05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Robert Jan Asselbergs

SGP en VVD stellen Kamervragen over jachtbeleid

De Tweede Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Thom van Campen (VVD) hebben schriftelijke vragen gesteld aan de minister voor Natuur en Stikstof over het jachtbeleid. Aanleiding zijn de problemen rond landelijke vrijstellingen, nieuwe inzichten in de hazenpopulaties en twijfels over de kwaliteit van de gebruikte data voor de Rode Lijst.

De parlementariërs vragen de minister om recente publicaties te betrekken bij de nu lopende analyse van een studie naar wildsoorten. Hieruit blijkt dat vooral de hazenpopulaties veel groter zijn dan in eerdere onderzoeken werd aangenomen. Verder worden bij de vraagstelling over de kwaliteit van de data die zijn gebruikt voor de eind 2020 verschenen Rode Lijst, ook kanttekeningen geplaats bij de keuze van 1950 als referentiejaar. Tot slot vragen Bisschop en Van Campen of de minister voornemens is met alle (wettelijk) betrokken partijen werk te maken van uniforme telprotocollen.

Weidevogels in gevaar na uitspraak rechter

De rechtbank Midden-Nederland heeft onlangs geoordeeld dat de landelijke vrijstelling van de jacht op de vos niet goed is geregeld. Dit heeft ertoe geleid dat in de provincie Utrecht weidevogels niet meer kunnen worden beschermd tegen deze zeer veel voorkomende predator, die erom bekend staat nesten met eieren en kuikens leeg te roven. Juist nu het broedseizoen start, is dit een harde klap voor weidevogels en iedereen die zich daarom bekommert. Vele duizenden uren (vrijwilligers)werk die boeren, jagers en andere natuurliefhebbers hierin steken en forse overheidsinvesteringen dreigen hierdoor teniet gedaan te worden. Door onduidelijkheid over de landelijke consequenties van de provinciale uitspraak, menen sommige provincies dat deze uitspraak ook daar en op andere belangrijke vormen van schadebestrijding van toepassing is. SGP-Kamerlid Bisschop en VVD-Kamerlid Van Campen vragen de minister voor Natuur en Stikstof actie te ondernemen in overleg met betrokken partijen.

Wildpopulaties blijken talrijker bij moderne warmtebeeldtellingen

De Jagersvereniging is vorig jaar gestart met een onderzoek naar het verschil tussen dag- en nachttellingen van hazen, reeën en konijnen. Hierbij is gebruikt gemaakt van warmtebeeldkijkers. Onlangs kon samen met het op gebied van ecologie vooraanstaande Bureau Waardenburg een rapport worden gepubliceerd. Hazenpopulaties blijken tot wel tweemaal zo groot dan eerdere onderzoeken veronderstelden. Ook konijnen en reeën blijken talrijker. Deze moderne manier van tellen werpt nieuw licht op oude tellingen. Hier komt bij dat recent het Dutch Wildlife Health Centre tot de inschatting kwam dat afgelopen drie jaar de hazenpopulaties tot wel 25% kunnen zijn gestegen als gevolg van de gunstige weersomstandigheden afgelopen voorjaren. SGP en VVD hebben de minister gevraagd of zij deze relevante nieuwe inzichten betrekt bij haar beleidsafwegingen.

Vraagtekens bij data Rode Lijst en modernisering wildtellingen

De vragen worden gesteld tegen de achtergrond van onduidelijkheid en discussie over de gebruikte data en onderzoeksmethode die ten grondslag lag aan de Rode Lijst. Al langer rijzen er steeds meer vragen over de keuze voor 1950 als referentiejaar en de gebruikte cijfers over met name de periode tussen 1950 en 1980. Daarnaast leeft de wens steeds breder en luider telprotocollen te actualiseren en uniformeren, om echt goed zicht te krijgen op populatietrends. Daar komt nu het inzicht bij dat tijd, plaats en warmtebeeld van belang zijn om gefundeerd uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van wildsoorten. VVD en SGP vragen de minister of zij hier werk van gaat maken met betrokken partijen.

De schriftelijke Kamervragen zijn via deze link te lezen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-1020824

  • Delen: