05:39
21:31
Nachtmodus
Foto: Erik de Jonge

Uitspraak verbod vossenjacht Utrecht nu openbaar

Jagersvereniging raadt provincies aan terughoudend te zijn met opleggen beperkingen

De uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland vorige week haalde een streep door de jacht op vossen in de provincie Utrecht. De uitspraak staat inmiddels online en zorgt voor veel onrust. Enerzijds is er de zorg om de bescherming van de weidevogels, anderzijds roept de uitspraak van de rechtbank de nodige vragen op. De Jagersvereniging is van mening dat de minister nu aan zet is om regie te nemen en de uitspraak eerst te duiden. Wij vragen de provincies om niet op de muziek vooruit te lopen en terughoudend te zijn bij het opleggen van beperkingen.

 

De rechtbank Midden-Nederland heeft vorige week het beroep van Fauna4Life, Animal Rights en de Faunabescherming tegen de ontheffing van de provincie Utrecht om ‘s nachts vossen te beheren bij weidevogelgebieden en agrarische bedrijven gegrond verklaard. De rechtbank beperkte zich niet tot een oordeel over de ontheffing. Zij concludeert dat de algemene (landelijke) vrijstelling voor het doden van de vos onbevoegd in (artikel 3.1 lid 2 van) de (ministeriële) Regeling natuurbescherming is opgenomen. Die bepaling is daarom volgens de rechtbank onverbindend ten aanzien van de vos. Dat betekent dat het doden van vossen (in Utrecht) momenteel op grond van de uitspraak in het geheel niet is toegestaan. Dit geldt niet voor ontheffingen in andere provincies, maar er is wel onduidelijkheid ontstaan over het toepassen van de landelijke vrijstelling.

Kritische kanttekeningen
De Jagersvereniging plaatst enkele kritische kanttekeningen bij de uitspraak van de rechtbank.

De Wet, het Besluit en de Regeling natuurbescherming bieden in principe namelijk wel degelijk een (toereikende) grondslag voor de landelijke vrijstelling van de vos in de vorm van een Ministeriële regeling, ook al blinkt die regelgeving niet uit in duidelijkheid. De intentie van de wetgever is in ieder geval heel duidelijk. Zo zijn er geen beleidswijzigingen beoogd ten opzichte van de situatie onder de Flora- en faunawet. De landelijke vrijstelling voor de vos geldt dan ook al geruime tijd. De rechtbank zelf bevestigt dat de onderbouwing daarvoor deugdelijk is.

Minister aan zet
Sinds de inwerkingtreding van de huidige Wet in 2017 en in de aanloop daar naartoe heeft de nu bekritiseerde systematiek dan ook nooit ter discussie gestaan, hoewel ze wel openlijk is besproken.

Het is daarom zeer opmerkelijk te noemen dat de rechtbank nu toch aanleiding ziet om een zo verregaande inperking van de bevoegdheid van de Minister te rechtvaardigen. Het had daarbij voor de hand gelegen dat de rechtbank de Minister om advies had gevraagd alvorens uitspraak op dit onderdeel te doen, wetende welke ophef dit zou kunnen veroorzaken.

Vanwege de kritiek van de rechtbank op de Regeling en de landelijke vrijstelling voor de vos is de Minister nu nadrukkelijk aan zet. Diverse partijen waaronder de Jagersvereniging, FBE’s en provincies hebben het ministerie daarom om opheldering gevraagd.

Gevolgen beperken
In navolging van de FBE Utrecht hebben vandaag ook de faunabeheereenheden in Friesland, Noord Brabant en Gelderland laten weten dat het doden van de vos momenteel niet is toegestaan binnen hun provinciegrenzen. FBE Noord-Brabant haar leden adviseert geen uitvoering te geven aan de landelijke vrijstelling vos, totdat de minister duidelijkheid heeft verstrekt over de rechtszekerheid van deze uitvoering. Het valt niet uit te sluiten dat meerdere provincies ‘uit voorzorg’ dit voorbeeld zullen volgen. De Jagersvereniging is echter van mening dat de minister aan zet is om regie te nemen en de uitspraak eerst te duiden. Wij vragen de provincies dan ook terughoudendheid te betrachten bij het opleggen van beperkingen.

De Jagersvereniging bespreekt nu samen met FBE’s, provincies, en andere relevante partijen hoe de negatieve gevolgen van deze beslissing kunnen worden beperkt. Er bestaat brede consensus over de noodzaak om op korte termijn een doorstart te (kunnen) maken met het beheer van vossen ter bescherming van weidevogels. Immers, het broedseizoen is aanstaande. De vos is een belangrijke predator van weidevogels, nesten (eieren) en kuikens. Elke weidevogel telt, nu de populatie al jaren zwaar onder druk staat. Afschot van vossen kan de druk op de weidevogelpopulatie enigszins verlichten.

Gelet op de ontwikkelingen adviseren we onze leden goed de berichtgeving vanuit de provincie en de FBE in de gaten te houden, en zich daaraan te conformeren.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws