temp.
Zon op
08:45
Zon onder
16:21
Nachtmodus

Op welke dagen mogen jagers in Nederland jagen?

In artikel 74 lid 1 sub c van de Flora- en faunawet staat omschreven op welke dagen er gejaagd mag worden;

Artikel 74 Het is verboden bij de uitoefening van bevoegdheden toegekend bij of krachtens de artikelen 65 tot en met 70, dieren te vangen of te doden: op zondagen, de nieuwjaarsdag, de tweede paas- en pinksterdag, de beide kerstdagen en Hemelvaartsdag.

Ook het gebruik van middelen zoals een kastval of vangkooi is op deze dagen verboden. Een dergelijk middel dient daarom op deze dagen niet vangklaar te zijn. Het vangen van mollen en muskusratten is echter wel mogelijk op deze dagen omdat deze diersoorten onder een andere regeling vallen.

Het is toegestaan op Goede Vrijdag, Koningsdag (27 april), Dodenherdenking (4 mei), Bevrijdingsdag (5 mei) en Oudejaarsdag (31 december) te jagen. In verband met Dodenherdenking is het advies om op 4 mei in de loop van de middag en in de avond niet te jagen.

Het is bij uitzondering mogelijk om middels een ontheffing te jagen op zon- en feestdagen. Dit dient dan omschreven te zijn in de ontheffing. Voorbeelden hiervan zijn bejaging in het kader van de vliegveiligheid (Schiphol) of bejaging van zomerganzen in een aantal provincies.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.