05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Verkiezingsprogramma D66

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 presenteren de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s. In deze documenten beschrijven de partijen waar zij met Nederland naartoe willen. Sommige partijen zijn hierbij erg concreet met actiepunten, anderen kiezen voor een meer globale omschrijving van hun visie. De Jagersvereniging volgt de programma’s uiteraard nauwgezet. Immers, deze programma’s bepalen straks hoe jagers in de praktijk uitvoering kunnen geven aan jagen. Hieronder geven we u een inkijkje in het verkiezingsprogramma en voor jagers relevante punten.

Programmapunten

In de teksten van het verkiezingsprogramma verwoorden politieke partijen zoveel mogelijk van de strategische keuzes die zij zouden willen nemen. Slechts een gedeelte van de beleidsterreinen zijn belangrijk voor Nederlandse jagers en voorjagers. Dat zijn de plannen met betrekking tot:

Download het volledige verkiezingsprogramma van D66

Hieronder vindt u citaten uit het verkiezingsprogramma van D66:

Natuur

 • D66 wil geen nieuwe mijnbouwinstallaties in beschermde natuurgebieden (Natura2000 gebieden) en Unesco erfgoed. Zo beschermen we niet alleen de Waddenzee, maar ook de Veluwe, het Naardermeer en de Biesbosch. Winning ónder gebieden sluiten we niet uit, op voorwaarde dat de natuur er niet onder te lijden heeft.  (blz. 39)
 • Voor ons zijn natuur en ruimte meer dan alleen gebruiksmiddelen voor ons onmiddellijke nut. Onze verbondenheid met de natuur is veel groter. D66 wil dat natuur beschermd wordt, omdat wij de wereld beter door willen geven aan onze kinderen dan wij haar aantroffen. Onze kinderen moeten ook de kans krijgen te genieten van bossen, zeeën en de veelheid aan diersoorten. (blz. 43)
 • Van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland is nog maar 15% over. D66 gaat uit van de intrinsieke waarde van soorten. Natuur heeft voor de mens bovendien een toegevoegde waarde omdat zij veel ecosysteemdiensten biedt en wij van haar kunnen genieten. Daarom wil D66 dat het nieuwe kabinet ambitieuze doelen stelt voor biodiversiteitsherstel, met als inzet een verdubbeling (30%), en investeert in natuur om de trend te keren en ervoor te zorgen dat onze rijkdom aan soorten planten en dieren weer toeneemt. Juist door te investeren wordt natuur weerbaar, kunnen we er van genieten en is het ook makkelijker om bezoekers en ondernemers de ruimte te geven. (blz. 43)
 • Herstel van biodiversiteit vraagt om het beschermen van de meest
  bijzondere natuur in beschermde gebieden op land en zee. Maar zeker ook om maatregelen die soorten en diversiteit beschermen in landbouwgebieden en bewoonde omgeving. Dit wil D66 realiseren door meer geld vrij te maken voor dit doel, waarmee we bijvoorbeeld mensen die geld investeren in grond en beheer van natuur- en landschapsschoon fiscaal belonen. (blz. 44)
 • In Europa hebben we afgesproken, dat ieder land de meest bijzondere natuur goed beschermt. Nederland moet meer zijn best doen om de Vogelrichtlijn en Habitat richtlijn uit te voeren.
 • Voor aantasting van de natuur of de biodiversiteit, zoals bijvoorbeeld voor de aanleg van een weg, moeten maatschappelijke kosten en baten worden afgewogen. Daarom wil D66 een ecologische toets als uitbreiding van de MKBA. We sluiten hiermee aan bij het ‘zero net loss’-principe dat wij in heel Europa willen hanteren, waarmee aantasting van natuur altijd wordt gecompenseerd. (blz. 44)

Landschapskwaliteit en –onderhoud

 • Binnen Nederland blijft het Nationaal Natuur Netwerk met de Natura2000 gebieden voor ons de basis. Deze samenhangende natuur willen we afmaken, verbinden en beschermen. Dat de provincies verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het beleid, maakt niet dat het Rijk op zijn handen kan blijven zitten. (blz. 44)
 • In Nederland en daarbuiten bestaat uitgebreide wetgeving ter bescherming van milieu en natuur. Te vaak schiet handhaving tekort of zijn straffen onvoldoende afschrikwekkend. Wereldwijd gaat in milieucriminaliteit bijna net zoveel geld om als in mensensmokkel of drugshandel. D66 wil dat veelplegers van milieudelicten en -overtredingen in Nederland extra aangepakt worden via een strafpunten systeem. Daarnaast moet Nederland haar rol spelen in het bestrijden van internationale milieucriminaliteit zoals stroperij (wildlife crime) en het illegaal dumpen van afval.
 • Ook lijdt de natuur onder het ongecontroleerd gebruik van drugs, aangezien drugsafval in de natuur gedumpt wordt en in ons drinkwater terecht kan komen.Met de regulering van drugs kan georganiseerde criminaliteit uit de handel van drugs geweerd worden.Politie en justitie kan zich gerichter focussen op de aanpak van illegale drugscriminaliteit. (blz. 160)

