07:29
19:32
Nachtmodus

Er staat in de Wet natuurbescherming dat jagers niet mogen jagen als de grond met sneeuw bedekt is, hoe zit dat?

Wat is “spoorsneeuw” en valt bevroren- of dooiende sneeuw hier ook onder?

In artikel 3.6 lid 7 Besluit natuurbescherming staat dat het verboden is om te jagen indien de grond met sneeuw bedekt is. Dit verbod is in de wet opgenomen om de jacht op diersoorten door middel van het volgen van sporen in de sneeuw onmogelijk te maken. In artikel 3.7 lid 3 van het Besluit natuurbescherming staat een versoepeling van dit verbod. In een situatie waarin van het volgen van sporen geen sprake is, zoals bij de jacht op de wilde eend en de houtduif of bij de jacht op het konijn, haas of fazant tijdens een drijfjacht, blijft deze wijze van bejaging toegestaan. Uit de toelichting op dit laatste artikel blijkt dat er wel uitgegaan is van een andere terminologie, maar dat de jurisprudentie over het begrip “spoorsneeuw” onverkort van toepassing blijft op de huidige terminologie “grond met sneeuw bedekt”. Ook als de sneeuw valt, bevroren is of dooit gelden bovenstaande regels.

Artikel 3.6 lid 7 en 3.7 lid 3 Besluit natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 9.03 Jagen als er sneeuw ligt (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items