05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

PvdA

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 presenteren de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s. In deze documenten beschrijven de partijen waar zij met Nederland naartoe willen. Sommige partijen zijn hierbij erg concreet met actiepunten, anderen kiezen voor een meer globale omschrijving van hun visie. De Jagersvereniging volgt de programma’s uiteraard nauwgezet. Immers, deze programma’s bepalen straks hoe jagers in de praktijk uitvoering kunnen geven aan jagen. Hieronder geven we u een inkijkje in het verkiezingsprogramma en voor jagers relevante punten.

Programmapunten

In de teksten van het verkiezingsprogramma verwoorden politieke partijen zoveel mogelijk van de strategische keuzes die zij zouden willen nemen. Slechts een gedeelte van de beleidsterreinen zijn belangrijk voor Nederlandse jagers en voorjagers. Dat zijn de plannen met betrekking tot:

2012-08-29 Logo's van de achttien politieke partijen die bij de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland op 12 september 2012 in alle kiesdistricten meedoen. Logo, verkiezingen, Tweede Kamer. ANP INFOGRAPHICS

Download het volledige verkiezingsprogramma van de PvdA

Hieronder vindt u citaten uit het conceptverkiezingsprogramma van de PvdA:

Natuur en -gebieden

  • Er staan grote projecten op stapel voor de verhouding tussen land en water, zoals in de delta, de kust, de rivieren, het IJsselmeer, het Markermeer en de Afsluitdijk, maar ook in het landelijk gebied zoals Dwingelerveld. Wij willen deze programma’s, waaronder het Deltaprogramma, op een integrale manier uitvoeren. Dat betekent dat de opgave voor waterveiligheid wordt verbonden met natuurontwikkeling.
  • Wij willen investeren in de ecologische structuur. In het natuurpact hebben we afgesproken hoe we natuurgebieden met elkaar verbinden en verder uitbreiden; die afspraken zijn voor ons leidend. De water- en milieucondities moeten van dien aard zijn dat de eenmaal aangelegde natuur ook daadwerkelijk in stand blijft.
  • We leggen de komende jaren extra natuurgebieden aan; waaronder het Oostvaarderswold. Natuurontwikkeling wordt automatisch gekoppeld aan infrastructurele projecten.

Landschapskwaliteit en -onderhoud

  • Stroperij is niet alleen internationaal, maar ook in Nederland een probleem. We willen een harde aanpak van de stroperij, met hoge boetes en een goede pakkans door voldoende groene buitengewone opsporingsambtenaren.

Landbouw

  • Boeren krijgen een belangrijke rol in het creëren van natuur als onderdeel van de transitie van de gangbare landbouw richting een meer duurzame landbouw. Dat is goed voor de biodiversiteit en het behoud van ons cultuurlandschap.

De mogelijkheden om het landschap te benutten

  • Wij willen gezond voedsel van een duurzame landbouw die de grenzen van de planeet erkent, waar de consument vertrouwen in heeft, die dierenwelzijn waardeert en een eerlijke verdeling kent van verdiensten in de keten (fair trade). Een voedselketen met hart voor mensen, dieren en natuur. (blz. 24)

Verkeersveiligheid

  • Wij willen samen met de provincies investeren in veilige wegen. Dat is noodzakelijk, omdat relatief gezien de meeste verkeersslachtoffers op provinciale wegen vallen.

De Jagersvereniging in Den Haag

De Jagersvereniging behartigt de belangen van de Nederlandse jagers in Den Haag. Met het oog op de komende verkiezingen heeft de Jagersvereniging de politiek gevraagd om jagers het vertrouwen te geven dat ze verdienen. Door het benutten van een aantal diersoorten, zoals ganzen, reeën en wilde zwijnen, weer op landelijk niveau te regelen zou veel administratieve rompslomp vermeden kunnen worden. Dit pleidooi van de Jagersvereniging vindt u in onze factsheet ‘eten uit het Nederlandse landschap’

Lees het volledige verkiezingsprogramma van de PvdA

PvdA.nl
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items