05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Anne van der Wouden

Zuid-Holland investeert in boerenlandvogels

Jagersvereniging positief over meersporenbeleid maar kritisch op vrijblijvendheid


Vorige week maakte de provincie Zuid-Holland haar actieplan voor boerenlandvogels bekend. In het plan noemt de provincie concrete maatregelen voor inrichting en beheer van gebieden. Ook staan er maatregelen in voor het verminderen van predatiedruk. Dit plan is daarmee volledig in lijn met het standpunt van de Jagersvereniging. De Jagersvereniging pleit al jaren voor meersporenbeleid.

Het Zuid-Hollandse bestuur is positief maar plaatst wel een kritische kanttekening bij de vrijblijvendheid voor terreinbeherende organisaties op het gebied van predatiebeheer. ‘Als niet alle partijen meedoen, hebben de maatregelen minder succes.’

Het Actieplan Boerenlandvogels is opgesteld samen met BoerenNatuur Zuid-Holland, de collectieven voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, natuurbeheerders, vrijwilligers, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en het Zuid-Hollandse Kennisteam. Het Actieplan beschrijft verschillende maatregelen, zoals de aanleg van drassige plekken in grasland, de realisatie van percelen met kruidenrijker grasland, het beperken van de mestgift en het verhogen van het waterpeil.

Tegemoetkoming Wildbeheereenheden in nachtzichtapparatuur

Ook noemt Actieplan het negatieve effect van predatie op het broedsucces van boerenlandvogels. Daarom wil de provincie het landschap op bepaalde plekken minder geschikt maken voor predatoren. Zo worden bijvoorbeeld bomen gerooid zodat roofvogels en kraaien minder ‘uitkijkposten’ hebben.

Voor heel Zuid-Holland worden bovendien – samen met de wildbeheereenheden – predatieplannen gemaakt. Daarbij wordt nauwkeurig omschreven welke predatoren voorkomen en hoe die beter gereguleerd kunnen worden.

Daarnaast gaat de provincie uitzoeken of er meer mogelijkheden kunnen komen om de vos effectief te bejagen, zoals ontheffing voor het gebruik van lichtbak en een langere looptijd voor het gebruik hiervan. De provincie onderzoekt ook of zij WBE’s financieel tegemoet kan komen in de aanschaf van nachtzichtapparatuur.

Jeroen Koorevaar: ‘Insteek is goed, maar werkt alleen als alle partijen meedoen’

Jeroen Koorevaar, bestuurslid van de Jagersvereniging in Zuid-Holland, is blij met de brede insteek van de provincie Zuid-Holland. ‘Dat de effecten van predatie, naast inrichting en beheer, worden onderkend is belangrijk. Immers, het landschap kan op orde zijn maar als er te weinig kuikens groot worden is het positieve effect van beheer en inrichting meteen verdwenen.’ Ook de brede samenwerking kan op zijn instemming rekenen.

Koorevaar is minder content met de vrijblijvendheid voor terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap als het gaat om predatiebeheer. ‘Wanneer deze organisaties, die vaak grond in en om weidevogelgebieden hebben, niet meewerken aan predatiebeheer in hun gebieden, blijft het lastig om het broedsucces van weidevogels te vergroten. Wij zouden graag zien dat de provincie ook deze organisaties op hun verantwoordelijkheid wijst. De maatregelen hebben alleen effect als alle partijen meedoen.’

Lees het hele Actieplan Boerenlandvogels

Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland 2019 - 2027
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws