05:39
21:31
Nachtmodus
Foto: Bertwin Elshof

Persbericht: Laat weidevogelmiljoenen maximaal renderen

Jagersvereniging presenteert Gidsdocument om predatiedruk te verlagen

Amersfoort – Vandaag presenteert de Jagersvereniging een Gidsdocument waarin concreet staat omschreven hoe predatiedruk op weidevogels kan worden verlaagd. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten geeft de bescherming van weidevogels hoge prioriteit. Predatie van weidevogels en hun eieren is één van de drie redenen dat de weidevogels, met de grutto als boegbeeld, nu na 40 jaar achteruitgang in het voorportaal van uitsterven terecht zijn gekomen. Minister Schouten zegde voor 2019 en 2020 twee maal € 20 miljoen toe voor investeringen in weidevogelbeheer. Dat is veel geld.

Om deze weidevogelmiljoenen maximaal te laten renderen en zo de weidevogels in ons landschap te houden, moet alles uit de kast wordt gehaald om zoveel mogelijk weidevogelkuikens groot te krijgen. Anders zijn de investeringen weggegooid geld, aldus de Jagersvereniging.

In het ‘Gidsdocument predatiedruk verlagen’ presenteert de Jagersvereniging concrete stappen die gebaseerd zijn op jarenlange praktijkervaring en onderzoek. De vereniging schat in dat met goed uitgevoerde maatregelen deze predatiedruk binnen drie jaar kan worden gehalveerd. Uit onderzoek blijkt dat met roofdierbejaging het aantal vliegvlugge jonge vogels verdrievoudigt tot 1 op de 8 eieren. Effectieve roofdierbejaging gekoppeld aan gebiedsinrichting kan volgens de wetenschap zelfs leiden tot een verachtvoudiging van de aanwas tot 1 vliegvlug kuiken op 3 eieren. In de huidige situatie ligt dat op 1 op de 25 eieren. Het Gidsdocument beschrijft in detail hoe verlaging van de predatiedruk effectief kan worden uitgevoerd. Als dit lukt is de verwachting dat behoud van de huidige populaties weide- en akkervogels op die plekken waar weidevogels nog tot broeden komen realistisch is. En daarmee sluit deze aanpak goed aan bij de ambities en investeringen van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit.

“Aangezien de weidevogelproblematiek overal in Nederland gelijk is en er een landelijke verantwoordelijkheid is om weidevogels te beschermen ligt het uitbreiden van de mogelijkheden in het kader van de landelijke vrijstelling voor de hand”

Huidige mogelijkheden zijn ontoereikend
In de huidige situatie schieten de mogelijkheden, die jagers hebben om de predatiedruk te verlagen, tekort. Zo heeft een aantal provincies ontheffingen afgegeven om vossen ’s nachts te bejagen, maar schieten de toegestane periode en de bufferzones rond de weidevogelgebieden tekort om hier de predatiedruk effectief te verlagen (zie overzichtstabel met de huidige vergunningen onderaan). Aangezien de weidevogelproblematiek overal in Nederland gelijk is en er een landelijke verantwoordelijkheid is om weidevogels te beschermen ligt het uitbreiden van de mogelijkheden in het kader van de landelijke vrijstelling voor de hand (regeling Natuurbescherming). In haar Gidsdocument pleit de Jagersvereniging nadrukkelijk voor drie acties:

  1. Gelden voor weidevogelbeheer moeten onlosmakelijk verbonden worden aan een plan voor significante afname van de predatiedruk; in heel Nederland.
  2. Iedereen doet mee. Alle grondeigenaren en -gebruikers nemen verantwoordelijkheid en dragen actief bij aan het effectief verlagen van predatiedruk in hun gebieden.
  3. Sta gebruik van effectieve middelen in (potentiële) weidevogelgebieden en in een bufferzone daaromheen toe. Daartoe behoren:
    1. Nachtelijk jagen op de vos met kunstlicht als uitbreiding van de landelijke vrijstelling van de vos.
    2. Gebruik van een kraaienvangkooi in aanvulling op de landelijke vrijstelling van de zwarte kraai en een aanpassing van het besluit Natuurbescherming om gevangen kraaien te kunnen doden.
    3. Bejaging toestaan op soorten benoemd op de Europese Unielijst van exoten, zoals de wasbeer en wasbeerhond.

Brief aan de Tweede Kamer
0m aandacht te vragen voor de kansen die jagers weidevogels kunnen bieden door de predatiedruk effectief te verlagen schreef de Jagersvereniging een brief aan de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze commissie zitten namens alle politieke partijen één of meerdere Kamerleden die beslissingen nemen over wet- en regelgeving. Op 8 maart 2018 staat deze brief op de agenda van de LNV-Kamercommissie tijdens een Algemeen Overleg. De politiek zal zich buigen over de manier waarop we de weidevogels, boegbeelden van de biodiversiteit op het platteland, voor Nederland kunnen behouden. Maximaal rendement op de weidevogelmiljoenen zou een flinke stap in de goede richting zijn.

Verder lezen:

• Het volledige Gidsdocument predatiedruk effectief verlagen kan worden gedownload

• Overzichtstabel met de huidige vergunningen voor het verlagen van predatiedruk

• Om de bedreigingen voor weidevogels, de rol van jagers en het effect van effectieve verlaging van de predatiedruk te laten zien heeft de Jagersvereniging de factsheet ‘toekomst voor weidevogels’

• Het standpunt van de Jagersvereniging over weidevogels


Meer informatie


Gerelateerde items