05:32
21:39
Nachtmodus

Op welke manieren mogen vossen bejaagd worden?

De vos staat op de landelijke vrijstellingslijst hetgeen inhoudt dat deze dieren het hele jaar mogen worden gedood, indien er binnen het werkgebied van de WBE op tenminste één perceel schade is of dreigt in het huidige of het komende jaar aan landbouw en/of fauna. Indien gebruik gemaakt wordt van een geweer is een jachtakte vereist evenals een schriftelijke toestemming van de grondgebruiker. Tevens is de 40 ha-regeling van toepassing. Artikel 11.56 en 11.57 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De kaarten met daarop de begrenzingen van de WBE’s kunt u vinden op deze website, zie:www.jagersvereniging.nl/provincies/ . Hier vindt u ook het formulier voor de schriftelijke toestemming van de grondgebruiker voor beheer en schadebestrijding (faunabeheerovereenkomst 2.2) zie:www.jagersvereniging.nl/downloads/jachthuur/

Kastval en vangkooi

Naast de bejaging van vossen met het geweer is het ook toegestaan om vossen te vangen met een kastval of vangkooi. Ook hiervoor is de schriftelijke toestemming nodig van de grondgebruiker. Hiervoor geldt echter niet de minimale 40 ha regeling zoals dit wel het geval is bij de bestrijding met het geweer. U kunt daarom een kastval of vangkooi plaatsen en gebruiken met de schriftelijke toestemming van de grondgebruiker van 1 ha. Ook is het mogelijk om een vangkooi of kastval binnen de bebouwde kom te gebruiken. De locatie van de vangkooi of kastval dient echter wel in het werkgebied van een WBE gelegen te zijn om gebruik te kunnen maken van de landelijke vrijstelling. 

Gebruik als aas iets wat uit het eigen veld komt zoals een konijn of een houtduif. Gebruik hiervoor geen eieren, vis of slachtafval. Hiermee bent u in overtreding met specifieke milieuwetgevingen (voorheen de destructiewet). Ook het gebruik van levende lokkers zoals kippen is niet toegestaan.

Vossen zijn voorzichtige dieren (met name de oudere dieren) en zullen niet gauw over de gazen bodem lopen van de kastval of vangkooi. Strooi daarom een laagje grond of strooisel op de bodem van de kastval of vangkooi zodat de vos niet direct over het gaas loopt. Gebruik bij voorkeur grond of strooisel dat uit de omgeving komt en bijvoorbeeld geen ophoogzand. Ook is het mogelijk om de bodem van de val te voorzien van een dunne plak graszode als de omgeving ook uit gras bestaat. Let hierbij wel op of de val nog wel geheel sluit als deze dicht slaat. U dient de kooi dagelijks te controleren. 

Bouwjacht

Bij de bouwjacht worden aardhonden gebruikt. Deze mogen niet gebruikt worden van 1 maart tot 1 september, omdat er dan jongen op de bouw kunnen zitten. Wees er altijd zeker van dat het om een vossenbouw gaat en niet om een dassenburcht. Wanneer de grond bedekt is met sneeuw en of er sprake is van spoorsneeuw dan blijft de bouwjacht toegestaan. Onder deze omstandigheden zijn er enkel verboden voor het jagen op de wildsoorten en dan met name haas, konijn en fazant. Zie de vragen m.b.t. sneeuw en spoorsneeuw.

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items