Zon op
05:54
Zon onder
21:16
Nachtmodus

Wolven

Een wolf met verse buit

Een wolf met verse buit

De wolf heeft zich in Duitsland de afgelopen jaren in hoog tempo in westelijke richting verspreid. In het voorjaar van 2015 dook een wolf op in Nederland. In 2017 werd in Drenthe een dode aangereden wolf gevonden. In 2018 nam het aantal waarnemingen van wolven in Nederland zeer sterk toe. Verwacht wordt dat in Nederland in de toekomst vaker wolven voor gaan komen. Nog meer dan in Duitsland zal er in het dichtbevolkte Nederland veel vaker sprake zijn mens-wolf interactie. Het zeer intensieve landgebruik, het vele (huis)vee dat buiten loopt en de versnippering van het landschap door wegen en bebouwing maken een ongestoord verblijf en natuurlijk gedrag onwaarschijnlijk.

De wolf is een streng beschermde Europese soort. De wolf is vanwege de hoge wildstand in Nederland niet in staat om populaties van grote hoefdieren te reguleren. Wolven kunnen er wel voor zorgen dat doelstanden van grofwild moeilijker te realiseren zijn doordat grofwild veel mobieler en minder voorspelbaar wordt. Dat kan leiden tot ongewenste populatiegroei en neveneffecten.

Standpunt van de Jagersvereniging


  • De Jagersvereniging ziet de komst van de wolf naar Nederland als een feit. Het is een uitbreiding van de Nederlandse fauna;
  • We denken dat Nederland heel erg druk is voor wolven, met veel verkeer en andere menselijke belangen. De komst van de wolf moet niet leiden tot een landschap vol met hekken en rasters, daar waar juist ontsnippering gewenst en de afgelopen 25 jaar doel van het natuurbeleid is;
  • Wanneer de komst van wolven leidt tot onbeheerbare populaties grofwild en ernstige neveneffecten dan is op Europees niveau een heroverweging noodzakelijk over de rol van de wolf in intensief gebruikte cultuurlandschappen;
  • Bij niet natuurlijk gedrag, grote overlast of een overmaat aan schade is snelle interventie gewenst. Goede voorlichting is hierbij noodzakelijk;
  • Daar waar schade en overlast ontstaat, dient de overheid deze snel en ruimhartig te vergoeden, ook bij twijfel. De negatieve effecten van wolven op jachtwildpopulaties moeten in deze zin eveneens gezien worden als schade.

Wat doet de Jagersvereniging?

De Jagersvereniging heeft zich aangesloten bij de werkgroep Wolven In Nederland. Zij roept haar leden ook op om waarnemingen van wolven te melden en mee te werken aan de bescherming ervan. Gezien de grote hoeveelheid tijd die jagers doorbrengen in het veld is er een redelijke kans dat jagers deze al snel waarnemen. Zodra er wolven in Nederland gesignaleerd worden zal de Jagersvereniging haar leden en partnerorganisaties informeren.