05:53
21:37
Nachtmodus

Mag er gejaagd worden bij sneeuw en ijs?

Er staat in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) dat er niet mag worden gejaagd als de grond met sneeuw bedekt is. Wordt hiermede bedoeld “spoorsneeuw” of valt bevroren- of dooiende sneeuw hier ook onder?

In artikel 11.66 lid 1 sub g Bal staat dat het verboden is om te jagen indien de grond met sneeuw bedekt is. Dit verbod is in de wet opgenomen om de jacht op diersoorten door middel van het volgen van sporen in de sneeuw onmogelijk te maken. In artikel 11.67 lid 3 Bal staat een versoepeling van dit verbod. In een situatie waarin van het volgen van sporen geen sprake is, zoals bij de jacht op de wilde eend en de houtduif of bij de jacht op het konijn, haas of fazant tijdens een drijfjacht, blijft deze wijze van bejaging toegestaan. Het voor de voet bejagen van haas, konijn en fazant mag dus niet.

Uit de toelichting op dit laatste artikel blijkt dat er wel uitgegaan is van een andere terminologie, maar dat de jurisprudentie over het begrip “spoorsneeuw” onverkort van toepassing blijft op de huidige terminologie “grond met sneeuw bedekt”. Als de sneeuw valt, bevroren is of dooit mag er dus normaal gejaagd worden, tenzij Gedeputeerde Staten van de provincie, onder bepaalde weersomstandigheden de jacht gesloten hebben.

In artikel 11.66 lid 2 Bal staat verder: De jacht wordt niet uitgeoefend op wild voor zover dat zich bevindt in of in de nabijheid van wakken of bijten in het ijs. Dit geldt dan met name voor de wilde eend.

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items