. Klik op de partij om hun volledige reacties te lezen.

*Helaas kregen wij geen reactie van PvdA, PvdD en PVV

Hoe schetst de Jagersvereniging de toekomst?

De komende verkiezingen zijn erg belangrijk voor de Nederlandse jagers, omdat hier besloten zal worden welke Kamerleden mogen gaan beslissen over de nieuwe wetgeving die het jagen landelijk gaat regelen. De Jagersvereniging heeft ideeën voor de toekomst aangedragen bij de politiek. Het gaat hierbij met name over regeldrukvermindering, landschapsherstel, vermindering van maatschappelijke kosten en verbetering van toezicht op wet- en regelgeving. Onze volledige position paper vindt u onder aan deze pagina.

Meer verantwoordelijkheid

Jagers worden geconfronteerd met veel onnodige bureaucratische belemmeringen: jaarlijks besteden zij hier 730.000 uur aan. Onze overheid heeft gekozen voor een zeer beperkte nationale wildlijst, en voor het toepassen van de zeer restrictieve uitzonderingsbepalingen uit de Europese wet- en regelgeving voor het merendeel van de in het wild levende diersoorten in Nederland. Dit belemmert boeren, landeigenaren en jagers in de uitvoering van goed wildbeheer.

Recent onderzoek laat zien dat een ruime meerderheid (60%) van de Nederlanders voorstander is van duurzame benutting van wild door middel van jacht. Ook vindt 54% dat de jager de verantwoordelijkheid kan krijgen voor meer dieren dan de vijf wildsoorten die nu op de nationale wildlijst staan. Door een aantal soorten toe te voegen aan de nationale wildlijst kan de regeldruk worden verminderd.

Maatschappelijke kosten

Wilde dieren veroorzaken jaarlijks veel schade in Nederland, zo’n €110 miljoen voor de landbouw. Daarnaast vormen ze ook een risico voor verkeer (ongeveer €26 miljoen per jaar). En door ongeveer 250 botsingen met vogels ook voor de vliegveiligheid. Om deze maatschappelijke kosten, risico’s voor de mens te voorkomen en alle belangen in balans te houden, is beheer noodzakelijk. Het gaat daarbij met name om ganzen, wilde zwijnen en reeën. De Jagersvereniging is van mening dat soorten die landelijk schade veroorzaken onder nationaal beleid zouden moeten vallen. Een landelijk beheerplan, in combinatie met het toevoegen van de soort aan de wildlijst, kan ervoor zorgen dat schade effectief en zonder onnodige regeldruk aangepakt kan worden.

Beter landschap

Het huidige Nederlandse landschapsbeleid schiet tekort. Als gevolg van selectieve beleidsplannen en belemmerende regelgeving verslechterd ons landschap. Het centraal stellen van een goed landschap, waarbij ruimte is voor diverse belangen, moet de focus zijn voor de politiek. Samenwerking tussen overheden, alle grondgebruikers en grondeigenaren in het landelijk gebied staat daarin centraal.

Jagers zijn daarbij een logische partner: zij dragen de verantwoordelijkheid voor een redelijke wildstand, hebben unieke/lokale kennis en zetten zich vrijwillig in voor een beter landschap. Daarnaast moeten financiële investeringen gepaard gaan met goed en werkbaar beleid voor boeren, terreinbeheerders, jagers en andere vrijwilligers. Zo zouden investeringen in weidevogelbeleid moeten renderen, door het te combineren met effectief landbouw- en predatorbeleid.

Position paper

In week 38 stuurden wij ons pleidooi in vorm van een position paper naar de commissies van de politieke partijen die zich bezighouden met de inhoud van het verkiezingsprogramma. Daarin geven wij duidelijk aan waar en hoe verbeteringen mogelijk zijn.

Download de position paper 'Beter beleid, beter natuurbeheer' (Pdf, 138 KB)

Campagnebanner en social media

De campagnebanner die u hieronder vindt, mag u gebruiken om de campagne van de Jagersvereniging te ondersteunen op eigen sociale media. Gebruik dan ook de campagne-hashtag: #beterbeleidbeternatuurbeheer.

Download de campagnebanner voor de landelijke verkiezingen 2021 (JPG, 204 KB)