Zon op
07:25
Zon onder
19:38
Nachtmodus

Friesland

Bij deze afdeling heeft de politiek veel aandacht voor de winterganzen. Het Friese bestuur richt zich op het verruimen van de mogelijkheden om winterganzen te bejagen. Toename van het aantal ganzen vormt oa een gevaar voor de vliegveiligheid van vliegveld Leeuwarden. De provinciale politiek buigt zich daarnaast over de vraag onder welke voorwaarden de vos in weidevogelgebieden bejaagd kan worden met behulp van kunstlicht. Ook hier zet het Friese bestuur zich in, om gebiedsdekkende bejaging van de vos mogelijk te maken. De 1600 jagers die actief zijn bij de afdeling Friesland spelen een belangrijke rol op het gebied van natuurbeheer en dragen bij aan de verkeersveiligheid.

• 1600 jachtaktehouders
• 27 wildbeheereenheden
• 7620 dagen biotoopverbetering
• 460 geregistreerde aanrijdingen met reewild
• Wildsoorten: haas, konijn, fazant, houtduif, wilde eend, ganzen, ree en exoten

› Lees verder over jagen in Friesland
› Bekijk de WBE-kaarten van Friesland

Veelgestelde vragen

> Meer Veelgestelde vragen

Jagen in Friesland

Friesland heeft van oorsprong een uitgesproken agrarisch karakter. De provincie stond vooral bekend vanwege de veeteelt en de daarmee verbonden zuivelindustrie. Toerisme, met name op de meren in het zuidwesten van de provincie en op de Waddeneilanden, is in de zomer een belangrijke bron van inkomsten. Binnen het Friese cultuurgebied kunnen nog drie grote cultuurgebieden worden onderscheiden: de Kleistreek, de Friese Wouden en de Zuidwesthoek. Ook zijn er gebieden die in mindere mate tot het Friese cultuurgebied behoren, waarvan de bekendsten zijn het gebied ten zuiden van de Tjonger (Ooststellingwerf en Weststellingwerf), het door Hollanders ingepolderde Het Bildt en de Waddeneilanden.

Friesland is door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap uitgeroepen tot de mooiste provincie van Nederland. Friesland heeft een open landschap en is heel waterrijk. Het Friese landschap bestaat uit negen verschillende landschappen: het Waddengebied, de Zuidoosthoek, het terpengebied van Oostergo, Westergo, het Lage Midden, de Veenpolders, Gaasterland, de Noordelijke Wouden en het bedijkingslandschap (= Marne, Het Bildt, Nieuwlanden en de Lauwerszee). Daarnaast liggen in Friesland vier nationale parken: Schiermonnikook, De Alde Feanen, Lauwersmeer (Groningen en Friesland) en Drents-Friese Wold (Drenthe en Friesland).