06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

Persbericht : Grutto in 2026 op het punt van uitsterven als effect roofdieren wordt genegeerd

Oproep Jagersvereniging: kies voor meersporenbeleid op lange én korte termijn


Amersfoort – Wanneer de politiek uitsluitend inzet op lange termijnbeleid en daarbij de huidige effecten van roofdieren op de populatie van weidevogels blijft negeren is het in 2026 gedaan met onze nationale vogel de grutto in Nederland, en in Europa. 80% van de Europese grutto’s broedt in Nederland. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging roept de politiek op om alle aspecten mee te laten wegen voordat de populaties weidevogels onder het bestaansminimum komen. Woensdag 9 november vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van de weidevogels in Nederland.

Ondanks de vele miljoenen euro’s die Rijk, provincies en goede doelen steken in weidevogelbeheer, het werk van boeren, grote terreinbeheerders en andere grondbezitters en de uren die vrijwilligers actief zijn om de weidevogels te beschermen, is het aantal grutto’s sinds 1960 afgenomen van 120.000 broedparen naar minder dan 30.000 broedparen in 2015. Jaarlijks moet de grutto minimaal 10.000 kuikens grootbrengen om de populatie te laten groeien. Dit zijn er nu 4.000. Voor kievit begint sinds 1990 de afname ook op te vallen (-45%),  net als de watersnip (-55%)  en scholekster (-65%) [i].

Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor de achteruitgang zoals lage waterstanden, vroeg maaien, zware bemesting en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Factoren waarop politiek, belangenorganisaties, grondbezitters en goede doelen reeds inzetten. Het effect van deze acties zal op lange termijn zichtbaar worden, maar de vraag is of dat op tijd is om de weidevogels te redden.

Roofdieren belangrijkste oorzaak verlies weidevogelnesten
Wanneer een populatie onder een kritiek minimum komt, kan predatie door roofdieren de weidevogels fataal worden. Met een vossenpopulatie van 50.000 tot 130.000 dieren, 500.000 zwarte kraaien en 162.000 verwilderde huiskatten in het buitengebied is de predatiedruk op weidevogels hoog [ii]. Op dit moment komt 52 tot 54% van de weidevogelnesten uit. De belangrijkste verliesoorzaken van de nesten zijn predatie door roofdieren (24 tot 27%), agrarische werkzaamheden en beweiding (6 tot 9%), en verlating (5 tot 7%) [iii]. 60-75% van de kuikens wordt gegrepen door roofdieren. Dieren zonder natuurlijke vijanden zoals de vos, verwilderde kat, zwarte kraai en de hermelijn. [iv]

Met een vossenpopulatie van 50.000 tot 130.000 dieren, 500.000 zwarte kraaien en 162.000 verwilderde huiskatten in het buitengebied is de predatiedruk op weidevogels hoog

Met een vossenpopulatie van 50.000 tot 130.000 dieren, 500.000 zwarte kraaien en 162.000 verwilderde huiskatten in het buitengebied is de predatiedruk op weidevogels hoog

Niet voor niets worden jagers in verschillende gesubsidieerde weidevogelgebieden al door natuurbeschermingsorganisaties, weidevogelgroepen, grondbezitters en agrarische natuurverenigingen gevraagd om vossen, kraaien en verwilderde katten te vangen of te schieten. Elk nest dat uitkomt en elk kuiken dat groot wordt, telt mee, blijkt uit onderzoek van Altenburg & Wymenga[v]

In voetsporen van patrijzenprojecten
Ooit was de patrijs eenzelfde lot beschoren. Door samenwerking op lokaal niveau met alle betrokkenen – boeren, jagers, terreinbeherende organisaties, provinciale landschappen en vogelorganisaties – neemt de patrijs op een aantal plaatsen in ons land weer toe. Uit experimenteel onderzoek blijkt dat predatiebestrijding van vos en zwarte kraai leidt tot een 2 tot  3x zo hoog broedsucces van weidevogels (wulp, goudplevier en kievit) [vi]. De Jagersvereniging pleit ervoor om onze weidevogels deze kans te geven. De jagers georganiseerd in de wildbeheereenheden, het grootste opgeleide vrijwilligersnetwerk in het Nederlandse buitengebied, is bereid om zich in samenwerking met boeren, terreinbeherende organisaties, provinciale landschappen en vogelorganisaties in te spannen voor een kansrijke omgeving voor onze weidevogels.

Meer lezen over de inspanningen van jagers? Hier vindt u ons standpunt over weidevogels

<Einde>

Algemeen Overleg weidevogels Tweede Kamer
Woensdag 9 november zal de Tweede Kamer vergaderen (Algemeen overleg Weidevogels 09.30 – 10.30 uur) over de toekomst van de weidevogels in Nederland. In de initiatiefnota  ‘met vogels de weide wereld in’ wordt de staatssecretaris van Economische Zaken opgeroepen om in actie te komen voor het behoud van de weidevogels in Nederland. In een brief geeft het ministerie aan dat men deze termijn verder gaat op de ingezette koers, waarbij provincies de regie voeren over de uitvoering van het (agrarisch) natuurbeheer.

[i]  SOVON 2015

[ii] Afdeling ecologie, Jagersvereniging

[iii] SOVON, 2005

[iv] Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, 2011

[v]  Altenburg & Wymenga, 2010

[vi] journal of applied ecology, 2010 en Game & Wildlife Conservation Trust, February 2010


Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items