05:53
21:37
Nachtmodus

Stemming Aanvullingswet natuur: geen beweging in de Tweede Kamer

Vijftien anti-jacht moties en amendementen Partij voor de Dieren en SP verworpen, gunstige motie CDA als enige aangenomen

Amersfoort – Vandaag stemden de Tweede Kamerleden over de moties en amendementen die 26 juni jongstleden waren ingediend tijdens de behandeling van de Aanvullingswet natuur. Onderdeel van deze aanvullingswet is de wetgeving voor jacht, beheer en schadebestrijding. De uitkomst van de stemming is dat er het gebied van de jacht niets wordt gewijzigd in de Aanvullingswet natuur. De Jagersvereniging beraadt zich op vervolgstappen.

Tijdens het debat in de Tweede Kamer werden er achttien voor jagers relevante moties en amendementen ingediend door de aanwezige Kamerleden. Bij de stemming op donderdag 4 juli werd duidelijk dat alleen een motie van Maurits von Martels (CDA) een meerderheid kreeg. Dit betekent dat de onderstaande motie van Arne Weverling (VVD) niet verder wordt uitgewerkt. Ook het amendement van Roelof Bisschop, SGP, wordt niet in de wet opgenomen. Een ruime meerderheid van de Kamer stemde voor een nagenoeg ongewijzigde overgang van de Wet Natuurbescherming in de Omgevingswet.

CDA: maak systematiek voorkomen van faunaschade eenvoudiger
Von Martels diende een motie in om onderzoek te doen naar een eenvoudiger systeem ter voorkoming van faunaschade. Deze motie werd mede ondertekend door Weverling en Bisschop. Een meerderheid van de Kamer stemde voor deze motie.

Een meerderheid van de Kamer stemde voor deze motie.

VVD: betrek jagers, grondeigenaren en boeren bij evaluatie Wet natuurbescherming

Weverling pleitte voor het betrekken van jagers, boeren en grondbezitters bij evaluatie Wet natuurbescherming als direct belanghebbenden. Deze motie werd mede ondertekend door Von Martels en Bisschop van SGP, maar kreeg niet voldoende stemmen in de Kamer.

Deze motie werd mede ondertekend door Von Martels en Bisschop van SGP, maar kreeg niet voldoende stemmen in de Kamer.

SGP: maak verstoring van activiteiten faunabeheerplan strafbaar
Bisschop diende een amendement in om het verstoren van activiteiten in het kader van het Faunabeheerplan strafbaar te maken. Dit amendement kreeg helaas geen meerderheid. De minister van LNV had eerder al aangegeven dat zij van mening is dat politie en lokale overheden voldoende wettelijke handvatten hebben. Recente ervaringen in o.a. Reeuwijk, Nieuwkoop en de Hoeksche Waard laten zien dat dit niet het geval is.

Dertien moties Partij voor de Dieren tegen jacht verworpen
De Partij voor de Dieren greep het debat aan om maar liefst dertien (!) moties en amendementen in te dienen om de jacht af te schaffen. Zo pleitte Kamerlid Van Kooten – Arissen voor afschaffing van de landelijke vrijstellingslijst, het terugbrengen van het aantal wildlijstsoorten naar nul, en voor een verbod op de jacht in een straal van 100 km rondom een zogende wolf.

Pleidooi Jagersvereniging: Geef jagers werkbare regelgeving in vorm van Wildlijst
De Jagersvereniging pleit al geruime tijd voor vereenvoudiging van de regelgeving voor jagers en WBE’s. Dit kan door uitbreiding van de wildlijst. Dit verandert de huidige praktijk niet ingrijpend, maar het zorgt wel voor minder belemmerende regels en het voorkomt dat ontheffingen sneuvelen doordat anti-jachtgroeperingen bezwaar aantekenen. Hierdoor wordt het beschermen van landbouwgewassen, van natuurontwikkeling, en van weg- en vliegverkeer gemakkelijker. Dit pleidooi wordt ondersteund door Federatie Particulier Grondbezit en LTO Nederland, die samen met de Jagersvereniging een position paper opstelden over uirbeiding van de wildlijst en de randvoorwaarden daarvoor.

Jagersvereniging: deel politieke partijen negeert eigen achterban
De Jagersvereniging heeft met stijgende verbazing gekeken naar de uitslag van de stemmingen. Waar VVD, SGP en CDA zich maximaal hebben ingespannen voor de belangen van de jagers, ontbrak de noodzakelijke steun van coalitiegenoot  D66. Deze partij negeert daarmee de mening van haar achterban, die uitgesproken positief is over én duurzame benutting van wild én uitbreiding van de wildlijst.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items