06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: Meijco van Velzen

Raad van State stelt Provincie Zeeland in het gelijk over reeënbeheer

Sinds 2018 heeft het college van de Raad van State aan Faunabeheereenheid Zeeland op grond van de Wet natuurbescherming ontheffing verleend voor het verminderen van de aantallen reeën in Zeeland. Tien jaar lang was dit in Zeeland niet toegestaan.

Enkele dierenrechtenorganisaties gingen in 2018 tegen dit besluit in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant die het beroep ongegrond verklaarde. Tegen deze uitspraak hebben de organisaties hoger beroep ingesteld. Op 27 november 2019 verklaarde ook het college van de Raad van State dit hoger beroep ongegrond.

Rob de Graag, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging Zeeland zegt: “Ik ben verheugd met deze uitspraak en vind dat wat nu geregeld is in het kader van verkeersveiligheid een uitstekende start. Verkeersveiligheid is een onderdeel van integraal reeënbeheer en het zou mooi zijn als het in de toekomst in zijn geheel toegepast kan worden”.

Verkeersveiligheid

[1] Het ree komt al langere tijd voor binnen de provincie Zeeland. De laatste decennia maakt deze soort een groei door en verspreidt zich ook naar gebieden waar reeën eerder nauwelijks werden waargenomen. Dit heeft tot gevolg dat er ook schade optreedt aan economische belangen. In eerste instantie ging het vooral om schade aan landbouwgewassen of bomenteelt. Maar vooral de laatste jaren neemt het aantal aanrijdingen tussen reeën en autoverkeer toe. Het gevolg is dat de populaties reen in bepaalde gebieden een toenemend veiligheidsrisico zijn voor de weggebruiker en ook voor de verkeersveiligheid in het algemeen binnen Zeeland.

Over de afgelopen periodes zijn meerdere faunabeheerplannen opgesteld. Met deze plannen en de op grond daarvan uitgevoerde telling, registraties en monitoring is inzicht gekregen in de (groei) trends van de reeënpopulaties en ook de gevolgen voor de wettelijke belangen. Ook is met deze plannen steeds beoogd om op een duurzame en verantwoorde wijze maatregelen door te voeren om de schade en risico’s voor de verkeersveiligheid te voorkomen of te verminderen. Het gaat dan veelal om een gecombineerd pakket van maatregelen waarbij allereerst preventieve maatregelen worden genomen om te proberen de reeen weg te houden van locaties waar zij schade kunnen veroorzaken, Raad van State heeft besloten dat een toevoeging van afschot nodig is om dichtheden te verlagen.

[1] Faunabeheerplan Zeeland Ree 2018-2023

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws