05:53
21:37
Nachtmodus

Is de Landelijke vrijstelling toepasbaar in heel Nederland?

Is de Landelijke vrijstelling toepasbaar in heel Nederland?

Onder de Omgevingswet kunnen we het begrip landelijke vrijstelling niet meer. Onder de Omgevingswet hebben we het over een aanwijzing voor omgevings-vergunningvrije gevallen. Deze vergunningsvrije gevallen kunnen zowel door de landelijke als de provinciale overheid gegeven worden. Qua uitvoering en regelgeving is er niets gewijzigd ten opzichte van de landelijke en provinciale vrijstelling zoals we die kenden onder de Wet natuurbescherming. De vergunningsvrije gevallen worden aangewezen in de omgevingsverordening (oude provinciale vrijstelling) , of in ministeriële regeling (oude landelijke vrijstelling).

Ingevolge een amendement van het Kamerlid Schreijer-Pierik is op 12 mei 2006 artikel 65 van de Flora- en faunawet (nu: artikel 11.44, 11.52, 11.58 Besluit activiteiten leefomgeving) gewijzigd waardoor de mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding van beschermde inheemse diersoorten verruimd zijn. Aan artikel 65 lid 3 en 4 is toegevoegd dat “ter voorkoming van in het huidige of voorkomende jaar dreigende schade als bedoeld in het tweede lid, binnen de grenzen van het werkgebied van de Wildbeheereenheid (WBE) waarin die gronden of opstallen gelegen zijn”. De oude bepaling stond namelijk een effectieve schadebestrijding in de weg.

Ter gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft de toenmalige minister van LNV (Veerman) opgemerkt dat onder de nieuwe bepaling de mogelijkheid om tegen schadeveroorzakende soorten op te treden niet langer beperkt is tot de schadepercelen, maar dat binnen het gehele werkgebied van de WBE tegen schade veroorzakende dieren kan worden opgetreden. Door de reikwijdte uit te breiden tot het werkgebied van de WBE wordt effectievere schadebestrijding mogelijk.

Op grond van artikel artikel 11.44, 11.52, 11.58 Besluit activiteiten leefomgeving  kunnen landelijke (konijn, houtduif, kraai, kauw, vos en Canadese gans) en provinciale schadesoorten worden aangewezen. Voor soorten die voldoen aan de criteria om als landelijke schadesoort te worden aangewezen hoeft geen maatwerk per gebied te worden verricht. Dit geldt onder andere voor het konijn.

Zowel in de Wet natuurbescherming als in de Omgevingswet is de zinsnede “binnen het werkgebied van de Wildbeheereenheid” vervangen door “op die gronden of in het omringende gebied” hiermee is echter niet beoogd niet aan te sluiten bij de reikwijdte begrip van het werkgebied van de wildbeheereenheid. Indien er derhalve binnen het werkgebied van de WBE in het huidige of komende jaar schade is of dreigt aan (landbouw)gewassen mag ter voorkoming en bestrijding van die schade het gehele jaar het konijn worden verontrust of gedood. Beperking of het voorkomen van schade mag ook plaatsvinden op niet schadegevoelige percelen (waaronder o.a. sportvelden of golfbanen). Uit bovenvermelde uitleg van de minister blijkt immers dat tegen schadeveroorzakende dieren kan worden opgetreden binnen het werkgebied van de WBE, er hoeft geen maatwerk meer per perceel te worden verricht.

Voor het bestrijden van konijnen op niet (landbouw)schadegevoelige percelen is derhalve op grond van het bovenstaande het volgende van toepassing.

Indien deze percelen buiten de bebouwingscontour jachtgeweeractiviteit (voorheen: bebouwde kom) liggen en onderdeel uitmaken van een bejaagbaar jachtveld mag, mits men de schriftelijke toestemming heeft van de grondgebruiker, op deze percelen aan beheer en schadebestrijding met het geweer, de jachtvogel of de fret gedaan worden. Wordt niet voldaan aan de 40 ha eis dan mag men enkel met fret en buidel aan schadebestrijding doen.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items