05:33
21:38
Nachtmodus

Drenthe

In Drenthe zijn bijna 1300 jagers actief. In Drenthe staat het vaststellen van een nieuw Faunabeheerplan op het programma. In het onderliggende faunabeleidsplan (zie website Provincie Drenthe) is het geven van ruimte aan dam- en edelherten een saillant punt, waar veel partijen hun steun voor uitspreken.

• 1257 jachtaktehouders
• 21 wildbeheereenheden
• 5986 dagen biotoopverbetering
• gemiddeld 600 geregistreerde aanrijdingen met reewild per jaar
• geschoten wild (kg) 102.000
• wildsoorten: haas, konijn, fazant, houtduif, wilde eend, ganzen, ree en exoten.

› Lees verder over jagen in Drenthe
› Bekijk de WBE-kaarten van Drenthe

Gerelateerd nieuws

> Meer nieuws artikelen

Veelgestelde vragen

> Meer Veelgestelde vragen

Jagen in Drenthe

Door de uitvinding van de kunstmest, eind 19e eeuw, werd de schapenteelt minder belangrijk en konden grote delen van de 'overbodig' geworden heidevelden worden ontgonnen als landbouwgebied. Een ander deel van de heide werd bebost door het destijds opgerichte Staatsbosbeheer om in de toenemende houtbehoefte te voorzien. De groenlanden langs de beken worden tegenwoordig vooral als weideland gebruikt. De beken zijn bovendien op veel plaatsen rechtgetrokken.

Het centrale, iets hoger gelegen deel van de provincie wordt gevormd door zandgronden, ook wel het 'oude Drenthe' genoemd. Hier vindt men van oudsher het esdorpenlandschap, dat gekarakteriseerd werd door brinkdorpen, essen, heidevelden en groenlanden in de beekdalen. De lager gelegen delen langs de grenzen van de provincie vormen de veengronden, die vanaf de Middeleeuwen tot halverwege de 20e eeuw geleidelijk aan zijn ontgonnen voor de turfwinning. Op de dalgronden die hierdoor ontstonden vestigden zich vervolgens boeren, die vaak van buiten de provincie kwamen.

Er zijn ook twee gebieden over die niet (volledig) ontgonnen zijn en waar het oorspronkelijke hoogveen nog aanwezig is: het Bargerveen in het uiterste zuidoosten van Drenthe en het Fochteloërveen in het noordwesten op de grens met Friesland.