05:22
21:57
Nachtmodus

Hoe denkt de Jagersvereniging over ‘adaptief populatiebeheer’?

De Jagersvereniging maakt zich zorgen over het gemak waarmee ‘adaptief populatiebeheer’ door de onderzoekscommissie van BIJ12 als alternatief voor het huidig faunabeheer wordt gepresenteerd. Wanneer de focus verschuift van beheer op basis van aantallen naar beheer op basis van maatregelen en de effecten daarvan, moet een groot aantal randvoorwaarden worden voldaan. Data worden nog belangrijker. De variabele situaties die zullen ontstaan, werken juridische discussies in de hand. En de verschuiving van een pragmatische methode naar een sterke procesmatige formalisering brengt een grote bureaucratische rompslomp met zich mee.

De Jagersvereniging vindt het belangrijk dat er continu gekeken wordt naar verbetering van faunabeheer. Een rapport zoals dat van BIJ12 kan een eerste stap zijn, maar is voorlopig een concept dat (te) veel obstakels opwerpt. De commissie presenteert het rapport als een ‘grote stappen, snel thuis’- oplossing, maar gaat volledig voorbij aan huidige decentralisatie van populatiebeheer en de rol die FBE’s en WBE’s spelen als uitvoerders van het provinciaal beleid. De FBE is verantwoordelijk voor het afstemmen van het gebiedsgerichte faunabeheerplan. Hier vinden ook de registratie van tellingen en afschot plaats. De WBE’s voeren als organisatie van jachthouders gezamenlijk het provinciale faunabeheerplan uit.

Meer schade voorkomen
Verder onderzoek naar de toepasbaarheid van adaptief populatiebeheer is cruciaal om te voorkomen dat er juist meer schade ontstaat aan flora en fauna. Waarom kan een soort vandaag wel en morgen niet worden beheerd? Hoe ga je dat onderbouwen en met welke data? Hoe voorkom je dat door het aan de kant schuiven van pragmatisch beheer, niet te laat wordt ingegrepen omdat effecten van schade soms pas na lange tijd (goed) zichtbaar worden? Denk aan de Oostvaardersplassen en de Waterleidingduinen.

Koppeling aan jachtrecht
In andere landen waar adaptief populatiebeheer wordt toegepast, wordt dit nadrukkelijk gekoppeld aan het jachtrecht. De Jagersvereniging vreest dat WBE’s waar de schade tijdelijk beperkt is, zullen leeglopen. Hiermee zal de mogelijkheid om met behulp van vrijwilligers flexibel in te spelen op beheer afnemen. Daarnaast kan adaptief beheer ook betekenen dat er op korte termijn een hoog afschot gerealiseerd moet worden. Dit kan enkel wanneer jagers kunnen beschikken over wettelijke hulpmiddelen om deze afschotdoelen te halen. Het gebruik van lokmiddelen lijkt in andere landen een integraal onderdeel van adaptief populatiebeheer.

Weinig draagvlak
De Jagersvereniging concludeert uit bovenstaande punten dat adaptief populatiebeheer op dit moment geen goed alternatief is voor de huidige vorm van populatiebeheer. Bovendien wordt er in het rapport ook geen onderbouwing gegeven waarom het huidige beleid niet werkt. Het ontbreekt bovendien aan de formulering van essentiële randvoorwaarden en een doordacht stappenplan om een dergelijke vorm van beheer in Nederland te implementeren en de belangrijkste groep uitvoerders daarin op de juiste manier te betrekken. De Jagersvereniging denkt dat adaptief beheer in de huidige gepresenteerde vorm daarom op weinig draagvlak kan rekenen, zeker onder de jagers.

  • Delen: