05:24
21:58
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

VVD wijst Animal Rights op wettelijke borging jacht

Deze week heeft activistengroepering Animal Rights een zogeheten ‘brandbrief stop de hobbyjacht’ online overhandigd aan de vaste Tweede Kamercommissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Jagersvereniging heeft dit op de voet gevolgd en zowel voor als na het aanbiedingsmoment gesproken met diverse fracties om hen van de juiste feiten en context te voorzien, aangezien die in de overigens afgelopen najaar al gepubliceerde brief ontbreken.

Geringe belangstelling brandbrief
Er was geringe belangstelling vanuit de Kamerleden; alleen GroenLinks, PvdD, VVD en SGP namen deel. De Kamerleden van de twee laatstgenoemde fracties maakten gebruik van de mogelijkheid om een vraag te stellen. Daarbij wees Thom van Campen (VVD) op de wettelijke borging van jacht. Roelof Bisschop (SGP) vroeg met zoveel woorden of Animal Rights dan niet tegen jacht is in geval van grote populaties, schadebestrijding en noodzakelijk beheer, als het hen echt alleen te doen is om ‘bedreigde’ diersoorten. Die vraag legde de werkelijke agenda van Animal Rights bloot, namelijk dat zij hoe dan ook tegen jacht en überhaupt het consumeren van dierlijke producten zijn. Een heel principiële, ideologische insteek, waarover de schrijvers in hun brief bepaald niet transparant zijn.

Jacht niet de boosdoener
Kern van de oproep is dat met name het haas en het konijn van de wildlijst zouden moeten worden geschrapt. Animal Rights stelt daarbij dat dit bedreigde diersoorten zouden zijn, verwijzend naar de in 2020 geactualiseerde Rode Lijst. Dat het haas en het konijn daar niet in de donkerrode, niet in de rode, niet in de oranje, maar in de gele categorie aangemerkt zijn wordt achterwege gelaten. Zodoende wordt handig gebruik gemaakt van de ietwat misleidende naam ‘Rode Lijst’. Ook wordt achterwege gelaten dat discussie is ontstaan over de juistheid en volledigheid van de voor deze lijst gebruikte telgegevens en interpretaties. Bovendien: onderzoeken wijzen vrijwel altijd uit dat jacht niet de boosdoener is van afname van diersoorten. Het siert Animal Rights dat ze in hun brief letterlijk erkennen dat de jacht geen oorzaak is van afname van diersoorten. Dit maakt hun voorstel er natuurlijk niet geloofwaardiger en hun ‘oplossing’ niet effectiever op…

Nauwelijks media-aandacht
De overhandiging van de brandbrief en de inhoud ervan hebben geen persaandacht gegenereerd en ook op social media weinig in beweging gebracht. Het onderwerp wildsoorten zal evenwel naar verwachting binnenkort wel weer onderwerp van gesprek zijn in politiek Den Haag, voortbordurend op de al genoemde ‘Rode Lijst’ en een vorig jaar door de toenmalige minister gedane toezegging om de staat van instandhouding nader te laten onderzoeken. Dit stond al op de rol en is geen gevolg van deze brief. Vanzelfsprekend heeft dit dossier bij de Jagersvereniging continu de volle aandacht.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws