05:22
21:57
Nachtmodus

Prinsjesdag 2021 – eerste overzicht voor jagers

Het kabinet heeft op Prinsjesdag traditiegetrouw zijn plannen voor volgend jaar bekend gemaakt. Deze bevatten relatief weinig nieuws, omdat het kabinet inmiddels meer dan acht maanden demissionair functioneert en daardoor slechts beperkt ruimte heeft voor nieuw beleid. Fundamentele politieke keuzes worden nu in principe doorgeschoven naar een nieuw te vormen coalitie en kabinet. Een aantal vraagstukken (woningmarkt, klimaat) is evenwel urgent genoeg geacht om al wel nieuwe voorstellen voor te doen. Daarnaast bieden de plannen en begrotingen ook informatie over lopend beleid, eerder toegezegde maatregelen en de uitvoering van aangenomen moties. Deze worden verspreid over de komende weken en maanden per ministerie behandeld in de Tweede Kamer. Vooruitlopend daarop volgt hieronder een eerste overzicht van voor jagers direct en indirect relevante passages uit de kabinetsplannen.

E-screener

De invoering van een e-screener heeft zoals bekend geleid tot veel problemen. Mede door druk vanuit de Jagersvereniging is deze in ieder geval opgeschort voor bestaande verloven. Later is een motie aangenomen die oproept tot extra uitstel. De minister van Justitie en Veiligheid vermeldt in zijn begroting dat hij de Tweede Kamer dit jaar zal informeren over de uitvoering van deze motie. Vanzelfsprekend blijft uw vereniging de belangen van jagers bij dit onderwerp met prioriteit behartigen.

Wet wapens en munitie (Wwm)

Eerder dit jaar heeft de Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om een commissie te benoemen om een basisplan op te laten stellen voor een nieuwe Wwm. In de motie wordt aangegeven dat in elk geval (gerechtelijk) deskundigen, betrokkenen vanuit de politie, het Openbaar Ministerie, vertegenwoordiging van de jagers en schietsportwereld in deze commissie moeten plaatsnemen. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft besloten om inderdaad een commissie in te gaan stellen. In de beleidsagenda wordt vermeld dat op dit moment op ambtelijk niveau wordt bezien wat de te volgen procedure wordt. Daarna zal een voorzitter worden aangezocht om de in te stellen commissie verder vorm te geven.

Tevens is enige tijd geleden een motie van Van der Staaij (SGP) aangenomen over de verlenging van de looptijd van een jachtakte of andere vergunning. Deze motie wordt betrokken bij de herziening van de Wet wapens en munitie, zo meldt de minister. Er zal worden verkend of en onder welke voorwaarden de geldigheidsduur van wapenvergunningen kan worden verlengd.

Een andere wijziging van de Wwm is al meer concreet in voorbereiding, betreffende de regulering van het bezit van zware luchtdrukwapens.

Aanvalsplan Grutto

Er is bij elkaar € 5 miljoen gereserveerd op de LNV-begroting voor 2021 en 2022 voor het Aanvalsplan Grutto. Daarnaast hebben de provincies toegezegd eenzelfde bedrag beschikbaar te stellen. Ook voor de periode daarna (2023 tot 2027) hebben Rijk en provincies toegezegd geld hiervoor uit te trekken, in totaal oplopend tot 69,5 miljoen euro.

Verminderen vogelaanvaringen Schiphol

In de begroting van Infrastructuur en Waterstaat is aandacht voor het ganzenbeheer rond Schiphol. Gesteld wordt dat het beleid effectief is en (met enkele wijzigingen en aanvullingen) gecontinueerd wordt middels een sinds 2012 toegepaste viersporenbeleid, met daaraan toegevoegd een gedegen monitoring,

Tot zover enkele eerste relevante punten uit de talrijke begrotingsstukken. Uiteraard is daarin nog veel meer en gedetailleerd te lezen over budgetten en beleid rond bijvoorbeeld ook natuur en biodiversiteit. De Jagersvereniging zal relevante zaken nader analyseren en daarover het gesprek aangaan met Kamerleden. Het Kamerdebat over de begroting van LNV staat op dit moment gepland in week 48 (30 november-2 december).

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws