05:53
21:37
Nachtmodus

Mag een jachthouder aan anderen een zogenaamde “gastverklaring” verstrekken?

Ja. Een jachthouder mag, als hij tenminste een “jachtakte” heeft, aan anderen toestemming verlenen om het aan hem toekomende genot van de jacht met het geweer in diens gezelschap uit te oefenen. Deze toestemming kan schriftelijk worden gegeven, bijvoorbeeld volgens het model dat de Jagersvereniging daarvoor heeft opgesteld.  Ook de zogenoemde “buiten gezelschapsverklaring” is mogelijk.

Een jachthouder met “jachtakte” kan volgens artikel 11.64 lid 1 Bal iemand toestemming verlenen om het genot van de jacht uit te oefenen buiten het gezelschap van de jachthouder. Wie zo’n toestemming heeft, mag volgens artikel 11.64 lid 4 Bal vervolgens ook zelf weer aan derden toestemming verlenen om in zijn gezelschap te jagen. Met deze gastverklaring toont een aanvrager van een “jachtakte” genoegzaam aan dat hij in de gelegenheid is om te jagen. Deze aanvrager voldoet daarmee aan een van de eisen voor de verlening van de “jachtakte” die zijn genoemd in artikel 8.74t lid 1 sub c Bkl.  De andere voorwaarden betreffen het hebben van het jachtdiploma en de verzekering. Het aantal gastverklaringen dat een jachthouder kan uitgeven, wordt niet beperkt door de oppervlakte van het jachtveld.

De formulieren voor het uitgeven van deze toestemming vindt u op onze site: www.jagersvereniging.nl/downloads/formulieren-jachtakte-wet-natuurbescherming/

Artikel 11.64 lid 1 Besluit activiteiten leefomgeving(Bal) en artikel 8.74t Besluit kwaliteit leefomgeving(Bkl)
Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.06 Gastjagersverklaring (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items