05:22
21:58
Nachtmodus

Jagersvereniging aan tafel met minister

‘Wildtellingen verbeteren en standaardiseren’

 De minister voor Natuur en Stikstof wil de tellingen van wildsoorten verbeteren en standaardiseren. Zij gaat daarover in overleg met betrokken partijen. Dit gaf Christianne van der Wal-Zeggelink (VVD) dinsdag te kennen tijdens het tweeminutendebat Natuur in de Tweede Kamer. Ook zouden nieuwe inzichten en moderne methodes, zoals warmtebeeldtellingen benut moeten worden. Het debat volgde op een gesprek van de minister met de Jagersvereniging, LTO Nederland, FPG en NOJG.

Er is (al langer) discussie over welke tellingen en data wel of juist niet worden benut om populatietrends in beeld te brengen, erkende de minister tijdens het debat. Zo worden op basis van statistische argumentatie ecologisch waardevolle cijfers van Faunabeheereenheden (FBE’s) onbenut gelaten, terwijl juist die organen wettelijke invulling geven aan deze gegevensverzameling. Jaarlijks steken georganiseerde Wildbeheereenheden (WBE’s) en professioneel opgeleide vrijwilligers in het hele land gezamenlijk meer dan 300.000 uur in deze tellingen*. De minister wil dat deze inspanningen en informatie gebruikt gaan worden.

Motie SGP
Roelof Bisschop (SGP) diende een motie in. Deze verzoekt de regering ‘te zorgen voor benutting van telgegevens van alle partijen die taken hebben op het gebied van monitoring, voor afstemming van telprotocollen en voor het betrekken van de genoemde resultaten van warmtebeeldtellingen bij onderzoeken naar de staat van instandhouding van wildsoorten, bij de beleidsreactie daarop en bij het evalueren van telprotocollen’. De minister adviseerde de heer Bisschop om deze motie aan te houden, nu zij al had toegezegd ‘heel graag in gesprek te gaan met partijen om ervoor te zorgen dat alle telgegevens gebruikt kunnen worden’.

Belangrijke rol
Thom van Campen (VVD) sprak namens de grootste Kamerfractie uit dat ‘onze jagers een belangrijke rol spelen in het onderhoud en het beheer van de wildstand in onze natuur’. Hij benadrukte dat het zaak is om beleid te baseren op actuele informatie.

De Partij voor de Dieren (PvdD) was de enige fractie die zich tijdens het debat bij monde van Frank Wassenberg negatief opstelde tegenover het verbeteren en standaardiseren van de wijze waarop wildpopulatietrends in beeld worden gebracht. PvdD was daarmee een dissonant in het debat. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop plaatste ernstige bedenkingen bij de getoonde onwil om tellingen te objectiveren en standaardiseren.

In gesprek blijven
Dinsdag voorafgaande aan het tweeminutendebat sprak de Jagersvereniging mede namens LTO Nederland, FPG en NOJG met de minister. Behalve een nadere kennismaking, waren ook voornoemde punten en de actuele problematiek rond landelijke vrijstellingen en provinciale ontheffingen onderwerp van gesprek. De minister heeft toegezegd met de Jagersvereniging, LTO Nederland, FPG en NOJG in gesprek te blijven, en ervoor te zorgen dat genoemde gespreksonderwerpen ook op ambtelijke niveau spoedig een vervolg krijgen.

*) Rapport Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming, SIRA Consulting i.o.v. Ministerie van EZ, 2015

 

 

 

 

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items