06:29
20:45
Nachtmodus

Wild zwijn, hert, ree als wildsoort. Worden deze soorten vrij bejaagbaar?

Nee, eigenlijk hoeft er aan de manier van werken niet veel te veranderen ten opzichte van nu.

Toelichting:
Beheer van de grofwildsoorten moet plaatsvinden volgens een door of namens de overheid vastgesteld plan. Dat is wat de Benelux-overeenkomst inzake de jacht voorschrijft. De voorkeur van de Jagersvereniging is dat dit een wildbeheerplan wordt op WBE-niveau. Gedeputeerde Staten stellen het faunabeheerplan (met daarin de jachtparagrafen voor de grofwildsoorten) vast. De Faunabeheereenheid toetst vervolgens of de wildbeheerplannen in haar werkgebied in lijn zijn met het faunabeheerplan. Daarmee is het wildbeheerplan van de WBE, dat de toebedeling van afschot naar jachthouders bevat zoals we dat nu ook al kennen, een namens de overheid vastgesteld plan.

De wildbeheereenheid coördineert het beheer door de jachthouders en kan een jachthouder aanspreken op zijn wettelijke inspanningsverplichting. Nalatigheid van de jachthouder kan in het ergste geval leiden tot schorsing of royement uit de WBE en daarmee tot verlies van de jachtakte. De FBE monitort de inspanningen van de jagers tot het gewenste resultaat leiden. Wanneer dat niet het geval is, omdat er bijvoorbeeld nog teveel aanrijdingen met wild zijn, kan de provincie op aangeven van de FBE door middel van een Opdracht aan een WBE intensievere bejaging afdwingen.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items