Landbouw

 • Met de landbouw en voedselindustrie maken we afspraken over het stoppen van ontbossing voor voedsel of diervoeding, het bevorderen van vitale bodems, het terugdringen van de uitstoot van methaan en het bevorderen van een gezonder en duurzamer dieet. Provincies stellen
  plafondwaarden voor de stikstofverdeling vast, om overconcentratie van dieren in één regio uit te sluiten. (blz. 38)
 • Tweederde van ons landoppervlak heeft een agrarische bestemming en is zeer arm aan soorten. D66 wil ook de diversiteit van dit cultuurlandschap herstellen. (blz. 44)
 • De Nederlandse landbouw is zeer innovatief, productief en koploper in de wereld. Dat is een economische kracht, het bevordert onze welvaart, maar zorgt ook voor schade aan natuur, landschap, bodem en volksgezondheid. In Nederland moeten we de negatieve effecten verminderen, door minder vlees te produceren, door stallen te bouwen die dierenwelzijn verbeteren en uitstoot van vervuilende stoffen als methaan en fijnstof beperken en door het landbouwgif dat schadelijk is voor bijen te weren. D66 wil natuurinclusieve landbouw: landbouw die in balans is met natuur en biodiversiteit.
 • In Nederland en in Europa worden dieren de laatste jaren gelukkig beter beschermd, mede dankzij D66. Die hoge normen voor dierenwelzijn worden geborgd in handelsverdragen, handelsmissies en regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de komende jaren wil D66 dat in Nederland en in Europa verdere stappen worden gezet om dierproeven in sterke mate verder terug te dringen, onverdoofd slachten zoveel mogelijk te beperken – waarbij ook voor vissen oplossingen gevonden moeten worden – en om ervoor te zorgen dat bij het fokken van dieren het welzijn en niet hoge productie of uiterlijke raskenmerken voorop staan.
 • D66 wil dat de goede zorg voor dieren verder wordt versterkt. Dat vraagt om veetransporten die korter en comfortabeler worden. En om het stoppen van het doden van slachtvarkens en ganzen met CO2 (blz. 66)

Benutting

 • De eigen waarde van natuur is groot genoeg om ons maximaal in te spannen voor het behoud. Maar daar bovenop komt nog de ongekende economische waarde van de natuur. De ecosystemen waar wij in leven
  bieden ons cruciale diensten als schoon water, schone lucht, hout, bestuiving, natuurlijke kustbescherming, CO2-opvang en het tegengaan van verwoestijning. Deze functies zijn niet alleen onmisbaar, maar leiden heel vaak ook tot bedrijvigheid. (blz. 43)
 • D66 is voorstander van een gedeeltelijke vervanging van dierlijke eiwitten in voedsel door plantaardige alternatieven, omdat dit beter is voor dieren, voor de planeet en voor de consument. Met de voedingssector en supermarkten werken we samen aan minder kiloknallers, meer verantwoord vlees, meer en betere plantaardige voeding en succesvollere promotie hiervan. (blz. 47)

Verkeersveiligheid (wildaanrijdingen)

 • De impact van verkeersongelukken op het leven van mensen is enorm. In Nederland betreurdenwe in 2015 621 verkeersdoden en meer dan 20.000 mensen belandden in het ziekenhuis. D66 wil een sluitende registratie op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau van de plaats en de oorzaak van verkeersongelukken. Alleen zo kunnen maatregelen genomen worden die de ongelukken op termijn voorkomen, bijvoorbeeld door waar dat mogelijk is een ‘shared space’-benadering toe te passen. Daarnaast moet verkeersveiligheid als toetssteen worden meegenomen in de prioritering van de aanleg/aanpak van infrastructurele projecten. Daar waar een maximumsnelheid leidt tot onveiligheid of grote gezondheidslasten, passen we haar aan. D66 wil dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om zelf lokale maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te vergroten. (blz. 87)

De Jagersvereniging in Den Haag

De Jagersvereniging behartigt de belangen van de Nederlandse jagers in Den Haag. Met het oog op de komende verkiezingen heeft de Jagersvereniging de politiek gevraagd om jagers het vertrouwen te geven dat ze verdienen. Door het benutten van een aantal diersoorten, zoals ganzen, reeën en wilde zwijnen, weer op landelijk niveau te regelen zou veel administratieve rompslomp vermeden kunnen worden. Dit pleidooi van de Jagersvereniging vindt u in onze factsheet ‘eten uit het Nederlandse landschap’

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van D66

'Samen sterker – kansen voor iedereen'
 • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws