05:22
21:57
Nachtmodus

Zeeland

Bij de afdeling Zeeland zijn zo’n 1267 jagers actief waarvan er ongeveer 1000 zijn aangesloten bij onze vereniging. Zeeland is de wildrijkste provincie op het gebied van kleinwild. Naast kleinwild komen veel ganzen, reeën en damherten in Zeeland voor. Onze jagers bij deze afdeling zijn actief betrokken bij biotoopverbetering en - onderhoud. Daarnaast vormt het beheer van dieren ter voorkoming van schade een zeer belangrijke taak van onze jagers. Punt van aandacht is het terugdringen van aanrijdingen met ree en damhert. Ook het bejagen van ganzen en het hiermee terugdringen van ganzenschade is een van de speerpunten van de Zeeuwse jagers.

• 1267 jachtaktehouders
• 14 wildbeheereenheden
• Ca. 82007 dagen aanwezig in het veld
• 187 geregistreerde aanrijdingen met reeën in 2014
• 6034 dagen per jaar die besteed worden aan biotoopverbetering
• Wildsoorten: haas, konijn, fazant, houtduif, wilde eend, diverse ganzensoorten, ree en damhert
• Geschoten wild (kg): 48.000

› Lees verder over jagen in Zeeland
› Bekijk de WBE-kaarten van Zeeland

Gerelateerd nieuws

> Meer nieuws artikelen

Veelgestelde vragen

> Meer Veelgestelde vragen

Jagen in Zeeland

Van oudsher kenmerkt de provincie Zeeland zich door de relatief grote omvang van agrarische bedrijven. De verbouwde gewassen bestaan hoofdzakelijk uit granen, aardappelen en suikerbieten. Ook is er hier en daar fruitteelt te vinden in de provincie. Voornamelijk bessen, appels en peren. Door de ontwikkelingen in de landbouw en daaraan verbonden ruilverkavelingen zijn veel voor wild waardevolle landschappelijke elementen verdwenen. De toename van gebieden, waarbinnen geen of slechts incidenteel jacht plaatsvindt, leidt tot problemen ten aanzien van de bescherming van kwetsbare soorten. De predatiedruk vanuit dergelijke gebieden is een punt van zorg en aandacht en heeft er inmiddels toe bijgedragen dat de vos, die van oorsprong niet voorkwam op de voormalige Zeeuwse eilanden, zich inmiddels blijvend gevestigd heeft en sterk in aantal toeneemt.

Zeeland is de provincie met unieke prachtigste delta-natuurgebieden. De provincie heeft altijd strijd geleverd tegen het gevaar van overstroming door de zee. Dit heeft geleid tot een mooi polderlandschap, omzoomd door (bloemrijke) dijken. Er zijn mooie duingebieden, schorren en slikken. Ook de cultuurelementen die in verband met de deltawerken zijn aangelegd vormen landschappelijk aantrekkelijk gebieden. Water, voor een deel zout en brak is in de gehele provincie rijkelijk aanwezig. Alle grote wateren in Zeeland vallen onder het regime van Natura2000.