07:38
18:05
Nachtmodus

Nieuw regeerakkoord biedt aanknopingspunten voor Jagersvereniging

Vandaag is het regeerakkoord van een nieuw kabinet bestaande uit coalitiepartners VVD, D66, CDA en ChristenUnie gepresenteerd. Het nieuwe kabinet wil unieke natuur beschermen, het verlies van biodiversiteit herstellen en perspectief bieden aan de agrarische sector. Na een snelle eerste lezing van het regeerakkoord springen er voor de Jagersvereniging de onderstaande (aanknopings)punten uit.

Nationaal Programma Landelijk Gebied, transitiefonds en grondbank
Een Nationaal Programma Landelijk Gebied pakt de uitdagingen in de landbouw en natuur aan met een transitiefonds waarin tot 2035 cumulatief €25 miljard beschikbaar komt. In bestuurlijke afspraken met provincies worden voorwaarden vastgelegd aan het vrijgeven van dit rijksbudget. De Omgevingswet moet zorgen voor de aanpak van natuurverbetering en een basis voor vergunningverlening.

Met een grondbank wil de coalitie de instap voor jonge boeren en het vinden van ontwikkelruimte vergemakkelijken. Deze grondbank geeft vrijkomende grond uit te voor het uitbreiden, omvormen en verplaatsen van bedrijven van boeren die graag door willen en voor de natuur.

Leefgebied kwetsbare soorten vergroot
Er wordt een tussenvorm van natuur- en landbouwgrond gecreëerd: landschapsgrond. Door uitbreiding van de natuur wordt het leefgebied van kwetsbare soorten worden vergroot. Een gevolg daarvan is dat de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn dichterbij komen.

Ecologische analyses
Met ecologische analyses wordt vastgesteld wat nodig is om gebiedsgericht de doelen ten aanzien van natuurherstel, klimaat en water te halen. Een ecologische autoriteit draagt zorg voor de wetenschappelijke en juridische borging van deze analyses. Een krachtige regie-organisatie ondersteunt dit proces en stuurt indien nodig bij. Per gebied wordt ook inzichtelijk gemaakt wat het toekomstperspectief voor de landbouw is.

Woningbouw
Woningbouw wordt opgeschroefd naar 100.000 woningen per jaar, zowel binnen- als buitenstedelijk. Bij bebouwing van open ruimte groeit groen mee.

Versterking veiligheid
Voor het versterken van veiligheid wordt oplopend structureel €1 miljard euro gereserveerd voor verschillende doelen, o.a. het versterken van de politieorganisatie. Straffen op verboden wapenbezit worden verzwaard.

Eerste reactie Jagersvereniging
De voornemens in het regeerakkoord rondom biodiversiteit, Europese richtlijnen en lokaal en duurzaam voedsel kunnen goed aansluiten bij het vele (meestal vrijwillige) werk dat professioneel opgeleide jagers met toewijding en passie voor flora en fauna verrichten. Met de kennis en ervaring van de Jagersvereniging en onze leden brengen wij graag concrete invulling bij deze ambities. Wij streven ook naar samenwerking met alle organisaties die actief zijn in het buitengebied, zoals de NOJG, LTO, FPG, de TBO’s, etc.

Ecologische analyses
Een ecologische autoriteit, zoals die in het akkoord geschetst wordt, kan wellicht bijdragen aan heldere, eenduidige ontheffingen en vrijstellingen en daarmee minder juridische procedures. Mogelijk kan een dergelijke autoriteit ook iets betekenen in het rechtzetten van beeldvorming rond de staat van instandhouding van bepaalde diersoorten en faunabeheer.

Woningbouw
Kijkend naar de enorme woningbouwopgave die het kabinet voor ogen heeft,  ligt het al snel voor de hand dat dit ten koste gaat van flora en fauna, zeker daar waar het om buitenstedelijk gebied gaat. Hoewel de (klein)wildpopulaties in de vele dan nog resterende leefgebieden daardoor in principe niet negatief hoeven te worden beïnvloed, zeker niet als daar habitatverbetering tegenover staat, kan in totaliteit afnemend leefgebied effect hebben op het landelijk beeld van populaties. Dit maakt het des te belangrijker om juist ook tot op niveau van leefgebieden zorgvuldige inzichten te hebben.

Versterking veiligheid
Versterking van de politieorganisatie en het verzwaren van straffen op illegaal wapenbezit kan volgens de Jagersvereniging onder meer helpen bij de noodzakelijke aanpak van stroperij. Tegelijk blijft het belangrijk om onnodige administratieve en financiële lasten voor verlofhouders te verlagen. Dit laatste, evenals de problemen die de e-screener met zich mee heeft genomen, zal de Jagersvereniging blijven betrekken bij de herziening van de wet Wapens en Munitie.

Jagersvereniging bestudeert documenten nader en ziet uit naar toekomst
Het regeerakkoord beperkt zich veelal tot hoofdlijnen, maar beslaat desalniettemin 50 pagina’s en enkele bijlagen. In vervolg op deze eerste lezing, zal de Jagersvereniging de documenten nader bekijken en waar nodig met een aanvullende reactie komen.

Het is aan de nieuw aan te treden bewindslieden om de hoofdlijnen uit het akkoord verder uit te werken in concrete beleidsprogramma’s. De nieuwe ministersploeg treedt naar verwachting begin januari 2022 aan. De Jagersvereniging ziet uit naar spoedige kennismakingen met de nieuwe bewindslieden en een constructieve samenwerking met hen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de Kamerleden die dan definitief een portefeuille toebedeeld krijgen.

  • Delen:

Gerelateerde items