05:22
21:56
Nachtmodus

Wolven in Noord-Brabant lijken zich te vestigen, VVD stelt Statenvragen

Sinds maart hebben er in Brabant meerdere incidenten plaatsgevonden waarbij een wolf vee heeft aangevallen. Naar aanleiding van deze incidenten heeft Roel Gremmen van de VVDBrabant Statenvragen gesteld ‘over de impact van de wolf in Brabant.’ De VVD is bezorgd om het welzijn van (landbouw)huisdieren in Brabant door de komst van de wolf. Voor de VVD is het belangrijk dat de wolvenpopulatie op een goede manier beheerd wordt en dat de risico’s voor zowel de (landbouw)huisdieren alsmede de volksgezondheid en de risico’s voor de (verkeers)veiligheid zo klein mogelijk zijn.

Statenvragen

1. Hoeveel incidenten met een wolf zijn er in Brabant tot nu toe geweest?
2. Welke mogelijkheden heeft u als GS om preventieve maatregelen te nemen tegen risico’s op schade door de wolf?
3. Bent u het met de VVD eens dat het zeer onwenselijk is dat boeren, zoals de heer Leenders uit Someren, moeten vrezen voor het welzijn van hun dieren door de komst van de wolf in Brabant? Zo nee, waarom niet?
4. Kunt u toelichten hoe de schadeafwikkeling bij aanvallen op dieren door de wolf momenteel wordt uitgevoerd?
5. Op welke manier worden overige negatieve effecten van de komst door de wolf, zoals (verkeers)veiligheid en gevaren voor de volksgezondheid, gemonitord en beteugeld?
6. De wolf heeft een beschermde status. Welke mogelijkheden zijn er op dit moment om de wolf te verjagen of te bestrijden?
7. Het lijkt erop dat deze mogelijkheden niet voldoende zijn. Welke aanvullende mogelijkheden zijn er die op dit moment niet worden ingezet?
8. De wolf heeft geen natuurlijke vijanden in Nederland. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de wolvenpopulatie in Brabant beheersbaar blijft? Bent u hierover in gesprek met bijvoorbeeld de KNJV?
9. Bent u het met de VVD eens dat het belangrijk is om deze zaken met alle betrokkenen te bespreken? Bent u bereid de in het artikel genoemde wolvencommissie in te stellen? Zo nee, waarom niet?

Afdeling Noord-Brabant vraagt om provinciaal overlegorgaan

In toenemende mate worden we in Noord-Brabant geconfronteerd met schade, aangericht door wolven aan gehouden dieren. Vanuit de afdeling Noord-Brabant van de Jagersvereniging heeft dit de aandacht. Het is van belang dat er overleg gaat plaatsvinden met de Jagersvereniging om optredende problemen goed vast te leggen en te bekijken op welke wijze deze middels preventie voorkomen kunnen worden. De Jagersvereniging dringt daarom aan op het vormen van een provinciaal overlegorgaan om de ontwikkeling van wolven in Noord-Brabant te monitoren. Problemen kunnen hierdoor tijdig worden vastgesteld en kan in gezamenlijkheid worden bekeken of oplossingen gecreëerd kunnen worden. Nu heeft het er alle schijn van dat getracht wordt om problemen en overlast die door deze soort wordt veroorzaakt zo veel mogelijk buiten de publiciteit te houden en daarmee draagvlak te beïnvloeden. In onze optiek is het altijd verkeerd draagvlak te vormen op onvolledige informatie en dringen daarom aan op meer openheid.

De vertegenwoordiger in de faunabeheereenheid heeft daarom voorgesteld om alle schades binnen de faunabeheereenheid te gaan registreren. “Wij zijn blij dat Roel Gremmen in de Provinciale Staten vragen heeft gesteld en dat hij aandringt op een wolvencommissie met onder andere de Jagersvereniging” aldus de voorzitter van Afdeling Noord-Brabant, Joost Ploos van Amstel.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws