05:33
21:38
Nachtmodus

Jagersvereniging breidt standpunt wolf uit en roept op tot meer duidelijkheid

Advies aan jagers: handel bij aangereden wolf of wolf in probleemsituaties uitsluitend na expliciete opdracht bevoegd gezag

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging breidt haar standpunt met betrekking tot de wolf in Nederland uit. Omdat de criteria voor afwikkeling van een aangereden wolf en/of afschot van een wolf in probleemsituaties niet vastgesteld zijn dan wel ruimte laten voor interpretatie, adviseert de Jagersvereniging jagers die bevoegd zijn te assisteren bij wildaanrijdingen en valwild pas en alleen dan op te treden wanneer zij expliciet een opdracht hebben gekregen van bevoegd gezag voor valwildafwikkeling en/of afschot van een dier in een probleemsituatie. Hiermee kunnen zij voorkomen dat zij de dupe worden van onduidelijke kaders. Tevens roept de Jagersvereniging betrokken instanties op tot meer duidelijkheid.

De komst en vestiging van de wolf in Nederland leidde in korte tijd tot nieuwe situaties. Zo werden er bij een paartje op de Veluwe al meerdere malen pups geboren, viel één wolf in Brabant in korte tijd vele schapen aan waarna hij weer doortrok en is er op de Veluwe twee maal maal in één jaar een wolf doodgereden.

Hiermee wordt het ook denkbaar dat er zich situaties gaan voordoen, waar menselijk ingrijpen nodig is. Bijvoorbeeld wanneer er een wolf niet-dodelijk wordt aangereden of zijn aanwezigheid in een gebied tot langdurig onwenselijke of gevaarlijke situaties voor mensen en huisdieren leidt. Deze scenario’s zijn door het Interprovinciaal Overleg omschreven in het Interprovinciaal Wolvenplan 2019, pagina 14-17.

Uitsluitend handelen na opdracht bevoegd gezag
Ervaringen in het buitenland en inmiddels ook in Nederland leren dat bij aanrijdingen met wolven en bij het afschot van wolven in probleemsituaties er veelal een beroep wordt gedaan op de kennis en kunde van jagers. De Jagersvereniging concludeert echter ook dat de in het Wolvenplan omschreven scenario’s niet compleet of onduidelijk zijn.

Om te voorkomen dat jagers te maken krijgen met negatieve consequenties die ontstaan door een onduidelijk kader adviseert de Jagersvereniging haar leden daarom uitsluitend te handelen na een opdracht tot ingrijpen van bevoegd gezag. Die opdracht dient wat de Jagersvereniging betreft schriftelijk bij onze leden binnen te komen.

Communicatie ook bij bevoegd gezag
Op dit moment zijn er tussen betrokken organisaties ook geen afspraken over de communicatie rond situaties waarbij menselijk ingrijpen nodig is. Dit zou tot tegenstrijdige berichtgeving over de beslissing kunnen leiden, wat negatieve consequenties kan hebben voor de betrokken jager. Om dit zoveel mogelijk voor te zijn, adviseren wij onze leden om ook het bevoegd gezag vooraf te laten bevestigen dat de volledige communicatie bij hun ligt.

Gedeputeerde Staten rond ingrijpen wolf bevoegd gezag
Bij de besluitvorming tot het eventueel ingrijpen bij de wolf zijn Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag. Zij kunnen op grond van de Wet natuurbescherming (artikel 3.8 lid 5 b3) beslissen om het vangen of doden van een wolf toe te staan wanneer de volksgezondheid of de openbare veiligheid in het geding is.

Wanneer zich een acuut veiligheidsprobleem voordoet waarbij er geen overleg van Gedeputeerde Staten mogelijk is, kan alleen de politie optreden. De politie is bevoegd te handelen met het geweer of een dodelijke injectie op basis van een besluit van de burgemeester (gemeentewet art 175 en 176). Zie hiervoor pagina 16 in het Interprovinciaal Wolvenplan uit januari 2019.

Oproep Jagersvereniging: verhelder en maak afspraken over communicatie met alle betrokken partijen
De Jagersvereniging is partner van Wolven in Nederland, dat streeft naar conflictarm samenleven met wolven in ons land. Directeur Willem Schimmelpenninck van der Oije onderschrijft dat. Tegelijk roept hij betrokken instanties op om meer duidelijkheid te creëren over de scenario’s en de communicatie over situaties waarbij er wél menselijk ingrijpen nodig is: ‘Omdat de ontwikkelingen rond de wolf snel gaan, onze leden hier bij betrokken zullen zijn en wij van mening zijn dat ingrijpen en communicatie hierover een verantwoordelijkheid is die breed gedragen dient te worden, dringen wij aan op helderheid en verantwoordelijkheid van alle betrokken instanties. Tot die tijd zullen wij onze leden adviseren alleen op te treden bij valwild of probleemsituaties wanneer het bevoegd gezag hierover expliciet en schriftelijk opdracht heeft gegeven en heeft aangegeven de communicatie te verzorgen. Hiermee voorkomen we dat betrokken valwildjagers die verantwoordelijkheid nemen om bijvoorbeeld dierenleed na een aanrijding te verkorten, de dupe worden. Wij bieden bij deze onze kennis, expertise en netwerk aan om hier een bijdrage aan te leveren.’

De Jagersvereniging heeft vooraf betrokken partijen geïnformeerd over de uitbreiding van haar standpunt over de wolf.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws