05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

SGP

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 presenteren de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s. In deze documenten beschrijven de partijen waar zij met Nederland naartoe willen. Sommige partijen zijn hierbij erg concreet met actiepunten, anderen kiezen voor een meer globale omschrijving van hun visie. De Jagersvereniging volgt de programma’s uiteraard nauwgezet. Immers, deze programma’s bepalen straks hoe jagers in de praktijk uitvoering kunnen geven aan jagen. Hieronder geven we u een inkijkje in het verkiezingsprogramma en voor jagers relevante punten.

Programmapunten
In de teksten van het verkiezingsprogramma verwoorden politieke partijen zoveel mogelijk van de strategische keuzes die zij zouden willen nemen. Slechts een gedeelte van de beleidsterreinen zijn belangrijk voor Nederlandse jagers en voorjagers. Dat zijn de plannen met betrekking tot:

2012-08-29 Logo's van de achttien politieke partijen die bij de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland op 12 september 2012 in alle kiesdistricten meedoen. Logo, verkiezingen, Tweede Kamer. ANP INFOGRAPHICS

Download hier het volledige verkiezingsprogramma van de SGP

Hieronder vindt u citaten uit het verkiezingsprogramma van de SGP:

Natuur- en gebieden

 • Natuurbescherming is prima, maar er moet wel voldoende ruimte blijven voor visserij op de Noordzee en in de Waddenzee. (blz. 65)
 • Natuur is overal, als je je ogen de kost geeft zelfs midden in de stad. De diversiteit van natuur en landschap is groot. Deze rijke (bio)diversiteit is door God in de schepping gelegd. Het maakt de natuur weerbaar, en is prachtig om te zien en bestuderen. Het beschermen hiervan is niet minder dan een opdracht, waaraan wij serieus invulling moeten geven. (blz. 71)
 • Het zijn de provincies die een hoofdrol spelen in de uitvoering van het natuur- en landschapsbeleid. Den Haag moet de provincies in staat stellen om het beheer van de natuur op maat handen en voeten te geven. (blz. 71)
 • Euro’s voor de natuur kun je maar één keer uitgeven. Laat dat zijn voor goed beheer van bestaande natuurgebieden, minder voor nieuwe. (blz. 71)
 • Als het even kan, moet beheer overgelaten worden aan boeren en andere grondeigenaren. Dat voorkomt dure opkoopprogramma’s. Uiteraard moeten de contracten voor agrarisch en particulier natuurbeheer reëel en aantrekkelijk zijn. (blz. 71)
 • In het Natura 2000 beleid en bijbehorende Programmatische Aanpak Stikstof moet niet elke vierkante meter natuur koste wat het kost beschermd worden. Het beschikbare budget moet en kan zo effectiever besteed worden. (blz. 72)

Landschapskwaliteit en -onderhoud

 • Net als bij de monumentenzorg, zou het goed zijn als het beheer van de natuur mede wordt gefinancierd door private partijen. Bijvoorbeeld door een fonds voor laagrentende en langlopende leningen. (blz. 65)
 • De SGP wil handhaving van de geborgde zetels voor onder meer boeren en natuurorganisaties. Zij hebben groot belang bij goed waterbeleid, kennis van zaken en verdienen daarom een eigen stem in het waterschapsbestuur. (blz. 71)

Landbouw

 • De SGP wil minder, en andere (Brusselse) regels en een minister vóór landbouw en visserij die gaat knokken voor de land- en tuinbouwers en de vissers. Op de SGP kunnen ze rekenen. (blz. 7)
 • De minister van Landbouw, visserij en natuurbeheer dient elk jaar minimaal een week de handen uit de mouwen steken op een boerderij, kotter of in de kassen. (blz. 62)
 • Goede landbouwgrond zet je niet onder water. Geen ontpoldering dus door nepnatuur aan te leggen, maar doe aan natuurherstel via buitendijkse maatregelen. (blz. 65)
 • Bij het afsluiten van handelsverdragen moet gekeken worden hoe een gelijk speelveld voor kwetsbare (landbouw)sectoren gehandhaafd blijft. (blz. 81)

De mogelijkheden om het landschap te benutten

 • Nederland mag zich gelukkig prijzen met een goede en gevarieerde wildstand. Dat moeten we vooral zo zien te houden. Hazen, konijnen, fazanten, ganzen, eenden vossen, zwijnen, reeën en ander wild horen in het Nederlandse landschap. Maar omdat Nederland dichtbevolkt is en geen ongerept natuurgebied, is ingrijpen in de natuur onvermijdelijk. Bovendien geldt ook in de natuur: overdaad schaadt. Als er ergens teveel dieren komen, kan dat leiden tot voedseltekorten, gevaarlijke ziektes, schade en verkeersongelukken. Natuurbeheer door middel van jacht is daarom nodig, voor een gezond, min of meer natuurlijk evenwicht. (blz. 72)
 • Jagers die zich misdragen en stropers moeten hard aangepakt worden. (blz. 72)
 • Gelet op de vele ganzen in Nederland, dienen jagers tijdelijk een landelijke vrijstelling te krijgen om deze ganzen te bejagen. Boeren en tuinders moeten wel vergoeding voor gewasschade kunnen blijven krijgen. (blz. 72)
 • Jagers moeten voldoende mogelijkheden krijgen om op een goede manier te jagen, ook in de morgen- en avondschemer en met behulp van lokfluiten en –vogels. (blz. 72)

Verkeersveiligheid

 • Bovendien geldt ook in de natuur: overdaad schaadt. Als er ergens teveel dieren komen, kan dat leiden tot voedseltekorten, gevaarlijke ziektes, schade en verkeersongelukken. Natuurbeheer door middel van jacht is daarom nodig, voor een gezond, min of meer natuurlijk evenwicht. (blz. 72)

De Jagersvereniging in Den Haag

De Jagersvereniging behartigt de belangen van de Nederlandse jagers in Den Haag. Met het oog op de komende verkiezingen heeft de Jagersvereniging de politiek gevraagd om jagers het vertrouwen te geven dat ze verdienen. Door het benutten van een aantal diersoorten, zoals ganzen, reeën en wilde zwijnen, weer op landelijk niveau te regelen zou veel administratieve rompslomp vermeden kunnen worden. Dit pleidooi van de Jagersvereniging vindt u in onze factsheet ‘eten uit het Nederlandse landschap’

Lees het volledige verkiezingsprogramma van de SGP

SGP.nl
 • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws