05:33
21:38
Nachtmodus

Standpunten politieke partijen in stellingen over jacht en natuurbeheer

Op woensdag 22 november gaat Nederland naar de stembus. In de novembereditie van de Jager en in dit artikel kon u al lezen wat de verschillende politieke partijen over de thema’s jacht en natuurbeheer in hun verkiezingsprogramma’s hebben opgenomen. Om nog scherper te kunnen duiden hoe de partijen tegen deze onderwerpen aankijken, legden wij iedere partij twee stellingen voor.

Hieronder leest u welke reacties wij ontvingen.

Reactie CDA

Stelling 1: Het huidige systeem van faunabeheer is toe aan vernieuwing. We moeten toe naar een systeem waarin bescherming en beheer van veel voorkomende diersoorten samenkomen.

‘’Eens. Het CDA vindt dat er goed samengewerkt moet worden tussen jagers en agrarische collectieven. Het is lang niet bij alle partijen even duidelijk welke belangrijke bijdrage jagers nu al leveren in het agrarisch natuurbeheer, en een nauwer partnerschap vergroot zowel onderling begrip als een effectieve samenwerking. Integratie is één van de mogelijkheden om deze samenwerking tot bloei te laten komen.’’

Stelling 2: Binnen het agrarisch natuurbeheer vormen jagers een belangrijke schakel. Zij zetten zich in voor het verbeteren van de biotoop, de wildstand en het monitoren van in het wild levende populaties. Ook draagt de jager bij aan biodiversiteitsverbetering, zoals exotenbestrijding en predatiebeperking voor de bescherming van inheemse diersoorten. Jagersverenigingen moeten daarom worden geïntegreerd in agrarische collectieven.

‘’Eens, het CDA is van mening dat er een gezamenlijke, evenwichtige aanpak moet komen voor populatiebeheer. Een te grote populatie van in het wild levende dieren die schade aan bijvoorbeeld landbouwgewassen of andere dieren veroorzaakt moet kunnen worden beheerd, ook ten gunste van het behoud van soortenrijkdom. Op dit moment worden diverse belangen door verschillende organisaties vertegenwoordigd, met tegenstrijdige wet- en regelgeving tot gevolg. Wat het CDA betreft moeten deze partijen tot een integrale aanpak komen in de vorm van een wildbeheerplan, waarin natuurbeheer, landbouw, schadepreventie- en vergoeding samenkomen en wet- en regelgeving op elkaar wordt afgestemd.’’

Lees hier het CDA-verkiezingsprogramma

Reactie NSC

Algemene reactie van NSC op beide stellingen: ‘’Spontane natuur hebben we eigenlijk niet (meer) in Nederland en een vorm van beheer zal daarom altijd nodig zijn. Er ligt een grote uitdaging om natuur en biodiversiteit goed in stand te houden. De jagersvereniging is daarbij van belang en vervult hier een rol in. Tevens is de wolf terug in Nederland. Waar wolven een bedreiging vormen voor mens en dier, moet het worden toegestaan om ze te verjagen en de populatie actief te beheren. De verantwoordelijkheid voor deze afweging ligt bij de provincies.’’

Lees hier het NSC-verkiezingsprogramma

Reactie BBB

Stelling 1: Het huidige systeem van faunabeheer is toe aan vernieuwing. We moeten toe naar een systeem waarin bescherming en beheer van veel voorkomende diersoorten samenkomen.

‘’De BBB neemt het standpunt in dat het huidige systeem inderdaad vernieuwd moet worden om een evenwicht te vinden tussen bescherming en beheer van diersoorten. De focus ligt momenteel te veel op aantallen dieren in plaats van op het effect van het beheer. We pleiten voor maatregelen die de belangen van jagers en burgers in overweging nemen, met aandacht voor duurzaam en ecologisch verantwoord beheer. We erkennen het nut, en tevens het belang van de jacht bij natuurbeheer. Vernieuwing kan onder meer betrekking hebben op het ontwikkelen van effectievere methoden voor het beheer van wilde diersoorten, rekening houdend met ecologische duurzaamheid. Ook zou adaptief beheer mee focus moeten krijgen. Adaptief beheer verschilt van het huidige beleid doordat het de focus legt op het probleem en de maatregelen die nodig zijn om het gewenste effect te bereiken, in plaats van het vaststellen van een specifieke streefstand.’’

Stelling 2: Binnen het agrarisch natuurbeheer vormen jagers een belangrijke schakel. Zij zetten zich in voor het verbeteren van de biotoop, de wildstand en het monitoren van in het wild levende populaties. Ook draagt de jager bij aan biodiversiteitsverbetering, zoals exotenbestrijding en predatiebeperking voor de bescherming van inheemse diersoorten. Jagersverenigingen moeten daarom worden geïntegreerd in agrarische collectieven.

‘’De BBB staat positief tegenover de rol van jagers in het agrarisch natuurbeheer, gezien het potentieel voor het verbeteren van de biodiversiteit en het behoud van inheemse diersoorten. We pleiten voor het samenwerken tussen jagersverenigingen en agrarische collectieven om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De integratie van jagersverenigingen in agrarische collectieven zou wellicht worden ondersteund als een manier om gezamenlijk aan natuurbehoud en biodiversiteit te werken.’’

Lees hier het BBB-verkiezingsprogramma

Reactie BVNL

Stelling 1: Het huidige systeem van faunabeheer is toe aan vernieuwing. We moeten toe naar een systeem waarin bescherming en beheer van veel voorkomende diersoorten samenkomen.

‘’Een doeltreffend faunabeheer is essentieel voor het behoud van gezonde dierpopulaties. Hierbij spelen fauna- en wildbeheereenheden en opgeleide jagers een cruciale rol. We willen een telmethodiek die het gehele leefgebied van soorten bestrijkt, zodat we de juiste gegevens kunnen verzamelen voor op maat gemaakt faunabeheer. Al langer stelt BVNL dat voor de wolf geen plek is in Nederland en dat daarbij afschot tot de mogelijkheden moet behoren. Daarom moet de Europese beschermde status van de wolf worden weggenomen, zodat de populatie in Nederland kan worden beheerd. Gebeurt dat niet, dan moeten wij deze EU-regelgeving naast ons neerleggen en het Nederlandse vee zelf beschermen.

Dieren die in zodanig grote aantallen voorkomen (zoals ganzen, reeën, wilde zwijnen) dat ze maatschappelijke, ecologische en economische schade veroorzaken, moeten onder het jachtregime worden beheerd. Dit voorkomt schade door wilde dieren en bespaart de overheid miljoenen. Miljoenen die ook kunnen worden gestoken in natuurbeheer. Ook moet de jacht op de vos met een lichtbak mogelijk worden. Het opnemen van de grauwe gans (die in den lande voor veel overlast zorgt) op de landelijke vrijstellingslijst, is meer dan wenselijk. De jacht op ganzen moet de hele dag kunnen, in plaats van tot een bepaald tijdstip. Schademeldingen (als gevolg van bijvoorbeeld ganzen, wolven en wilde zwijnen) bij het Faunafonds moeten gratis zijn in plaats van honderden euro’s, en worden volgens landelijk uniforme regels afgewikkeld. We handhaven de nulstand van wilde zwijnen buiten aangewezen natuurgebieden. Hiervoor worden voldoende middelen vrijgemaakt zodat er geen overlast is van ‘zwart wild’ in tuinen van burgers en minder risico op verspreiding van de Afrikaanse varkenspest. Jagers, provincies en natuurorganisaties werken hierbij nauw samen. Provincies zijn verplicht de nulstand te handhaven en leggen geen blokkades op.’’

Stelling 2: Binnen het agrarisch natuurbeheer vormen jagers een belangrijke schakel. Zij zetten zich in voor het verbeteren van de biotoop, de wildstand en het monitoren van in het wild levende populaties. Ook draagt de jager bij aan biodiversiteitsverbetering, zoals exotenbestrijding en predatiebeperking voor de bescherming van inheemse diersoorten. Jagersverenigingen moeten daarom worden geïntegreerd in agrarische collectieven.

‘’BVNL antwoordt hierop met een volmondig ‘ja’! BVNL vindt dat investeringen in het landschap gepaard moeten gaan met goed en werkbaar beleid voor boeren, terreinbeheerders, jagers en andere vrijwilligers. Samenwerking tussen overheden, alle grondgebruikers en grondeigenaren in het landelijk gebied is een voorwaarde voor herstel van het evenwicht in het drukke Nederlandse cultuurlandschap. BVNL is zuinig op de onder druk staande boerennatuur, welke ook natuur is. Boerennatuur hangt nauw samen met beheersjacht en zorgt voor het behoud van ons waardevolle cultuurlandschap. Boerennatuur wordt als zodanig door de overheid erkend, gewaardeerd en gestimuleerd. Natuurorganisaties die worden gesubsidieerd door de overheid, nemen het belang van behoud van boerennatuur mee in hun campagnes en dragen actief uit dat boerennatuur óók natuur is. Daarin wordt nadrukkelijk de jacht benoemd. Jacht en natuur horen onlosmakelijk bij elkaar. Beheersjacht is essentieel voor balans in de natuur en andere belangen in het landschap. Doen natuurorganisaties dat niet, moet hun subsidie worden ingehouden.’’

Lees hier het BVNL-verkiezingsprogramma

Reactie D66

Stelling 1: Het huidige systeem van faunabeheer is toe aan vernieuwing. We moeten toe naar een systeem waarin bescherming en beheer van veel voorkomende diersoorten samenkomen.

‘’Eens. Natuurbescherming en beheer kun je niet in losse diersoorten of in fragmenten aanvliegen, het moet als één geheel aangepakt worden. D66 pleit voor een systeem waarbij wetenschappelijke inzichten, expertise (vanuit het veld) en passend beleid samenkomen om zo de Nederlandse natuur zo goed mogelijk te beschermen. Daarbij geven we de mensen die dicht bij de natuur staan een grotere rol.’’

Stelling 2: Binnen het agrarisch natuurbeheer vormen jagers een belangrijke schakel. Zij zetten zich in voor het verbeteren van de biotoop, de wildstand en het monitoren van in het wild levende populaties. Ook draagt de jager bij aan biodiversiteitsverbetering, zoals exotenbestrijding en predatiebeperking voor de bescherming van inheemse diersoorten. Jagersverenigingen moeten daarom worden geïntegreerd in agrarische collectieven.

‘’Eens. D66 vindt dat alle partijen die werken aan een gezonde Nederlandse natuur met elkaar zouden moeten samenwerken. Van boer tot boswachter en van jager tot ecoloog. Al deze groepen doen waardevolle observaties en monitoring, zoals de wildbeheereenheden van jagers. Ieder draagt op hun eigen manier bij aan een sterke en veerkrachtige biodiversiteit in Nederland. Agrarische collectieven zijn een uitgelezen kans om de (praktijk)kennis van al deze groepen bij elkaar te brengen, en dat zou in onze ogen gestimuleerd moeten worden.’’

Lees hier het D66-verkiezingsprogramma

Reactie Volt

‘’We zijn het met beide stellingen eens en hebben een integraal antwoord geformuleerd:

Volt wil dat de biodiversiteit in Nederland en daarbuiten beschermd wordt. We willen daarom dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit omgevormd wordt tot het ministerie van Voedsel, Natuur en Biodiversiteit, waardoor biodiversiteit een centraal onderdeel van het Nederlandse natuurbeleid wordt.

We zien jagen als een belangrijk onderdeel van het systeem om deze biodiversiteit te beschermen. We willen wel dat jagen beter gereguleerd wordt, waarbij de wildstand en de gezondheid van de populaties en hun bijbehorende ecosystemen goed gemonitord worden.

Als het gaat om het beschermen van vee tegen de wolf, denken we dat bijvoorbeeld de inzet van honden en ezels of het vergoeden van hekken ook oplossingen kunnen bieden.’’

Lees hier het Volt-verkiezingsprogramma

Reactie SGP

Stelling 1: Het huidige systeem van faunabeheer is toe aan vernieuwing. We moeten toe naar een systeem waarin bescherming en beheer van veel voorkomende diersoorten samenkomen.

‘’Eens. De administratieve rompslomp is door alle vrijstellingen en ontheffingen zo groot dat goed beheer steeds lastiger wordt. De SGP vindt dat meer vertrouwen nodig is in het vakmanschap en de weidelijkheidsregels van jagers.’’

Stelling 2: Binnen het agrarisch natuurbeheer vormen jagers een belangrijke schakel. Zij zetten zich in voor het verbeteren van de biotoop, de wildstand en het monitoren van in het wild levende populaties. Ook draagt de jager bij aan biodiversiteitsverbetering, zoals exotenbestrijding en predatiebeperking voor de bescherming van inheemse diersoorten. Jagersverenigingen moeten daarom worden geïntegreerd in agrarische collectieven.

