07:26
19:37
Nachtmodus

Is de Landelijke vrijstelling toepasbaar in heel Nederland?

Ingevolge een amendement van het Kamerlid Schreijer-Pierik is op 12 mei 2006 artikel 65 van de Flora- en faunawet (nu artikel 3.15 Wet natuurbescherming) gewijzigd waardoor de mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding van beschermde inheemse diersoorten verruimd zijn. Aan artikel 65 lid 3 en 4 is toegevoegd dat “ter voorkoming van in het huidige of voorkomende jaar dreigende schade als bedoeld in het tweede lid, binnen de grenzen van het werkgebied van de Wildbeheereenheid (WBE) waarin die gronden of opstallen gelegen zijn”. De oude bepaling stond namelijk een effectieve schadebestrijding in de weg.

Ter gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft de toenmalige minister van LNV (Veerman) opgemerkt dat onder de nieuwe bepaling de mogelijkheid om tegen schadeveroorzakende soorten op te treden niet langer beperkt is tot de schadepercelen, maar dat binnen het gehele werkgebied van de WBE tegen schade veroorzakende dieren kan worden opgetreden. Door de reikwijdte uit te breiden tot het werkgebied van de WBE wordt effectievere schadebestrijding mogelijk.

Op grond van artikel 3.15 van de Wet natuurbescherming kunnen landelijke (konijn, houtduif, kraai, kauw, vos en Canadese gans) en provinciale schadesoorten worden aangewezen. Voor soorten die voldoen aan de criteria om als landelijke schadesoort te worden aangewezen hoeft geen maatwerk per gebied te worden verricht. Dit geldt onder andere voor het konijn. 

Indien er derhalve binnen het werkgebied van de WBE in het huidige of komende jaar schade is of dreigt aan (landbouw)gewassen mag ter voorkoming en bestrijding van die schade het gehele jaar het konijn worden verontrust of gedood. Beperking of het voorkomen van schade mag ook plaatsvinden op niet schadegevoelige percelen (waaronder o.a. sportvelden of golfbanen). Uit bovenvermelde uitleg van de minister blijkt immers dat tegen schadeveroorzakende dieren kan worden opgetreden binnen het gehele werkgebied van de WBE, er hoeft geen maatwerk meer per perceel te worden verricht. 

Voor het bestrijden van konijnen op niet (landbouw)schadegevoelige percelen is derhalve op grond van het bovenstaande het volgende van toepassing. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de percelen binnen het werkgebied van de WBE liggen.

Indien deze percelen buiten de bebouwde kom liggen en onderdeel uitmaken van een bejaagbaar jachtveld mag, mits men de schriftelijke toestemming heeft van de grondgebruiker, op deze percelen aan beheer en schadebestrijding met het geweer, de jachtvogel of de fret gedaan worden. Wordt niet voldaan aan de 40 ha eis dan mag men enkel met fret en buidel aan schadebestrijding doen.

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items