05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

Vogelgriep blijft groot probleem

Vaccins worden getest en Rijksoverheid organiseert bijeenkomst

Met grote regelmaat bereiken ons berichten dat er bij een pluimveebedrijf in het land weer een uitbraak is van hoog pathogene vogelgriep. (HPAI). Onder de wilde vogels is het virus dit jaar continu aanwezig geweest. Dat resulteerde in plaatselijk veel sterfte van wilde, met name watervogels. Ook aasetende zoogdieren zoals vossen en roofvogels konden door het eten van besmette kadavers neurologische ziekteverschijnselen krijgen en er zelfs aan doodgaan. Mocht u onder verdachte omstandigheden overleden dieren in het veld aantreffen verzoeken wij u dat bij DWHC te melden.

Vaccin
 gaan steeds meer stemmen op om een effectief vaccin te ontwikkelen en in te zetten zodat grootschalige ruiming van gehouden pluimvee tot het verleden kan behoren. In opdracht van het ministerie van LNV zal de komende maanden een test worden uitgevoerd met vaccins tegen vogelgriep. Toch zal de pluimveesector nog even geduld moeten hebben, want er moeten met de vaccins nog proeven in de stallen van pluimveehouders plaatsvinden. Daarna moeten de farmaceutische bedrijven de middelen nog registreren en moet de EU toestemming verlenen om de vaccins te mogen gebruiken. Voor 2025 kunnen we nog geen grootschalige vaccinatie verwachten.

Voor in het wild levende dieren biedt een vaccin echter geen oplossing. Hoeveel in het wild levende dieren inmiddels zijn doodgegaan aan vogelgriep is onbekend. Ofschoon het beeld wel duidelijk is dat populaties van bepaalde vogelsoorten door vogelgriep ernstig in aantal achteruitgegaan zijn. Laten we hopen dat de weerbaarheid van wilde vogels zodanig is dat de populaties zich de komende jaren kunnen herstellen en er een mate van resistentie onder wilde vogels ontstaat.

Bijeenkomst
Om de problematiek onder de wilde vogels te bespreken had de Rijksoverheid 27 oktober een bijeenkomst georganiseerd, waarbij vanuit allerlei invalshoeken de problematiek besproken werd. Wat is de impact, en wat zijn de mogelijkheden om de nadelige effecten zo klein mogelijk te houden? Ook de Jagersvereniging was vertegenwoordigd. Vanuit de praktijk was de wens heel erg duidelijk voor meer regie vanuit de Rijksoverheid. Onder andere het vroegtijdig signaleren van vogelgriep en het gelijk opruimen van kadavers, schijnt de uitbraak onder wilde vogels te kunnen beperken, terwijl de ziekte lokaal te laten uitwoeden kan leiden tot verlies van de lokale populatie van die soort. Nagenoeg unaniem was er weinig begrip dat de Rijksoverheid bij een dergelijk landelijk probleem niet duidelijker de regie voert.

Jagers belangrijke rol
Ook de Jagersvereniging vindt dat de Rijksoverheid een belangrijke regierol heeft bij de aanpak van HPAI onder wilde (water)vogels. Wij zijn bereid om de Rijksoverheid daarbij te ondersteunen. Wij hebben aangeven, dat ons landelijk netwerk WBE’s, met in het veld actieve leden, voor de overheid een belangrijke (maatschappelijke) rol kan vervullen. Denk aan het signaleren van verdachte sterfgevallen en zelfs bij het opruimen van kadavers kunnen jagers een rol vervullen. Natuurlijk zal het een en ander zorgvuldig en gecoördineerd dienen te gebeuren met een goede registratie van aantallen en soorten, beschermende kleding en een goede regeling ten aanzien van de afvoer van de kadavers. In onze ogen is het onvoorstelbaar dat de Rijksoverheid nu aandringt op een decentrale (soms lokaal georganiseerde) aanpak. Structuur, uniformiteit en bereidheid om dit probleem op te pakken ontbreekt vaak bij een dergelijke decentrale aanpak.

Beperkende maatregelen zinloos
Daarnaast hebben wij als jagers ook nog eens te maken met beperkende maatregelen die worden opgelegd in een 10 km zone bij een uitbraak onder gehouden dieren. Jachtbeperkingen die ertoe moeten leiden dat grote groepen watervogels niet verstoord worden, waarvan nooit is aangetoond dat dergelijk maatregelen proportioneel zijn en een bijdrage leveren aan het tegen gaan van verspreiding van vogelgriep. Waar jagers beperkt worden vinden in recreatieve zin immers verstoringen van groepen watervogels plaats, oefent defensie, zijn o.a. ballon- en helikoptervluchten die wel gewoon plaats mogen vinden. Ook worden steeds vaker jachtbeperkingen opgeheven, daar waar vogels bestreden moeten worden in het kader van de veiligheid van het luchtverkeer. Omdat het virus bijna het jaarrond regelmatig leidt tot besmetten pluimveehouderijen, ontstaan er ook problemen ten aanzien van het bereiken van doelstelling om, met name ganzenpopulaties tot het gewenste niveau terug te dringen. Wij dringen er daarom op aan, dat de maatregelen om de jacht te beperken, uit het draaiboek van de overheid worden geschrapt.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws