05:32
21:39
Nachtmodus
Foto: Maarten van der Belt

Kamervragen PvdD over wilde zwijnen beantwoord, Minister Schouten: beheer wilde zwijnen noodzakelijk

Minister Schouten beantwoordde op 22 juli de Kamervragen van Kamerlid Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) over het beheer van wilde zwijnen. In haar antwoorden schrijft de Minister dat populatiebeheer van wilde zwijnen noodzakelijk is uit het oogpunt van schadebestrijding en in het kader van de preventie van Afrikaanse varkenspest (AVP). Ook wijst de Minister op de hoge reproductie van wilde zwijnen, dat jaarrond plaatsvindt.  

De Jagersvereniging verwelkomt de antwoorden van de Minister en ondersteunt de noodzaak van het  beheer van wilde zwijnen. Naast de redenen die de Minister noemt is volgens De Jagersvereniging de verkeersveiligheid ook een belangrijke reden voor het beheer van wilde zwijnen. De Jagersvereniging ondersteunt ook de ‘Roadmap preventie AVP’ van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

Opvang van wilde zwijnen
In de Kamervragen zegt Wassenberg dat de opvang van wilde zwijnen in schril contrast staat met het afschot. Minister Schouten is geen voorstander van de opvang van wilde zwijnen. Zij zegt daarover: ‘Het opvangen van wilde zwijnen dient in mijn ogen te worden afgeraden, gezien mogelijke risico’s voor diergezondheid.’

Volledige antwoorden op de Kamervragen:

1 Kent u het bericht «De Wild redt met zijn dierenambulance troep aaibare jonge wilde zwijnen van de dood»?

Antwoord

Ja.

 

2 Klopt het dat in 2020 geboren jonge wilde zwijntjes vanaf 1 juli mogen worden gedood door jagers, ook als de dieren nog in de zoogtijd zijn?

Antwoord

De datum vanaf wanneer wilde zwijnen gedood mogen worden, staat in de ontheffingen die door de provincies worden afgegeven. Deze ontheffingen zijn gebaseerd op door de provincies goedgekeurde faunabeheerplannen. Binnen de leefgebieden kunnen vanaf 1 juli de wilde zwijnen worden afgeschoten. Buiten de leefgebieden mag het afschot op wilde zwijnen jaarrond plaatsvinden.

 

3 Kunt u aangeven hoeveel jonge dieren er maximaal geschoten kunnen worden en op welke wijze dat gebeurt (tijd van de dag, gebruikte munitie, gebruik van restlichtversterkers, gebruik van knaldempers)

Antwoord

Dit is afhankelijk van de afwegingen en besluiten die de onderscheidenlijke provincies maken. Ik verwijs u hiervoor naar de ontheffingen die provincies afgeven, zie ook het antwoord op vraag 2.

 

4 Worden in deze periode ook pasgeboren zwijnen en moederdieren gevangen in vangkooien en vervolgens gedood in de kooien en hoe verhoudt zich dit tot de wettelijke bescherming die zwijnen in Nederland genieten?

Antwoord

Vangkooien zijn in de Wet natuurbescherming een toegestaan middel om dieren te vangen. Als provinciale ontheffingen dit toestaan, kan van vang-kooien gebruik worden gemaakt om wilde zwijnen te vangen en vervolgens te doden.

 

5, 6 Welke dringende noodzaak is er om pasgeboren dieren te doden en deelt u de mening dat het onethisch is om bij grote hoefdieren zuigelingen te schieten. Hoe rijmt u het afschieten van jonge wilde zwijnen onder het mom van populatiecontrole met de verhoogde sterfte van zwijnen door extreme droogte en voedselgebrek?2

Antwoord

Wilde zwijnen hebben een hoge reproductie. Afschot is noodzakelijk uit oogpunt van schadebestrijding en in het kader van preventie Afrikaanse varkenspest. Van de zijde van de provincies is mij gemeld dat in het extreem droge jaar 2018 weinig biggen zijn geboren en derhalve ook weinig afgescho-ten. Ik verwijs u verder naar mijn antwoorden op de vragen van het lid Van Kooten-Arissen over het bericht dat wild op de Veluwe lijdt onder extreme droogte.3

 

7 Deelt u de mening dat de (terechte) opvang van verweesde zwijntjes door medewerkers van de dierenambulance in schril contrast staat met het afschieten van jonge zwijntjes in het gebied? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties verbindt u daaraan?

Antwoord

Het afschieten van wilde zwijnen geschiedt uit oogpunt van schadebestrijding en is voorts een preventieve maatregel in het kader van de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest. Het opvangen van wilde zwijnen dient in mijn ogen te worden afgeraden, gezien mogelijke risico’s voor diergezondheid. Bovendien betreft het wilde dieren, waarmee als het gaat om onderbrengen in opvangcentra terughoudend moet worden omgegaan. Nogmaals wijs ik erop dat het aan de provincies is om afwegingen en besluiten te nemen als het gaat om beheer (inclusief opvangen) van wilde zwijnen.

 

8 Bent u bereid een schoontijd in te stellen voor beschermde dieren die voorkomt dat de dieren tijdens de draag- en zoogtijd gedood mogen worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord

Wilde zwijnen hebben geen vaste paartijd, en mitsdien evenmin een vaste zoogtijd. Het gehele jaar door kunnen jonge zwijnen geboren en gezoogd worden. Het instellen van een schoontijd acht ik om die reden niet realistisch, gezien de noodzaak van populatiebeheer en schadebestrijding.

 

9 Bent u bereid deze vragen spoedig te beantwoorden, gelet op het feit dat het afschot van de wilde zwijnen op dit moment plaatsvindt.

Antwoord

Ja.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items