05:50
21:39
Nachtmodus

Op welke tijdstippen mogen wilde eenden bejaagd worden?

De Omgevingswet kent voor de gehele periode dat de jacht op de wilde eend is geopend (15 augustus – 31 januari) de tijd van  een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang.

Artikel 11.83 lid 2 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.03 Eenden jagen (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Mag er gejaagd worden met fret en buidel indien er sneeuw ligt?

Ja, deze vorm van jacht is niet verboden bij of krachtens de Omgevingswet indien er sneeuw ligt. Fretteren is namelijk een andere vorm van jagen dan voor de voet welke vorm van jagen wel verboden is indien er sneeuw ligt.

Artikel 11.67 lid 3 sub b Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.06 Jagen met fret en buidel bij sneeuw (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Mag een “jachtaktehouder” ook met jachtvogels jagen?

Nee, daarvoor is een “valkeniersakte” nodig. Jachtvogels mogen voor het vangen of doden van dieren slechts gebruikt worden door personen die in het bezit zijn van een geldige “valkeniersakte”.

Artikel 5.1 lid 1 sub g Omgevingswet en artikel 11.85 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Bron: 101 vragen over jagen, vraag 13.01 Jachtvogels (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Mag een jachthouder aan anderen een zogenaamde “gastverklaring” verstrekken?

Ja. Een jachthouder mag, als hij tenminste een “jachtakte” heeft, aan anderen toestemming verlenen om het aan hem toekomende genot van de jacht met het geweer in diens gezelschap uit te oefenen. Deze toestemming kan schriftelijk worden gegeven, bijvoorbeeld volgens het model dat de Jagersvereniging daarvoor heeft opgesteld.  Ook de zogenoemde “buiten gezelschapsverklaring” is mogelijk.

Een jachthouder met “jachtakte” kan volgens artikel 11.64 lid 1 Bal iemand toestemming verlenen om het genot van de jacht uit te oefenen buiten het gezelschap van de jachthouder. Wie zo’n toestemming heeft, mag volgens artikel 11.64 lid 4 Bal vervolgens ook zelf weer aan derden toestemming verlenen om in zijn gezelschap te jagen. Met deze gastverklaring toont een aanvrager van een “jachtakte” genoegzaam aan dat hij in de gelegenheid is om te jagen. Deze aanvrager voldoet daarmee aan een van de eisen voor de verlening van de “jachtakte” die zijn genoemd in artikel 8.74t lid 1 sub c Bkl.  De andere voorwaarden betreffen het hebben van het jachtdiploma en de verzekering. Het aantal gastverklaringen dat een jachthouder kan uitgeven, wordt niet beperkt door de oppervlakte van het jachtveld.

De formulieren voor het uitgeven van deze toestemming vindt u op onze site: www.jagersvereniging.nl/downloads/formulieren-jachtakte-wet-natuurbescherming/

Artikel 11.64 lid 1 Besluit activiteiten leefomgeving(Bal) en artikel 8.74t Besluit kwaliteit leefomgeving(Bkl)
Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.06 Gastjagersverklaring (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Het is toegestaan om te jagen met levende lokeenden/duiven, mits ze niet zijn verminkt. Is een lokvogel kortwieken ook verminken?

Een lokvogel kortwieken (het wegknippen van de grote en kleine slagpennen aan één van de vleugels) is geen verminken, dus is een gekortwiekte lokvogel toegestaan. Leewieken (het laatste vleugellid waaraan de grote slagpennen groeien van één vleugel wegnemen) daarentegen is wel verminken en dus niet toegestaan.

Artikel 11.71 lid 1 onder e Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 7.03 Kortwieken  (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Mag een jager in een uitloper van zijn jachtveld buiten de cirkel met een straal van 350 meter (nog steeds in zijn eigen jachtveld) lopen met het geweer, drijven, met zijn jachthonden lopen?

Indien het een uitloper van het jachtveld van de jager betreft, dan mag hij hier met een niet geladen geweer lopen, hij mag het veld zelf of door drijvers uit laten drijven, zijn hond mag er naar wild zoeken, hij mag daar met fret en buidels jagen, ook mag dit gedeelte met een jachtvogel worden bejaagd.

Artikel 11.76 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 8.09 Uitlopers (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is water een scheiding in het jachtveld als dit is gepacht door een andere jager?

Voorbeeld: de grens tussen twee voldoende grote jachtvelden van de jachthouders A en B wordt gevormd door een 8 meter brede watergang, waarvan het jachtrecht tezamen met een 2 meter breed schouwpad door het Waterschap (door tussenkomst van de Wildbeheereenheid) is verhuurd aan jachthouder B. Na enige tijd gaat het jachtrecht op een aan de watergang grenzend perceel van 12 hectare op een legale manier over naar jachthouder A. Dit perceel wordt dus gescheiden van het overige jachtveld van A door de verhuurde watergang van 8 meter breed en het bijbehorende schouwpad. Is dit perceel van 12 hectare nu bejaagbaar voor A of vormt het water een grens tussen beide delen van het veld van A?

A mag het perceel van 12 hectare bejagen. Het water (ook al is het jachtrecht ervan aan een ander verhuurd) is smaller dan 10 meter en vormt daarom geen grens tussen de beide delen van het veld van A

Artikel 11.76 lid 4 sub c Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 8.13 Water scheiding jachtvelden (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Welke rechten heeft een jager als gronden in zijn jachtveld worden verkocht?

Welke rechten heeft een jager als gronden in zijn jachtveld worden verkocht?

Gedurende de looptijd van een jachthuurovereenkomst gaat de eigendom van een aantal percelen in het jachtveld over naar een ander. Daardoor komt er ook een andere grondgebruiker die niet wil dat de jager de bij hem in gebruik zijnde percelen betreedt. Welke rechten heeft de jager? Kan na verkoop van de gronden de eventuele nieuwe grondgebruiker de jager de toegang op zijn gronden verbieden?

Koop (verkoop) breekt geen huur (Burgelijk Wetboek 7:226). Dat betekent dat de jachthuurovereenkomst gedurende de resterende looptijd in stand blijft. Alle rechten en plichten gaan over naar de nieuwe eigenaar en zo dient dan ook de (jaarlijkse) tegenprestatie aan de nieuwe eigenaar voldaan te worden.

Voor beheer en schadebestrijding, bijvoorbeeld ten aanzien van niet-wild soorten of wildsoorten buiten de geopende jachttijd, is echter te allen tijde toestemming van de huidige grondgebruiker vereist. De nieuwe grondgebruiker kan het betreden van de gronden ter uitoefening van de jachthuurovereenkomst niet verbieden.

Burgerlijk Wetboek 7:226

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.17 Toestemming grondgebruiker na verkoop gronden (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 

 


Hebben jachtgasten een schriftelijke uitnodiging nodig?

Nee, die hebt u niet nodig. Een jachthouder mag jachtgasten meenemen zonder schriftelijke uitnodiging. Ook een “jachtaktehouder” met een buiten gezelschap-toestemming  mag gasten meenemen indien dit in de toestemming is vermeld.

Artikel 11.64 lid 1 onder d Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.14 Gastjager (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Kan iemand zonder “jachtakte” ook jachthouder zijn?

Een jachthouder hoeft geen “jachtakte” te hebben. In principe is iedere eigenaar van een stuk grond jachthouder als dit niet verhuurd is voor de jacht, ongeacht de grootte. Het is echter niet mogelijk om te jagen in gezelschap van een jachthouder zonder een “jachtakte”.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.15 Jachtakte  (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.