‘’Eens. Jager-zijn is meer dan alleen jacht. Het is hoog tijd dat Den Haag dit gaat zien en erkennen. De SGP vindt het een goede zaak dat geïnvesteerd wordt in nauwere samenwerking tussen jagersverenigingen en agrarische collectieven.’’

Klik hier om het SGP-verkiezingsprogramma te lezen. En hier voor een uitgebreidere paragraaf over het thema jacht.

Reactie VVD

Stelling 1: Het huidige systeem van faunabeheer is toe aan vernieuwing. We moeten toe naar een systeem waarin bescherming en beheer van veel voorkomende diersoorten samenkomen.

‘’De VVD wil de natuur in Nederland herstellen en beschermen. Wat ons betreft is het actief beheren van de natuur daarvoor noodzakelijk. Dat geldt dus ook voor faunabeheer, waarbij jagers een belangrijke rol spelen. We vinden het belangrijk dat de staat van een soort regionaal bepaald wordt op basis van een verbeterd telprotocol voor wildsoorten. We willen dat de Rijksoverheid samen met partijen als Sovon en de Jagersvereniging tot een gedragen protocol en beoordelingssystematiek gaat komen. Op die manier voorkomen we onnodige maatschappelijke discussies en kunnen we de staat van een soort goed in beeld brengen.’’

Stelling 2: Binnen het agrarisch natuurbeheer vormen jagers een belangrijke schakel. Zij zetten zich in voor het verbeteren van de biotoop, de wildstand en het monitoren van in het wild levende populaties. Ook draagt de jager bij aan biodiversiteitsverbetering, zoals exotenbestrijding en predatiebeperking voor de bescherming van inheemse diersoorten. Jagersverenigingen moeten daarom worden geïntegreerd in agrarische collectieven.

‘’Samenwerking tussen boeren en jagers bestaat al eeuwenlang en moeten we koesteren. Jagers vervullen een belangrijke rol bij het beheer en onderhoud van het landelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van houtwallen of het beheren van de wildstand om daarmee schade te voorkomen. Deze samenwerking moet gefaciliteerd en gestimuleerd, maar niet verplicht worden. De kracht van agrarische collectieven is juist dat ze van onderop ontstaan’’

Lees hier het VVD-verkiezingsprogramma

Reactie JA21

Stelling 1: Het huidige systeem van faunabeheer is toe aan vernieuwing. We moeten toe naar een systeem waarin bescherming en beheer van veel voorkomende diersoorten samenkomen.

‘’Wij zijn voor deze stelling. JA21 pleit voor een decentralisatie van het faunabeheer, waarbij het rijk nauw samenwerkt met lokale belanghebbenden, met name de jagers. JA21 wil zo min mogelijk bureaucratie. Daarom geven wij de voorkeur aan een systeem waarin jagers een cruciale rol spelen bij het beheer van fauna. Door de expertise van jagers te benutten, wil JA21 een flexibel en ontwikkelend faunabeheersysteem bevorderen, waarbij lokale kennis en ervaring wordt ingezet bij besluitvormingsprocessen.’’

Stelling 2: Binnen het agrarisch natuurbeheer vormen jagers een belangrijke schakel. Zij zetten zich in voor het verbeteren van de biotoop, de wildstand en het monitoren van in het wild levende populaties. Ook draagt de jager bij aan biodiversiteitsverbetering, zoals exotenbestrijding en predatiebeperking voor de bescherming van inheemse diersoorten. Jagersverenigingen moeten daarom worden geïntegreerd in agrarische collectieven.

‘’JA21 ondersteunt volmondig de stelling dat de jager een essentiële rol vervult in het agrarisch natuurbeheer en reeds deel uitmaakt van dit systeem. JA21 bepleit een integratie van jagersverenigingen binnen agrarische collectieven, waarbij de kennis en ervaring van jagers als waardevolle bijdrage worden erkend. Het standpunt van JA21 benadrukt de noodzaak van nauwe samenwerking tussen jagers en agrarische belanghebbenden om een effectief en duurzaam agrarisch natuurbeheer te bevorderen.’’

Lees hier het JA21-verkiezingsprogramma

Noot van de redactie: wij hebben aan alle grote partijen en partijen met relevante standpunten omtrent jacht en faunabeheer 2 stellingen voorgelegd. Partijen die in dit overzicht ontbreken, hebben niet tijdig op ons verzoek gereageerd of hebben aangegeven (vanwege diverse redenen) niet tijdig te kunnen reageren.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws