05:41
21:48
Nachtmodus
Foto: Robert Jan Asselbergs

Update Afrikaanse varkenspest 28/09 – wekelijks overleg van deskundigen

Iedere week vindt er overleg plaats van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) met de varkenshouderijsector, de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel, de faunabeheereenheden, dierenartsen en de Jagersvereniging over de Afrikaanse varkenspest. Deze groep van deskundigen werkt constructief samen aan voorlichting, risico beperking en preventieve maatregelen. In deze update geeft de Jagersvereniging het laatste nieuws met betrekking tot de Afrikaanse Varkenspest. 

Op 27 september zijn er bijkomende besmettingen van Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij wilde zwijnen in België. Voor zover wij kunnen nagaan is er nu sprake van 18 besmette dieren. De nieuwe besmettingen zijn gevonden in het al vastgestelde afgesloten gebied van 63.000 hectare in de provincie Luxemburg, Wallonië. De huidige maatregelen blijven van kracht. Tot op heden zijn er geen beperkingen voor jacht, beheer en schadebestrijding buiten het besmette gebied. In het besmette gebied zijn alle jachtvormen tot minstens 15 oktober verboden.

Maatregelen bij jacht in het buitenland
Voor alle jagers, drijvers, honden en andere bij de jacht betrokkenen buiten het besmette gebied is er op dit moment geen restrictie bekend. De Jagersvereniging beveelt het volgende aan:

  • Informeer u bij jagen in gebieden waar wilde zwijnen voorkomen altijd vooraf bij de bevoegde instanties. Zij zijn het beste op de hoogte van de actuele situatie
  • Maak zelf een afweging nadat u zich hebt geïnformeerd en spreek anderen daar ook op aan als u risicovol gedrag constateert
  • Overweeg om wat later in het jaar te gaan jagen. De komende weken of maand(en) zal er meer bekend raken over AVP, de verspreiding en de mogelijke risico’s voor activiteiten in en buiten besmet gebied.
  • Neem altijd goede hygiëne maatregelen, verdiep u daarin en deel ze met collega jagers.
  • Meldt altijd dood gevonden wilde zwijnen via de jachthouder aan de bevoegde autoriteit!
  • Een uitbraak in Nederland, door welke oorzaak dan ook, zal grote gevolgen hebben voor de landbouw en voor de jacht en andere buitenactiviteiten.
  • Wees u ervan bewust dat jagers in dit soort situaties onder een vergrootglas liggen, ongeacht de feiten.

Hoe eerder zieke wilde zwijnen gemeld worden hoe kleiner het gebied van besmetting kan zijn. Hierdoor wordt de kans van bestrijding ook groter.

Oproep jagers: blijf alert, meld verdachte situaties en neem hygiënemaatregelen
De Jagersvereniging doet nogmaals de oproep aan jagers om alert te blijven, in Nederland en in het buitenland op bijzondere gedragingen en afwijkend ontweidsel bij wilde zwijnen. Ook de hygiënemaatregelen moeten nauwkeurig worden opgevolgd om verdere verspreiding te voorkomen.
Vindt u dode wilde zwijnen? Versleep het karkas niet maar bel direct met het landelijk meldpunt voor dierziekten, telefoonnummer: 045 – 5463188 (zorg dat u dit nummer altijd bij de hand heeft).

Inzet Jagersvereniging: maak bewegingsjacht mogelijk en sta geluiddempers en nachtzichtapparatuur toe
De Jagersvereniging blijft inzetten op verruiming van de mogelijkheden voor jagers om de wilde zwijnenstand zo laag mogelijk te krijgen, zodat de kans dat het virus hier landt zo klein mogelijk is. De vereniging vraagt het ministerie van LNV om bewegingsjacht, geluidsdempers en nachtzichtapparatuur voor alle jagers beschikbaar te maken en vraagt de provincies om in alle gebieden de jacht op wilde zwijnen mogelijk te maken.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items