06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Groenlinks

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 presenteren de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s. In deze documenten beschrijven de partijen waar zij met Nederland naartoe willen. Sommige partijen zijn hierbij erg concreet met actiepunten, anderen kiezen voor een meer globale omschrijving van hun visie. De Jagersvereniging volgt de programma’s uiteraard nauwgezet. Immers, deze programma’s bepalen straks hoe jagers in de praktijk uitvoering kunnen geven aan jagen. Hieronder geven we u een inkijkje in het verkiezingsprogramma en voor jagers relevante punten.

Programmapunten

In de teksten van het verkiezingsprogramma verwoorden politieke partijen zoveel mogelijk van de strategische keuzes die zij zouden willen nemen. Slechts een gedeelte van de beleidsterreinen zijn belangrijk voor Nederlandse jagers en voorjagers. Dat zijn de plannen met betrekking tot:

Download het volledige verkiezingsprogramma van GroenLinks

Hieronder vindt u citaten uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks:

Natuur

 • GroenLinks wil investeren in groen en natuur, woningen en wijken, openbaar vervoer en voorzieningen. We moeten weer zuinig zijn op onze leefomgeving. Waarden als de schoonheid van het landschap, natuur en dierenwelzijn zijn niet in geld uit te drukken. (blz. 52)
 • GroenLinks kiest voor meer natuur in Nederland: er komen nieuwe grote natuurgebieden in het hart van ons land. We beschermen schoonheid, stilte en weidsheid van ons landschap, de nachtelijke duisternis en de ongerepte kust. Boeren die hun bedrijf verduurzamen en natuurvriendelijk maken worden beloond. Zo zorgen we voor een rijkdom aan soorten planten en dieren. In een duurzame wereld gaat productie van goed voedsel hand in hand met het welzijn van mens, dier en natuur. (blz. 53)
 • We investeren in het aaneensluiten van het netwerk van alle natuurgebieden, het Natuurnetwerk Nederland, versneld en in volle omvang. Er komen twee grote natuurgebieden in Nederland bij: de Markerwadden en het Oostvaarderswold in Flevoland. Daarnaast worden nieuwe nationale landschappen aangewezen. Het behoud en terugkeer van bijzondere flora en fauna worden bevorderd. (blz. 56)
 • De bezuinigingen op natuur van 2011 worden ongedaan gemaakt, waarbij
  Staatsbosbeheer weer wordt genationaliseerd. Natuur verhuist van het ministerie Economische Zaken naar een milieuministerie. (blz. 56)
 • Nederland neemt een voortrekkersrol in Europa en ander internationale verbanden bij het verduurzamen van visserij en landbouw en het beschermen van natuur. (blz. 56)

Landschap

 • GroenLinks wil investeren in groen en natuur, woningen en wijken, openbaar vervoer en bereikbare voorzieningen. We moeten weer zuinig zijn op onze leefomgeving. Waarden als de schoonheid van het
  landschap, natuur en dierenwelzijn zijn niet in geld uit te drukken. (blz. 52)
 • GroenLinks kiest voor meer natuur in Nederland: er komen nieuwe grote natuurgebieden in het hart van ons land. We beschermen schoonheid, stilte en weidsheid van ons landschap, de nachtelijke duisternis en de ongerepte kust. Boeren die hun bedrijf verduurzamen en natuurvriendelijk maken worden beloond. (blz. 53)
 • Milieucriminaliteit wordt hard aangepakt. Er komt meer toezicht en handhaving op afvalstromen en in natuur- en buitengebieden. (blz. 55)
 • We beschermen bijen en hommels, onder meer door de variatie aan planten en bomen te vergroten en meer bloemen te zaaien, alsmede door bestrijdingsmiddelen zoals neonicotinoïden en glyfosaat – die een schadelijke doorwerking hebben in het hele ecosysteem – te verbieden. In plaats daarvan worden micro-organismen en andere natuurlijke middelen ingezet. (blz. 56)
 • Waarden als stilte, nachtelijke duisternis en de weidsheid van het landschap worden beschermd. Om waardevolle, open gebieden te behouden moet bebouwing in die gebieden duurder worden. Daarom wordt een openruimteheffing ingevoerd. We kiezen voor compacte steden met veel groen. (blz. 56)

Landbouw

 • Landbouw moet zo ingericht zijn dat geen schade wordt aangebracht aan de natuurlijke waarde van de landbouwgrond. Er komt daarom een einde aan de intensieve veehouderij, aan economistische schaalvergroting die ten koste gaat van dierenwelzijn en landschap. (blz. 53)
 • Natuurinclusieve landbouw wordt de norm. Boeren kunnen een deel van hun inkomen verdienen met de bescherming en ontwikkeling van natuur, recreatie, dienstverlening, opwekking van duurzame energie en zorg. Met een nationaal programma weidevogels komen we boeren tegemoet en beschermen en herstellen we de weidevogelpopulaties. (blz. 57)

De mogelijkheden om het landschap te benutten

 • Plezierjacht wordt verboden. Beheersjacht is alleen onder strenge voorwaarden toegestaan bij ernstige schade of bedreiging van de volksgezondheid of veiligheid, wanneer alternatieven hebben gefaald.(blz. 58)
 • Als consument moeten we in staat zijn om gezonde en duurzame keuzes te maken over wat er op ons bord ligt. (blz. 53)
 • Nederland zet zich in voor een strengere Europese vuurwapenrichtlijn die de handel in en het bezit van vuurwapens terugdringt (blz. 64)

De Jagersvereniging in Den Haag

De Jagersvereniging behartigt de belangen van de Nederlandse jagers in Den Haag. Met het oog op de komende verkiezingen heeft de Jagersvereniging de politiek gevraagd om jagers het vertrouwen te geven dat ze verdienen. Door het benutten van een aantal diersoorten, zoals ganzen, reeën en wilde zwijnen, weer op landelijk niveau te regelen zou veel administratieve rompslomp vermeden kunnen worden. Dit pleidooi van de Jagersvereniging vindt u in onze factsheet ‘eten uit het Nederlandse landschap’

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van Groenlinks

www.groenlinks.nl
 • Delen:

Gerelateerd nieuws