06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Anoeska Vermeij

Chris van Dam (CDA): Kamervragen over verlenging jachtakte

Vorige week vrijdag werd duidelijk dat de politie vanaf 3 maart weer gaat starten met het verstrekken van jachtaktes, wapenvergunningen en Europese vuurwapenpassen. Afgelopen jaar werd een aantal jachtaktes verlengd met een verlengingsbesluit. Bij de huidige verlenging zouden dan nogmaals de nog verschuldigde legekosten moeten worden betaald. Kamerlid Chris van Dam (CDA) stelde Kamervragen over de gang van zaken rondom de akteverlenging van dit jaar en in het bijzonder over de dubbele legekosten.

U vindt de vragen hieronder.

Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de verlenging van de jachtakte.

Vraag 1
Bent u bekend met het feit dat de afdelingen Korpscheftaken van de politie onlangs brieven hebben gestuurd aan jachtaktehouders over de verlening van de jachtakte?

Vraag 2
Klopt het dat in deze brieven staat dat, bij het ophalen van de nieuwe jachtakte, óók de leges voor het jaar 2020/2021 moeten worden voldaan? Is het niet zo dat afgelopen jaar alle aktes, verloven en erkenningen ambtshalve (standaard) met een jaar verlengd zijn? Waar dienen de leges voor als de politie feitelijk geen werkzaamheden heeft hoeven te verrichten om de verleningen te realiseren?

 Vraag 3
Waarom is een jaar gewacht met het innen van de leges voor het jaar 2020/2021?

Vraag 4
Kunt u uitleggen waarom jagers de thans geldende jachtakte, inclusief de te overleggen bescheiden, moeten sturen aan de politie, zoals dat in de brief beschreven staat? Wat is de reden hiervoor? Deelt u de opvatting dat het per post versturen van dergelijke waardevolle bescheiden risico’s met zich meebrengt? Moeten jagers in de tussentijd zonder geldige akte het veld in om te jagen? Of wordt het hun algeheel verboden om te jagen? Is dat wenselijk?

Vraag 5
Kunt u zich voorstellen dat onder jagers het opsturen van aktes in combinatie met het alsnog moeten betalen van leges ervaren wordt als een vorm van ‘harde incasso’? Kunt u zich voorstellen dat met name de volgende zin uit de brief zeer onvriendelijk overkomt: “Als u de leges voor het jaar 2020/2021 nog niet heeft voldaan, moet u deze alsnog voldoen bij het ophalen van uw jachtakte, dus dan betaalt u twee maal de leges“?

 Vraag 6
Krijgen de jagers hun jachtakte ook geretourneerd als zij niet de leges over het jaar 2020/2021 wensen te betalen?

Vraag 7
Is het zo dat deze brieven over de verlenging van de akte uitsluitend aan jachtaktehouders verspreid zijn? Is het de verwachting dat óók sportschutters, verzamelaars en erkenninghouders nog met de leges voor het jaar 2020/2021 worden geconfronteerd? Zo ja, op welke termijn?

Vraag 8
Bent u bereid de leges voor het jaar 2020/2021 niet te incasseren aangezien reeds ambtshalve besloten is alle aktes en erkenningen met een jaar te verlengen en bovendien de meeste verenigingen het grootste gedeelte van het jaar dicht bleven? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9
Hoe is op dit moment de dienstverlening van de afdelingen Korpscheftaken ingericht? Klopt het dat nieuwe wapens nog steeds niet worden bijgeschreven? Bent u zich bewust van het feit dat dit tot aanzienlijke financiële problemen bij de wapenhandel (de erkenningshouders) leidt omdat wapens niet afgeleverd kunnen worden en dus ook niet betaald worden? Welke mogelijkheden ziet u om hier op korte termijn verandering in te brengen?

Vraag 10
Kunt u deze vragen apart van elkaar beantwoorden?

 

  • Delen:

Gerelateerd nieuws