05:53
21:37
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

CDA Kamerlid kritisch over wolvenbeleid Nederland

Na diverse berichten in de media over wolvenaanvallen op schapen stelt CDA Tweede Kamerlid Maurits von Martels Kamervragen aan minister Schouten (LNV). De CDA’er is daarbij kritisch over de huidige aanpak.  Hij pleit voor beheer van de wolf en een betere bescherming van landbouwhuisdieren.

Gevolgen voor natuur en landbouw
In de afgelopen week zijn in Brabant tientallen schapen aangevallen door een wolf. Von Martels wil duidelijkheid van de minister over de mogelijkheden om in te grijpen in het beheer van de wolf. Hij wijst daarbij naar de schade die de wolf kan doen aan beschermde flora en fauna, waaronder in Natura 2000-gebieden.

Ook vraagt Von Martels of de Duitse aanpak in Nedersaksen ook kan worden toegepast worden in Nederland. Deze aanpak houdt onder andere in dat er wolfvrije zones worden gecreëerd en afschot van wolven die schapen aanvallen makkelijker worden. In Nedersaksen zijn 24 wolvenroedels en 5 wolvenparen.

Leefgebied
De Jagersvereniging geeft in haar standpunt al geruime tijd aan dat Nederland heel erg druk is voor wolven, met veel verkeer en andere menselijke belangen. Von Martels vraagt aan de Minister hoe zij denkt over geschikt leefgebied voor de wolf. Hij sluit af met een verzoek aan de minister om te reageren op een verzoek van de gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland. Deze adviseert om in overleg tussen de provincies en de rijksoverheid tot een beleid te komen op toekomstige ontwikkelingen van de wolvenpopulaties, waarbij ecologische draagkracht en het maatschappelijk draagvlak van de ontwikkeling van de wolvenpopulatie worden betrokken.

De vragen:

 1. Bent u bekend met de berichten ‘Tientallen schapen doodgebeten in Brabants dorpje: ‘Het is gigantisch’ en ‘Wolfwerende netten in bruikleen voor Brabantse boeren’? 1) 2)
 2. Wanneer moet, aangezien er nu verschillende incidenten met wolven hebben plaatsgevonden, echt worden ingegrepen om de wolvenpopulatie te beheren en landbouwhuisdieren beter te beschermen?
 3. Bent u bekend met de Duitse aanpak in Nedersaksen waarin delen van deze Duitse deelstaat effectief als wolfvrij worden verklaard en het verwijderen van wolven uit deze gebieden wordt vergemakkelijkt? Hoe staat u tegenover een dergelijke aanpak? Welke mogelijkheden ziet u om (elementen van) deze aanpak ook in Nederland te gebruiken? 3)
 4. Hoe kijkt u aan tegen het gecontroleerd beheer van de wolf in Nederland door middel van bijvoorbeeld preventief afschot en/of afrasteren, ter bescherming van eigendommen, kwetsbare soorten, natuurlijke habitattypen, prioritaire habitattypen en andere natuurwaarden van een aangewezen Natura 2000-gebied?
 5. Hoe ziet u de ongestoorde aanwezigheid van de wolf, waarbij preventief, actief en gecontroleerd beheer van de wolvenpopulatie niet mogelijk is in relatie tot de instandhouding en/of noodzakelijke uitbreiding van beschermde habitattypen en andere natuurwaarden, zoals binnen de Natura 2000-gebieden? Welke knelpunten zijn er in dit kader volgens u?
 6. Wat zijn volgens u ‘passende maatregelen’ in de zin van artikel 2.2 lid 2 van de Wet natuurbescherming en artikel 6 lid 1 en 2 van de Habitatrichtlijn, die getroffen zouden moeten worden voor Natura 2000-gebieden, gezien het feit dat de aanwezigheid van de wolf het behalen en behouden van de instandhoudingsdoelstellingen en de natuurlijke habitats bedreigt?
 7. Wie moet volgens u de schade dragen die door wolven wordt veroorzaakt aan andere zaken dan gehouden (landbouwhuis)dieren – zoals floraschade, commerciële schade geleden door nationale natuurparken en schade aan andere dieren dan landhuisbouwdieren – in gevallen waar wolven rasters overwinnen?
 8. Hoe kijkt u aan tegen Nederland als geschikt leefgebied voor wolven, gelet op het feit dat Nederland een van de dichtstbevolkte delta’s ter wereld is en wolven zich niet laten leiden door (bestuurlijke) grenzen?
 9. Welke mogelijkheden ziet u gezien het voorgaande om de Nederlandse wolvenaanpak te verbeteren en daarmee betere bescherming te bieden voor onder andere landbouwhuisdieren?
 10. Ben u bekend met de gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland, die in landelijk verband adviseert om in overleg tussen de provincies en de rijksoverheid tot een beleid te komen dat gericht is op de beheersbaarheid van de populatieontwikkeling van wolven in Nederland en de effecten hiervan, waarbij de ecologische draagkracht en het maatschappelijk draagvlak van de ontwikkeling van de wolvenpopulatie worden betrokken? Bent u bereid om op korte termijn invulling te geven aan dit advies? 4)

1)       NOS, 16 mei 2020, ‘Tientallen schapen doodgebeten in Brabants dorpje: “Het is gigantisch”‘ (https://nos.nl/artikel/2334101-tientallen-schapen-doodgebeten-in-brabants-dorpje-het-is-gigantisch.html)

2)      NOS, 19 mei 2020, ‘Wolfwerende netten in bruikleen voor Brabantse boeren’ (https://nos.nl/artikel/2334459-wolfwerende-netten-in-bruikleen-voor-brabantse-boeren.html)

3)       NDR, 15 mei 2020, ‘Neue Verordnung: Wolfsabschuss wird erleichtert’ (https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Neue-Verordnung-Wolfsabschuss-wird-erleichtert,wolf4302.html)

4) Website provincie Gelderland, geraadpleegd 25 mei 2020, ‘Wolvencommissie’ (https://www.gelderland.nl/De-Wolf/Wolvencommissie)

 • Delen:

Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items