05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Holly Klein Oonk

Vacature en kandidaatstelling Landelijk Bestuur van de Jagersvereniging

Harriët van Schaik heeft tijdens de ledenraadsvergadering van 12 december jl. te kennen gegeven dat zij heeft besloten het Landelijk Bestuur te verlaten. Hiermee is een vacature vrijgekomen voor het Landelijk Bestuur van de Jagersvereniging. Daarnaast zijn de eerste termijnen van voorzitter Theo ten Haaf en penningmeester Peter Peeters verstreken. Ongeacht of beide heren zich beschikbaar stellen voor herbenoeming, kunnen tegenkandidaten solliciteren op deze functies. Zij kunnen zich vanaf heden beschikbaar stellen. De ledenraad hoopt in haar eerste vergadering van 2024, op 12 maart, de meest geschikte kandidaten te (her)benoemen.

De door bestuur en ledenraad ingestelde vertrouwenscommissie is daarom per direct op zoek naar een enthousiaste bestuurder die bewezen vaardig is in het vormen en uitvoeren van beleid. De voorkeur gaat uit naar een doortastende bestuurder met goede communicatieve vaardigheden en oog voor de diverse belangen die binnen een vereniging zijn vertegenwoordigd. De ideale kandidaat is een denker op hoofdlijnen, laat de uitvoering over aan het verenigingsbureau, maar ziet nauwlettend toe op hetgeen is afgesproken. De belangrijkste drijfveer van een bestuurder van de Jagersvereniging is een jager te laten jagen en de jacht in Nederland blijvend mogelijk te maken. Vergaderen hoort erbij, maar gebeurt effectief met een heldere visie voor de lange termijn en de verenigingsbelangen in zijn totaliteit. Regelmatig contact met de verschillende afdelingen zorgt ervoor dat bestuursleden goed op de hoogte zijn van de lopende zaken. Dankzij de korte communicatielijnen kunnen zij effectief bijdragen aan het versterken van de saamhorigheid binnen de vereniging.

Herkent u zich in bovenstaande beschrijving en wilt u zich inzetten voor het behoud van de jacht in Nederland? Solliciteer vóór 26 januari 2024 door een motivatiebrief en kort cv te sturen naar de ambtelijk secretaris van de vertrouwenscommissie: [email protected]. Meer informatie over de algemene profielschets voor leden van het Landelijk Bestuur van de Jagersvereniging vindt u hier.

Instellen vertrouwenscommissie

In voorbereiding op de kandidaatstelling(en) van de leden van het Landelijk Bestuur, is door de ledenraad een vertrouwenscommissie samengesteld. Deze bestaat uit:

 • een ledenraadslid namens de wildbeheereenheden;
 • een ledenraadslid namens de leden-rechtspersonen en de individuele leden;
 • een lid van het landelijk bestuur;
 • een lid van de Raad van Advies.

Zij worden ondersteund door de directeur van het landelijk bureau. De vertrouwenscommissie doet in aanloop naar de vergadering van 12 maart één of meer voordrachten aan de ledenraad, die vervolgens het nieuwe lid van het Landelijk Bestuur benoemt. Alleen de voorzitter wordt in functie benoemd. Het Landelijk Bestuur benoemt uit haar midden zelf een vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. De benoeming gebeurt voor een periode van drie jaar. Deze termijn kan maximaal twee keer met een periode van drie jaar worden verlengd.

Taken en verantwoordelijkheden

Het Landelijk Bestuur – dat tenminste uit vijf personen bestaat – leidt de Jagersvereniging en legt daarover verantwoording af aan de ledenraad. Naast het besturen van de vereniging, is het Landelijk Bestuur belast met:

 • Het scheppen van de randvoorwaarden voor het functioneren van de vereniging
 • Algemene en afdeling overstijgende aangelegenheden
 • Het ontwikkelen van een meerjarenstrategie
 • Het ontwikkelen en laten uitvoeren van beleid van de vereniging op korte en middellange termijn in lijn met de meerjarenstrategie
 • Het jaarlijks toekennen van een bijdrage aan de provinciale afdelingen ter uitvoering van het landelijk beleid in de provincies
 • Het opstellen van een begroting en een voorlopige meerjarenbegroting
 • Het opstellen van een (financieel) jaarverslag
 • Het in stand houden en toezien op het functioneren van het verenigingsbureau
 • Delen:

Gerelateerd nieuws