Zon op
08:36
Zon onder
16:23
Nachtmodus

Wolven

Een wolf met verse buit

Een wolf met verse buit

De wolf heeft zich in Duitsland de afgelopen jaren in hoog tempo in westelijke richting verspreid. In het voorjaar van 2015 dook een wolf op in Nederland. En vanaf 2018 nam het aantal waarnemingen van wolven in Nederland zeer sterk toe. Inmiddels hebben zich enkele wolven in Nederland gevestigd, waarbij er ook meerdere jaren na elkaar op Nederlandse bodem wolvenpups zijn geboren. Zowel in 2020 als in 2021 is er een wolf op de Veluwe dodelijk aangereden.

Nog meer dan in Duitsland zal er in het dichtbevolkte Nederland veel vaker sprake zijn mens-wolf interactie. Het zeer intensieve landgebruik, het vele (huis)vee dat buiten loopt en de versnippering van het landschap door wegen en bebouwing maken een ongestoord verblijf en natuurlijk gedrag onwaarschijnlijk.

De wolf is een streng beschermde Europese soort. De wolf is vanwege de hoge wildstand in Nederland niet in staat om populaties van grote hoefdieren te reguleren. Wolven kunnen er wel voor zorgen dat doelstanden van grofwild moeilijker te realiseren zijn doordat grofwild veel mobieler en minder voorspelbaar wordt. Dat kan leiden tot ongewenste populatiegroei en neveneffecten.

Standpunt van de Jagersvereniging


  • De Jagersvereniging ziet de komst van de wolf naar Nederland als een feit. Het is een uitbreiding van de Nederlandse fauna;
  • We denken dat Nederland heel erg druk is voor wolven, met veel verkeer en andere menselijke belangen. De komst van de wolf moet niet leiden tot een landschap vol met hekken en rasters, daar waar juist ontsnippering gewenst en de afgelopen 25 jaar doel van het natuurbeleid is;
  • Wanneer de komst van wolven leidt tot onbeheerbare populaties grofwild en ernstige neveneffecten dan is op Europees niveau een heroverweging noodzakelijk over de rol van de wolf in intensief gebruikte cultuurlandschappen;
  • Bij niet natuurlijk gedrag, grote overlast of een overmaat aan schade is snelle interventie gewenst. Goede voorlichting is hierbij noodzakelijk;
  • Daar waar schade en overlast ontstaat, dient de overheid deze snel en ruimhartig te vergoeden, ook bij twijfel. De negatieve effecten van wolven op jachtwildpopulaties moeten in deze zin eveneens gezien worden als schade.
  • Omdat de criteria voor valwildafwikkeling van een aangereden wolf en/of afschot van een wolf in probleemsituaties niet vastgesteld zijn dan wel ruimte laten voor interpretatie, adviseert de Jagersvereniging jagers die bevoegd zijn te assisteren bij wildaanrijdingen pas en alleen dan op te treden wanneer zij expliciet een schriftelijke opdracht hebben gekregen van het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten) voor valwildafwikkeling en/of afschot van een dier.
  • Tevens adviseert de Jagersvereniging haar leden om alleen op te treden bij valwildafwikkeling en/of afschot van een wolf wanneer het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten) schriftelijk heeft bevestigd dat zij zelf de communicatie over dit noodzakelijke afschot gaat verzorgen, inclusief de afwikkeling van alle binnenkomende vragen.

Wat doet de Jagersvereniging?

De Jagersvereniging heeft zich aangesloten bij de werkgroep Wolven In Nederland. Zij roept haar leden ook op om waarnemingen van wolven te melden en mee te werken aan de bescherming ervan. Gezien de grote hoeveelheid tijd die jagers doorbrengen in het veld is er een redelijke kans dat jagers deze al snel waarnemen.

Ervaringen in het buitenland en inmiddels ook in Nederland hebben ons inmiddels ook geleerd dat bij aanrijdingen met wolven en bij het afschot van wolven in probleemsituaties er veelal een beroep wordt gedaan op de kennis en kunde van jagers. De Jagersvereniging concludeert echter ook dat de in het Interprovinciaal Wolvenplan omschreven scenario’s niet compleet of onduidelijk zijn. Ook zijn de verantwoordelijkheden over communicatie bij menseljik ingrijpen niet uitgewerkt. De Jagersvereniging roept betrokken instanties dan ook op om hier helderheid over te scheppen en te werken aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De Jagersvereniging zal haar kennis, expertise en netwerk inzetten om hier een bijdrage aan te leveren.